Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4832
Title: Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment
Other Titles: Показники індивідуального розвитку та відтворювальні якості свиноматок різних порід: інноваційні та традиційні методи оцінки
Authors: Khalak, Viktor
Халак, Віктор Іванович
Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Bordun, Oleksandr
Бордун, Олександр Миколайович
Horchanok, Anna
Горчанок, Анна Володимирівна
Ilchenko, Mariia
Ільченко, Марія Олександрівна
Smyslov, Serhii
Смислов, Сергій Юрійович
Kuzmenko, Oksana
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Lytvyshchenko, Lyudmyla
Литвищенко, Людмила Олександрівна
Keywords: pigs;breed;own productivity;ontogenesis;sow;reproductive qualities;nest uniformity;index;economic efficiency;свині;порода;власна продуктивність;онтогенез;свиноматка;репродуктивні якості;рівномірність гнізда;індекс;економічна ефективність
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
Citation: Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment / V.Khalak, B. Gutyj, О. Bordun and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2020 .- №10(2) .- Р. 356-360. doi: 10.15421/2020_109
Abstract: The article presents the results of research on indicators of own productivity of pigs and reproductive qualities of sows of different breeds and breeding value, as well as calculates the economic efficiency of research results. We studied the pigs of large white breed and landrace breed. During our research, we evaluated the piglets live weight at birth, weight on second and fourth months, average daily and relative live weight, formation intensity, growth uniformity index and growth stress index, multiplicity, high fertility, milk yield and nest weight at the time of weaning at the age of 28-32 days. The index of alignment (homogeneity) of the sow nest by live weight of piglets at birth was calculated according to Halak (2012), selection index of sow reproductive qualities (SIRQS) – due to Tserenyuk (2014). The economic efficiency of the results was calculated according to the indicator “nest weight at weaning time, kg”. We established that the pigs of large white breed and Landrace breed belong to the first class and elite class in terms of their own productivity. Significant differences between animals of these breeds were established by live weight at birth, two-month and four-month age, average daily and relative gains in live weight during the period of control rearing. The difference between the groups in terms of integrated growth rates (formation intensity, growth stress index, growth uniformity index) ranged from 1.57 to 16.20 %. Analysis of the data shows that sows of great white breeds outnumbered peers of Landrace breed in terms of fertility by 0.5 goals, milk yield - by 3.8 kg, breeding index of reproductive qualities of sows (SIRQS) – by 1.88. Landrace sows were characterised by higher fertility rates (by 0.12 kg), nest weight at weaning at the age of 28-32 days (by 5.3 kg) and safety of piglets before weaning (by 3.5 %). The maximum increase in additional products was obtained for sows of large white breed and Landrace class M+ according to the selection index of reproductive qualities of sows (SIRQS) and these were 16.49–6.23 %, and its value is 412.22 and 166.83 UAH more in accordance.
Description: В статті наведено результати досліджень показників власної продуктивності ремонтних свинок та відтворювальних якостей свиноматок, різних порід та племінної цінності, а також розраховано економічну ефективність результатів досліджень. Об’єктом дослідження були ремонтні свинки великої білої породи та породи ландрас. Встановлено, що ремонтні свинки великої білої породи та породи ландрас за показниками власної продуктивності належать до І класу та класу еліта. Достовірну різницю між тваринами зазначених порід встановлено за живою масою на час народження, у 2-місячному віці,у 4-місячному віці, середньодобовим та відносним приростами живої маси за період контрольного вирощування. Різниця між групами за інтегрованими показниками росту («інтенсивність формування (∆t), індекс напруги росту (Ір), індекс рівномірності росту (Ір) коливалася у межах від 1,57 до 16,20 %. Аналіз даних свідчить, що свиноматки великої білої породи переважали ровесниць породи ландрас за багатоплідністю на 0,5 гол, молочністю – на 3,8 кг, селекційним індексом відтворювальних якостей свиноматки (СІВЯС) – на 1,88 бала. Свиноматки породи ландрас характеризувалися більш високими показниками великоплідності (на 0,12 кг), маси гнізда на час відлучення у віці 28–32 доби (на 5,3 кг) та збереженості поросят до відлучення (на 3,5 %). Максимальний приріст додаткової продукції одержано від свиноматок великої білої породи та породи ландрас класу М+ за селекційним індексом відтворювальних якостей свиноматки (СІВЯС) – 16,49–6,23 %, а її вартість становить +412,22 та 166,83 грн. відповідно.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4832
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.082.31
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
development_and_reproductive.pdf261,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.