Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4244
Title: Труднощі перекладу інструкцій до побутової техніки з англійської мови на українську
Other Titles: Difficulties of translating household appliances manuals from English into Ukrainian
Authors: Рейда, Ольга Андріївна
Івлева, Катерина Сергіївна
Гулієва, Діна Олександрівна
Rejda, Olga
Ivlieva, Katerina
Gulieva, Dina
Keywords: технічні пристрої;природньо-технічні дисципліни;текст-інструкція;побутова інструкція;прагматичні помилки;трансформації;technical devices;natural sciences;text instruction;household appliance;pragmatic errors;translation
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Citation: Рейда О.А. Труднощі перекладу інструкцій до побутової техніки з англійської мови на українську / О.А. Рейда, К.С. Івлєва, Д.О. Гулієва // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Соціальні комунікації. - 2019. - Т.30 (69). - № 4. - Ч. 1. - С. 107-110. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.4-1/20
Abstract: Стаття присвячена аналізу особливостей застосування стратегій перекладу в сфері галузевої літератури. У статті наголошується, що оточення сучасної людини оснащене різними технічними пристроями, апаратами, приладами, при роботі з якими необхідно виконувати різні дії та операції. Кожен технічний пристрій супроводжується спеціальним текстом-інструкцією з експлуатації по застосуванню. Тексти підручників та навчальних посібників з природно-технічних дисциплін також можуть містити різного роду інструкції. У зв’язку з цим ми вважаємо можливим говорити про текст-інструкцію (або текст-алгоритм) як особливий тип тексту. При перекладі такого роду текстів, необхідно враховувати всі його особливості для того, щоб правильно обрати стратегію перекладу. У статті досліджуються проблеми, що виникають при перекладі інструкцій до побутової техніки. Було виявлено, що під час аналізу і порівняння інструкцій до телевізорів англійською та українською мовами, типові ознаки науково-технічного тексту реалізуються неоднаково. Зазначається, що в результаті експліцитної адресованісті англійських побутових інструкцій користувачеві, виникають розбіжності, що зумовлюють лексичні, лексико-граматичні, синтаксичні і прагматичні помилки при перекладі інструкцій до телевізорів українською мовою. У результаті дослідження було виявлено, що на лексичному рівні інструкції до телевізійних пристроїв демонструють низку особливостей, що можуть спричиняти помилки при перекладі. Отже, наголошується, подолання труднощів перекладу англійських інструкцій до побутової техніки українською мовою можуть бути вирішені завдяки вдалому застосуванню трансформацій калькування, функціональної/граматичної заміни, смислового розвитку та описового перекладу.
Description: The article is devoted to the peculiarities analysis of translation strategies application in the field of industrial literature. The article emphasizes that the environment of a modern person is filled with various technical devices, appliances, gadgets; and working with them it is necessary to perform different actions and operations. Each technical device is accompanied by a special text instruction manual for use. Textbooks and manuals in the natural sciences may also contain various instructions. For this reason, we consider it possible to refer to a text instruction (or text algorithm) as a specific type of text. When translating this type of text, it is necessary to take into account all its features in order to choose the right translation strategy. The article explores the problems that arise when translating manuals to household appliances. It was found that when analyzing and comparing user manuals for TVs in English and Ukrainian, the typical features of a scientific and technical text are implemented differently. It is noted that as a result of explicit addressing of English household instructions to the user, there are differences that cause lexical, lexico-grammatical, syntactic and pragmatic errors when translating TVs manuals into Ukrainian. The study found that, at the lexical level, user instructions to television devices exhibit a number of features that could cause translation errors. Therefore, it is emphasized that overcoming the difficulties of translating English household appliances manuals into the Ukrainian language can be solved by the successful implementation of loan translation, functional / grammatical substitutions, semantic development and descriptive translation.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4244
ISSN: 2663-6069
metadata.dc.identifier.udc: 378.091.5:005.591.6:81'243:6
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trudnoshchi_perek.pdf780,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.