Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4014
Title: Маркери оксидативного стресу в еякулятах кнурів і бугаїв-плідників
Other Titles: Маркеры оксидативного стресса в эякуляте хряков и быков-производителей
Markers of oxidative stress in boar eagles and brood ejaculates
Authors: Поліщук, Світлана Анатоліївна
Polishchuk, Svitlana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Поліщук, Віталій Миколайович
Polishchuk, Vitaliy
Пономаренко, Наталя Вікторівна
Ponomarenko, Nataliia
Селезньова, Олександра Олександрівна
Seleznova, Oleksandra
Коберська, Вікторія Альдминівна
Koberska, Viktoriya
Keywords: сперма;semen;статеві клітини;половые клетки;germ cells;ліпопероксидація;липопероксидация;lipoperoxidation;окисна модифікація білків;окислительная модификация белков;oxidative modification of proteins;ферменти антиоксидантного захисту;ферменты антиоксидантной защиты;enzymes of antioxidant protection
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Маркери оксидативного стресу в еякулятах кнурів і бугаїв-плідників / С.А. Поліщук, С.І. Цехмістренко, В.М. Поліщук та ін. // Проблеми годівлі тварин в умовах високоінтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 1–2 лютого 2019 року .- Біла Церква: БНАУ, 2019. – С. 71-73.
Abstract: Вивчали показники ліпідного та білкового обміну в спермі кнурів і бугаїв-плідників за дії біологічно активних препаратів та придатність еякулятів до використання в практиці штучного осіменіння. Зміни вмісту загальних ліпідів і їх класів можуть бути використані як маркерні показники, що характеризують якість сперми і сперміїв. Включення до раціону тварин біологічно активних препаратів позитивно вплинуло на біохімічні та морфологічні показники сперми плідників, що можна пояснити оптимізацією структури та функцій мембран статевих клітин, зниженням процесів пероксидного окиснення ліпідів у їх складі, кращою доступністю жирних кислот в якості джерела енергії і, як результат, збереженням цілісності та життєздатності сперміїв.Изучали показатели липидного и белкового обмена в сперме хряков и быков-производителей за действия биологически активных препаратов. Изменения содержания общих липидов и их классов могут быть использованы как маркерные показатели, характеризующие качество спермы и сперматозоидов. Включение в рацион животных биологически активных препаратов положительно повлияло на биохимические и морфологические показатели спермы производителей, можно объяснить оптимизацией структуры и функций мембран половых клеток, снижением процессов перекисного окисления липидов в их складизбереженням целостности и жизнеспособности сперматозоидов.
Description: Indicators of lipid and protein metabolism in semen of boars and boogers-broods under the action of biologically active drugs were studied. Changes in the content of total lipids and their classes can be used as marker indicators characterizing the quality of sperm and sperm. The inclusion of biologically active drugs in the animal's diet positively influenced the biochemical and morphological parameters of the semen of the reproductive organs, which can be explained by optimization of the structure and functions of the germ cell membranes, reduction of lipid peroxidation processes in their composition and preservation of integrity and vitality.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4014
metadata.dc.identifier.udc: 636:612.616:577.12
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markery_oksidat_strsu.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.