Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4623
Title: Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows
Other Titles: Вплив препаратів «Тіреоманіл» та «Тіріотон» на антиоксидантний стан вагітних корів із симптомами ендотоксикозу
Authors: Grymak, Yaroslav
Гримак, Ярослав Іванович
Skoromna, Oksana
Скоромна, Оксана Іванівна
Stadnytska, Olga
Стадницька, Ольга Ігорівна
Sobolev, Оlexander
Соболєв, Олександр Іванович
Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Shalovylo, Stepan
Шаловило, Степан Григорович
Hachak, Yuri
Хачак, Юрій Ростиславович
Grabovska, Oleksandra
Грабовська, Олександра Степанівна
Bushueva, Inna
Бушуєва, Інна Володимирівна
Denys, Grigory
Денис, Григорій Григорович
Hudyma, Vladimir
Гудима, Володимир Юркович
Pakholkiv, Natalia
Пахолків, Наталія Іванівна
Jarochovich, Ivan
Ярошович, Іван Григорович
Nahirniak, Taras
Нагірняк, Тарас Богданович
Pavliv, Oleg
Павлів, Олег Володимирович
Farionik, Taras
Фаріонік, Тарас Володимирович
Bratyuk, Vasily
Братюк, Василь Михайлович
Keywords: аntioxidant protection system;антиоксидантна система захисту;рregnant cows;еndotoxicosis;рreparation;тільні корови;ендотоксикоз;підготовка
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows / Y.Grymak, O.Skoromna, O.Stadnytska and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2020 .- 10(1) .- P. 122–126. doi: 10.15421/2020_19
Abstract: The purpose of this search was to investigate the influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” on the antioxidant status of cows in the development of endotoxicosis. The experimental part of the work was performed at the Department of Pharmacology and Toxicology of Stepan Gzhytskyj Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, in the laboratory of Pharmacology and Toxicology of the State Scientific Research Institute of Veterinary Preparation and Feed Additives (Lviv) and in the Ltd. “Barkom”, village Yampil of Pustomyty district, Lviv region. To solve the tasks of the research, three experimental groups of 10 pregnant cows of the Ukrainian Black-Spotted Dairy breed were formed in each: control and two experimental. Cows of the control group (K) had characteristic clinical signs of endotoxicosis. Animals of the first experimental group (E1) were given 10 mL per animal of “Thyroid magnet” at the eighth and ninth months of gestation. The animals of the second experimental group (E2) were given Thyrioton at a dose of 10 mL per animal in the eighth and ninth months of gestation. As a result of the conducted researches it is found out that in pregnant cows with clinical manifestation of endotoxicosis the inhibition of the activity of the antioxidant protection system and intensification of processes of lipid peroxidation occurs. The use of “Thireomagnile” and “Thyrioton” in cows by the development of endotoxicosis contributed to the increased activity of the antioxidant system, which is indicated by an increase in the activity of glutathione peroxidase, glutathione reductase and glucose-6-phosphate dehydrogenase. The use of of “Thireomagnile” and “Thyrioton” to cows in the development of endotoxicosis contributed to the suppression of lipid peroxidation processes, which is indicated by the low level of primary and final products of lipid peroxidation, namely: lipid hydroperoxides and TBA-active products. Better normalizing action on the equilibrium on the activity of the antioxidant system and the intensity of lipid peroxidation was shown by the introduction of “Thyroid magnet” at a dose of 10 cm3 per animal.
Description: Метою цього пошуку було дослідити вплив «тиреомагнілу» та «тиріотону» на антиоксидантний статус корів у розвитку ендотоксикозу. Експериментальна частина роботи була виконана на кафедрі фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана Гжицького, в лабораторії фармакології та токсикології Державного науково-дослідного інституту ветеринарної підготовки та кормових добавок (Львів) та у ТОВ «Барком», село Ямпіль Пустомитівського району, Львівської області. Для вирішення завдань дослідження було сформовано три експериментальні групи з 10 вагітних корів української породи чорної плямистості в кожній: контрольна та дві експериментальні. Корови контрольної групи (К) мали характерні клінічні ознаки ендотоксикозу. Тваринам першої експериментальної групи (Е1) давали по 10 мл на тварину «щитовидного магніту» на восьмому та дев'ятому місяцях гестації. Тваринам другої експериментальної групи (Е2) давали Тиріотон у дозі 10 мл на тварину на восьмому та дев'ятому місяцях гестації. В результаті проведених досліджень встановлено, що у вагітних корів з клінічним проявом ендотоксикозу відбувається пригнічення активності антиоксидантної системи захисту та посилення процесів перекисного окислення ліпідів. Застосування «Тіреомагнілу» та «Тіріотону» у корів шляхом розвитку ендотоксикозу сприяло підвищенню активності антиоксидантної системи, що вказується на підвищення активності глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Застосування «Тіреомагнілу» та «Тіріотону» корів у розвитку ендотоксикозу сприяло пригніченню процесів перекисного окислення ліпідів, що вказує на низький рівень первинних та кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів, а саме: гідропероксиди ліпідів та ТБК- активні продукти. Краще нормалізує дію на рівновагу на активність антиоксидантної системи та інтенсивність перекисного окислення ліпідів було показано введенням «щитовидного магніту» у дозі 10 см3 на тварину.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4623
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.082.4.087.7
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_of_Thireomagnile.pdf316,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.