Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/422
Title: Ріст і розвиток поросят-сисунів та якість молозива і молока свиноматок під впливом згодовування ПАБК і мінеральних брикетів
Other Titles: Influence of para-aminobenzonic acid (PABA) and mineral pallets on growht, develipment of suckling piglets and quality of colostrums and milk of sows
Authors: Кузьменко, Петро Іванович
Kuzmenko, Prter
Фесенко, Василь Федорович
Fesenko, Vasily
Бількевич, Віта Володимирівна
Bilkevych, Vita
Каркач, Петро Михайлович
Karkach, Peter
Машкін, Юрій Олексійович
Mashkin, Yurii
Keywords: поросята-сисуни;ПАБК;мінеральні брикети;молозиво;молоко;збереженість;середньодобовий приріст;suckling piglets;para-aminobenzonic acid;mineral pallets;colostrums;daily average gain of weight;preservation;поросята-сосуны;минеральные брикеты;среднедобовой прирост
Issue Date: 2016
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Abstract: Показано вплив згодовування ПАБК і мінеральних брикетів на ріст і розвиток поросят-сисунів та якість молозива і молока свиноматок. Незважаючи на те, що схема підгодівлі була однаковою для всіх поросят (за винятком добавок ПАБК і мінеральних брикетів), жива маса гнізда була різною. Маса гнізда в момент відлучення була достовірно вищою у свиноматок IV групи на 11,6 кг, ніж у контрольній і на 5,8 кг більшою ніж в III групі (перший опорос). Застосування ПАБК і мінеральних брикетів у годівлі поросних свиноматок не змінює хімічного складу їхнього молозива та молока. За сумісного застосування ПАБК і мінеральних брикетів на 20-й день лактації у молоці тварин дослідних груп збільшується вміст сухого залишку і загального білка, а молочність підвищується на 19,8 % порівняно з контрольною групою./ The effect of feeding PABA and mineral briquettes on the growth and development of pigs-sysunov and the quality of colostrum-sows and sows milk. Despite the fact that the feeding scheme was the same for all pigs (with the exception of wok of PABA and mineral briquettes), the live mass of the nest was different. The weight of the nest at the moment of weaning was reliable higher in sows of IV group by 11.6 kg than in control and 5.8 kg more than in group III (the first farrow). IN For the second farrowing, the live weight for weaning was greater in the experimental groups than in the control group, The use of PABA and mineral briquettes in feeding pigs does not change the chemical composition of their sows. colostrum and milk. For joint use of PABA and mineral briquettes on the 20th day of lactation in animal milk The experimental groups increase the content of dry residue and total protein, and milk yield rises by 19.8% compared to but with a control group Показано влияние скармливания ПАБК и минеральных брикетов на рост и развитие поросят-сосунов и качество молозива и молока свиноматок. Не смотря на то, что схема подкормки была одинаковой для всех поросят (за исклю- чением добавок ПАБК и минеральных брикетов), живая масса гнезда была различной. Маса гнезда в момент отъёма была достоверно большей в свиноматок IV группы на 11,6 кг по сравнению с контрольной и на 5,8 кг больше чем в III группе (первый опорос). Использование ПАБК и минеральных брикетов в кормлении супоросных свиноматок не изменяет химический состав молозива и молока. При совместном использовании ПАБ и минеральных брикетов на 20 день лактации в мо- локе животных опытных групп увеличивается состав сухого остатка и общего белка, а молочность увеличивается на 19,8 % в сравнении с контрольной групп
Description: Ріст і розвиток поросят-сисунів та якість молозива і молока свиноматок під впливом згодовування ПАБК і мінеральних брикетів / П.І.Кузьменко, В.Ф.Фесенко, В.В.Бількевич та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .-Біла Церква: БНАУ, 2016 .- Вип.2(129) .- С.16 – 21.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/422
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: УДК 636.4.084.11/087.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rist_i_rozvytok.pdf207,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.