Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4293
Title: Ветеринарно-санітарна оцінка замороженої риби, імпортованої в Україну, на наявність залишків антибактеріальних субстанцій
Other Titles: Veterinary and sanitary evaluation of frozen fish imported into Ukraine for presence of antibacterial substances residues
Authors: Малімон, Зоя Василівна
Malimon, Zoia
Кухтин, Микола Дмитрович
Kukhtyn, Nikolai
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliia
Азиркіна, Ілона Михайлівна
Azyrkina, Ilona
Keywords: заморожена риба;антибіотики;антибактеріальні субстанції;залишкові кількості;безпечність;frozen fish;antibiotics;antibacterial substances;residual quantities;safety
Issue Date: 2018
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Citation: Ветеринарно-санітарна оцінка замороженої риби, імпортованої в Україну, на наявність залишків антибактеріальних субстанцій / З.В. Малімон, М.Д. Кухтин, Н.Є. Гриневич, І.М. Азиркіна // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.- 2018. - т 20, № 88. - С. 36-41. doi: https://doi.org/10.32718/nvlvet8806
Abstract: Значне і необмежене застосування антибактеріальних препаратів, призводить до накопичення їх у водному середовищі, тканинах риби, і відповідно в рибних продуктах. Проблема залишкових кількостей антибактеріальних препаратів у сировині та хар-чових продуктах є актуальною не тільки в Україні, а й у цілому світі. Метою роботи було провести моніторингові дослідження замороженої риби на вміст залишків антибактеріальних субстанцій. Наявність залишкових кількостей антибактеріальних субс-танцій проводили скринінговим методом визначення антибіотиків у продукції тваринного походження РХ/МС/МС та мікробіоло-гічним методом. Встановлено, що у торговельній мережі реалізується заморожена риба, яка у 10,5 ± 0,3% містила залишки антибактеріальних субстанції. Найчастіше у імпортованій в Україну замороженій рибі виявляли протимікробні препарати із групи антибіотиків аміноглікозидів I–II покоління (апраміцин, канаміцин, гентаміцин, спектиноміцин, паромоміцин, дигідрострептоміцин) – 46,4 ± 0,7% випадків та надлидиксову кислоту в 19,0 ± 0,2%. В 11% випадків у замороженій рибі виявляли залишки сульфа-мідних протимікробних препаратів – сульфафеназол. Антибіотики пеніцилінового ряду: пеніцилін, амоксицилін і нафцилін, незважаючи на наявність протимікробної дії переважно щодо грампозитивної мікрофлори, виявлялися у сумарній кількості 11,1 ± 0,2% випадків. У найменшій кількості проб замороженої риби виявляли антибіотик тетрациклінової групи – тетрациклін в 1,6 ± 0,1% випадків. У найбільшій кількості виявляли антибактеріальні субстанції від 11,2 ± 0,2 до 14,4 ± 0,2% у видів риби аргентина та камбала. У таких пелагічних видів риби, як лакерда, скумбрія, мойва і макрель виявляли антибіотичні препарати в однаковій кіль-кості, приблизно в 10% випадків досліджених проб. Практично 8% проб такої замороженої риби, як салака і сайра містили анти-бактеріальні субстанції. Також порівну по 6,3 ± 0,2% досліджених проб виявляли ветеринарні препарати, у таких океанічних риб, як оселедець і червоноока. У найменшій кількості до 5% виявляли антимікробні субстанції у таких морських риб, як дорадо і горбуша. Виявлено наявність антибактеріальних субстанцій у досліджених пробах риби, визначення, яких не передбачено Регламентом ЄС № 37/2010. Отже, виникла необхідність передбачити у “Плані державного моніторингу залишкових кількостей ветери-нарних препаратів, забруднювачів та токсикантів у продуктах тваринного походження” дослідження з визначення залишкових кількостей антибактеріальних субстанцій і антибіотиків для підвищення безпечності риби, імпортованої в Україну.
Description: Significant and unlimited use of antibacterial drugs, leads to their accumulation in the aquatic envi-ronment, tissues of fish, and, accordingly, in fish products. The problem of residual amounts of antibacterial drugs in raw materials and food products is relevant not only in Ukraine but also in the whole world. The purpose of the work was to conduct monitoring researches of frozen fish on the content of antibacterial substances residues. The presence of residual amounts of anti-bacterial substances was carried out by a screening method for the determination of antibiotics in products of animal origin РХ/МС/МС and the microbiological method. It was established that in the trading network frozen fish was sold, which contained 10.5 ± 0.3% of the remainder of the antibacterial substance. The most frequently imported frozen fish in Ukraine were antimicrobials from the group of antibiotics of the first generation aminoglycosides (apramicin, kanamycin, gentamicin, spectinomycin, paromomycin) – 46.4 ± 0.7% of cases and supply dixic acid at 19.0 ± 0.2%. In 11% of cases, in frozen fish, the remains of sulfamide antimicrobial agents – sulfaphena-zole. Antibiotics of the penicillin number: penicillin, amoxicillin and nafcillin, despite the presence of anti-microbial activity, mainly in relation to gram-positive micro flora, were found in the total number of 11.1 ± 0.2% of cases. In the smallest number of samples of frozen fish, antibiotics of the tetracycline group – tetra-cycline in 1.6 ± 0.1% of cases were detected. The largest numbers of antibacterial substances were detected from 11.2 ± 0.2 to 14.4 ± 0.2% for argentine and flatfish species. In such pelagic species of fish as lakerda, mackerel, capelin and mackerel, antibiotics were detected in an equal number, in about 10% of the exam-ined samples. Almost 8% of samples of frozen fish like salmon contain antibacterial substances. In addition, equally in 6.3 ± 0.2% of the examined samples, veterinary drugs were found in oceanic fish such as herring and red-eyed fish. In the smallest amount, up to 5% showed antimicrobial substances in sea fish such as dorado and pink salmon. The presences of antibacterial substances in the investigated fish samples, which are not stipulated by the EU Regulation No. 37/2010, have been identified. Consequently, there was a need to provide in the “State monitoring plan for residues of veterinary drugs, pollutants and toxicants in products of animal origin” a study to determine the residual amounts of antibacterial substances and antibiotics to increase the safety of fish imported into Ukraine.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4293
ISSN: 2518–1327
metadata.dc.identifier.udc: 619: 639.2.09; 639.3.09
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veterynarno-sanitarna_otsinka.pdf412,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.