Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4621
Title: Екстер’єрні показники корів при формуванні української червоно-рябої молочної породи
Other Titles: Exterior indicators of cows for the formation of Ukrainian red-and-white dairy breed
Authors: Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliia
Keywords: екстер’єр;проміри;індекси будови тіла;генотип;українська червоно-ряба молочна порода;exterior;measurements;body structure indices;genotype;Ukrainian red-and-white dairy breed
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Хом’як О.А. Екстер’єрні показники корів при формуванні української червоно-рябої молочної породи / О.А. Хом’як, Н.Є. Гриневич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва» (14 лютого 2020 р., м. Дніпро). – Дніпро, 2020. – С. 154-156.
Abstract: При збільшенні частки спадковості за голштинською породою (від 1/2С 1/2ЧРГ до 1/16С 15/16ЧРГ) у корів-первісток відбуваються зміни будови тіла у напрямі зростання розтягнутості тулуба (113,74 – 115,65), висоти в холці, глибини грудей, ширини в маклоках, косої довжини тулуба, обхвату грудей і зменшення ширини грудей, обхвату п’ястка, показників індексів компактності (129,51 – 123,31), довгоногості (48,79 – 45,87), грудного (69,51 – 62,23), костистості (15,22–14,16). У висококровних тварин сформувався спеціалізований молочний тип і за більшістю основних промірів вони наближаються до цільового стандарту української червоно-рябої молочної породи.
Description: When increasing the proportion of heredity in the Holstein breed changes in the structure of the body in the direction of the growth of the body in the direction of growth of the trunk (113,74–115,65), height in the withers, breast depth, width in maklok, oblique trunk length, breast circumference and reduction of breast width, girth, compact indexes (129.51 - 123.31), longevity (48.79 - 45.87), breast (69.51–62.23), bones (15.22–14.16). In high-blooded animals, a specialized dairy type has been formed and by most major measurements they are close to the target standard of the Ukrainian red-and-white dairy breed.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4621
metadata.dc.identifier.udc: 636.22/28.082.26
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eksterierni_pokaznyky.pdf707,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.