Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4220
Title: Employment in the financial sector of economy: features and trends
Other Titles: Зайнятість в фінансовому секторі економіки: особливості та тренди
Authors: Паска, Ігор Миколайович
Paska, Igor
Сатир, Лариса Михайлівна
Satyr, Larysa
Задорожна, Руслана Павлівна
Zadorozhna, Ruslana
Стаднік, Леонід Іванович
Stadnik, Leonid
Шевченко, Алла Олексіївна
Shevchenko, Alla
Keywords: employment;зайнятість;financial sector;фінансовий сектор;financial and insurance activities;фінансова та страхова діяльність;the fourth industrial revolution;четверта промислова революція;lifelong learning;безперервне навчання;labor costs;витрати на робочу силу;human capital;людський капітал;Ukraine;Україна
Issue Date: 3-Feb-2020
Publisher: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”
Citation: Igor Paska, Larysa Satyr, Ruslana Zadorozhna, Leonid Stadnik and Alla Shevchenko (2019). Employment in the financial sector of economy: features and trends. Nowadays and Future Jobs, 2(1), 4-14. doi:10.21511/nfj.2.2020.02
Abstract: The significant transformation of employment in terms of its quantitative and qualitative characteristics is a hallmark of the current labor market. Some labor market segments differ in the market condition, growth rates, and the mechanisms of adaptation to change. This article aims at analyzing employment trends in the domestic financial sector in the context of global labor market trends. The research is based on methodological approaches to the employment study of the International Labor Organization and the information of the State Statistics Service of Ukraine. The study found out that in the pre-crisis period, employment in financial activities increased at a faster rate than other types of economic activity. However, after 2008, the trend has reversed. The concentration ratio of employees of the financial and insurance activities in the capital and in economically developed regions is moderate and steadily increasing. A decrease in the intensity of vocational training and advanced training is the negative aspect of the crisis processes in the Ukrainian financial sector.
Description: Особливістю сучасного стану ринку праці є істотна трансформація зайнятості з точки зору її кількісних та якісних характеристик. Окремі сегменти ринку праці різняться станом кон’юнктури, інтенсивністю розвитку, механізмами адаптації до змін. Метою дослідження є аналіз тенденцій зайнятості у вітчизняному фінансовому секторі в контексті трендів глобального ринку праці. Дослідження ґрунтується на методологічних підходах до вивчення зайнятості населення Міжнародної організації праці та інформаційній базі вибіркового обстеження робочої сили Державної служби статистики України. В результаті виконаного дослідження з’ясовано, що в докризовий період зайнятість в фінансовій діяльності зростала випереджаючими темпами порівняно з рештою видів економічної діяльності. Однак в період після 2008 р. тенденція змінилась на протилежну. Рівень концентрації працівників ВЕД «Фінансова та страхова діяльність» в столичному та економічно розвинених регіонах є помірним і стабільно зростаючим. Негативним проявом кризових процесів у фінансовому секторі української економіки є послаблення інтенсивності професійної підготовки та підвищення кваліфікації.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4220
ISSN: print 2544-2287
online 2616-5066
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Employment in the financial sector.pdf471,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.