Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4699
Title: Зміни в картині крові у молодняку гусей під впливом добавок різних доз Селену в комбікормах
Other Titles: Сhanges in goslings’ blood pattern under the influence of different dosesadditives of selenium in all-mash
Изменения в картине крови у молодняка гусей под влиянием добавок различных доз Селена в комбикормах
Authors: Соболєва, Світлана Василівна
Sobolievа, Svetlana
Гутий, Богдан Володимирович
Gutyj, Bogdan
Соболєв, Олександр Іванович
Sobolev, Alexander
Keywords: гусенята;кров;Селен;доза;комбікорм;goslings;blood;selenium;dose;all-mash
Issue Date: 2020
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Citation: Соболєва С.В. Зміни в картині крові у молодняку гусей під впливом добавок різних доз Селену в комбікормах / С.В. Соболєва, Б.В. Гутий, О.І. Соболєв // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького .– 2020 .– Т. 22 .– № 92 .– С. 50–55. doi: 10.32718/nvlvet-a9209
Abstract: Перелік мікроелементів, які сьогодні використовуються у складі комбікормів для різних видів сільськогосподарської птиці, на думку багатьох учених, явно недостатній. Останніми роками проводяться прикладні дослідження щодо визначенням фізіологічної потреби птиці в деяких мінеральних елементах, які виконують важливі біохімічні функції в організмі. Це відноситься і до такого біотичного ультрамікроелементу, як селен. Наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених у галузі фізіології, біохімії, медицини та ветеринарії переконливо довели, що селен є мікроелементом з досить широким спектром фізіологічних і біохімічних ефектів. При розробці та теоретичному обґрунтуванні оптимальних норм уведення селену в комбікорми для птиці, слід оцінювати не тільки її продуктивні якості, але й картину крові. Питання впливу селену на зміни показників крові в організмі птиці мають важливе теоретичне і практичне значення, тому що дозволяють, розширити наші знання про його біологічну роль та пояснити дані, одержані в експериментах. У науково-господарському досліді вивчено вплив добавок різних доз селену в комбікорми на морфологічні та біохімічні показники крові гусенят, що вирощуються на м'ясо. Годівля гусенят усіх груп упродовж досліду здійснювалася сухими повнораціонними комбікормами відповідно до існуючих норм. Гусенята першої контрольної групи добавку селену не одержували. Птиці другої дослідної групи у комбікорми додатково вводили селен із розрахунку 0,2 мг/кг, третьої – 0,3 та четвертої – 0,4 мг/кг. Встановлено, що добавки в комбікорми різних доз селену стимулюють гемоцитопоез, про це свідчить одночасна тенденція до підвищення, в межах фізіологічних величин, у периферичній крові молодняку гусей кількості еритроцитів (на 1,7–3,9 %), лейкоцитів (на 2,1–3,2 %) та вмісту гемоглобіну (на 2,4–8,6 %). Активуються механізми імунного захисту, що проявляється у підвищенні рівня загального білка (на 1,4–3,8 %) та концентрації імуноглобулінів у сироватці крові (на 3,2–9,7 %). Виявлені в крові зміни вмісту загального глутатіону та його відновленої форми засвідчують позитивний вплив селену на неферментативну ланку антиоксидантної системи захисту організму птиці. Добавка селену в комбікорми у дозі 0,3 мг/кг справила суттєвий вплив на морфологічні та біохімічні показники крові гусенят, що вирощуються на м'ясо.
Description: According to many scientists, the list of trace elements that are currently used in compound feeds for various types of poultry is clearly insufficient. In recent years, applied research has been conducted to determine the physiological needs of poultry for certain mineral elements that perform important biochemical functions in the body. This also applies to such biotic ultramicroelement as selenium. Scientific research of domestic and foreign scientists in the field of physiology, biochemistry, medicine and veterinary medicine has proved that selenium is a trace element with a fairly wide range of physiological and biochemical effects. When developing and theoretically justifying optimal norms for introducing selenium into poultry feed, it is necessary to evaluate not only its productive qualities, but also the blood picture. The question of the influence of selenium on changes in blood parameters in the poultry body is a great theoretical and practical significance because it allows us to expand our knowledge of its biological role and explain the data obtained in experiments. In scientific and economic experience has been studied the influence of additives of different doses of selenium in compound feed on the morphological and biochemical parameters of the goslings' blood raised for meat. During the experiment, feeding of goslings of all groups were carried out with dry feed mixes in accordance with existing norms. The goslings of the first control group did not receive selenium supplementation. The poultry of the second experimental group were additionally fed selenium at the rate of 0.2 mg/kg, the third of 0.3 and the fourth of 0.4 mg/kg. It is established that the additive in the feed of different doses of selenium stimulate hemocytopoiesis are added to different compound feeds, this is achieved by a homogeneous tendency per day, within physiological values in the goslings' peripheral blood number of red blood cells (by 1.7–3.9 %), white blood cells (by 2.1–3.2%) and hemoglobin (by 2.4%–8.6%). Immune defense mechanisms are activated, which is manifested in an increase in the level of total protein (by 1.4–3.8 %) and the concentration of immunoglobulins in the blood serum (by 3.2–9.7%). It is found changes in the content of total glutathione and its reduced form in the blood indicate a positive effect of selenium on the non-enzymatic element of the antioxidant defense system of the poultry's body. The addition of selenium to compound feed at a dose of 0.3 mg/kg had a significant effect on the morphological and biochemical parameters of the goslings' blood raised for meat.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4699
ISSN: 2519–2698 print
2518–1327 online
metadata.dc.identifier.udc: 636.598.087.72:612.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zminy_v_kartyni_krovi.pdf705,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.