Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4226
Title: Регресійний аналіз динаміки сільського населення України за 2000–2018 рр.
Other Titles: Regression analysis of the dynamics of rural population of Ukraine for 2000–2018
Authors: Непочатенко, Віктор Андрійович
Nepochatenko, Viktor
Непочатенко, Андрій Вікторович
Nepochatenko, Andriy
Keywords: експоненціальна регресія;exponential regression;прогнозування;prognostication;кількість сільського населення;the number of rural population
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Непочатенко В.А. Регресійний аналіз динаміки сільського населення України за 2000–2018 рр. / В.А. Непочатенко, А. В. Непочатенко //Аграрна освіта та наука:досягнення, роль, фактори росту. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку, підприємництва та торгівлі, публічного управління в Україні та світі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Білоцерківський НАУ, 31 жовтня 2019. - Біла Церква, 2019. - С.61-63.
Abstract: У статті проведено регресійний аналіз чисельності, міграції та загальних показників відтворення сільського населення України. Показано, що при наявності в середньому в родині менше двох дітей, кількість населення з часом зменшується за експоненціальним законом. Проаналізовано вплив народжуваності, смертності та міграції на динаміку кількості населення. Зроблено прогноз кількості сільського населення на 2025 рік.
Description: The article presents a regression analysis of the number, migration and general indicators of reproduction of the rural population of Ukraine. It is shown that when there is an average in the family less than two children, the population decreases with exponential law over time. The impact of fertility, mortality and migration on population dynamics is analyzed. Rural population forecast for 2025 is made.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4226
metadata.dc.identifier.udc: 519.86
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
regresijnyj_analiz.pdf287,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.