Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3892
Title: Hemocytopoiesis and microelements metabolism’s indices in calves under the influence of national vitamin-amino-acid complex
Other Titles: Показники геоцитопоезу та обмін мікроелементів у телят за впливу вітчизняного вітамінно-амінокислотного комплексу
Authors: Мельник, Андрій Юрійович
Melnyk, Andrii
Безух, Василь Михайлович
Bezukh, Vasyl
Дубін, Олександр Миколайович
Dubin, Olexandr
Москаленко, Валерій Петрович
Moskalenko, Valeriy
Вовкотруб, Наталія Володимирівна
Vovkotrub, Nataliia
Богатко, Леонід Мечиславович
Bogatko, Leonid
Тишківський, Михайло Ярославович
Тyshkivskіy, Mуkhailo
Keywords: vitamin-amino acid complex;вітамінно-амінокислотний комплекс;erythrocytopoiesis;еритроцитопоез;hypochromia;гіпохромія;microcytosis;мікроцитоз;hemoglobin;гемоглобін;color index;гематокрит;hematocrit;колірний показник
Issue Date: 2019
Publisher: БНАУ
Citation: Hemocytopoiesis and microelements metabolism’s indices in calves under the influence of national vitamin-amino-acid complex / A. Melnyk, V. Bezukh, O. Dubin et al. // Наук. вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2019. - Вип. 2. - С. 88-96.
Abstract: In Ukrainian veterinary medicine the study of the eff ectiveness of new complex drugs remains relevant. The eff ect of the vitamin-mineral complex "Alphabet for Animals" on the state of hemocytopoiesis and the microelements metabolism in calves of 1.5‒2.5 months of age were studied. The composition of this drug includes the biologically active substances: vitamins A, D3, E, B1, B3, B5, B6, B12, K3 and essential amino-acids: DL-methionine, L-lysine and arginine. It is used in farm animals and poultry for the normalization of hemocytopoiesis, the prevention and treatment of vitamins and trace elements metabolism’s disorders. In the fi rst week of drug administration, the number of erythrocytes in the experimental animals group has increased signifi cantly (p<0.05) and after its second feeding, the positive eff ect on erythrocytopoiesis in calves has became even greater (p<0.001), compared to the calves in control group. The level of hemoglobin in calves of experimental group also increased signifi cantly from the beginning of the drug to the end of the experiment, whereas in calves of the control group there was a tendency to decrease its level throughout the all experiment. The color index and erythrocyte saturation by hemoglobin (MCH) at the fi rst and second blood samples were signifi cantly decreased (p<0.05) in control calves group, whereas in animals of experimental group there was no signifi cant diff erence between these parameters (p<0.1). The average volume of red blood cells did not diff er between control and test calves during the experiment (р<0.1). Under the drugs infl uence the Ferum blood content in calves of experimental group increased by 24.2 %. In the control calves group, this tendency was not so noticeable (the increase of Ferum serum level at the end of experiment was only +7.8 % (p<0.1), compared to the initial indices). The Zinc metabolism, on the contrary, has not undergone signifi cant changes. The Cuprum serum level in experimental calves group remained always signifi cantly higher than in control animals group. “Alphabet for Animals” has a positive eff ect on hemocytopoiesis in calves due to its complex composition (fat-soluble and water-soluble vitamins, aminoacids) and improves the metabolism of microelements, including Ferum and Cuprum. The infl uence on these processes the vitamins of B group, which are a part of this drug, we consider especially valuable in the conditions of the unformed rumen digestion in young cattle.
Description: У ветеринарній медицині України вивчення ефективності нових комплексних лікарських препаратів залишається актуальним. Вивчали вплив вітамінноамінокислотного комплексу «Абетка для тварин» на стан гемоцитопоезу та обмін мікроелементів у телят 1,5–2,5-місячного віку. До складу препарату входять біологічно активні речовини: вітаміни А, D3, Е, В1, В3, В5, В6, В12, К3 та незамінні амінокислоти: DL-метіонін, L-лізин, аргінін. Його застосовують сільськогосподарським тваринам і птиці для нормалізації гемоцитопоезу, профілактики і лікування порушень обміну вітамінів та мікроелементів. За перший тиждень застосування препарату кількість еритроцитів у тварин дослідної групи вірогідно (р<0,05) зросла, а за другим його випоюванням позитивний ефект на еритроцитопоез у телят став ще більшим (р<0,001), порівняно з показниками у телят контрольної групи. Концентрація гемоглобіну у телят дослідної групи також вірогідно зростала від початку застосування препарату й до завершення досліду, тоді як у телят контрольної групи упродовж всього досліду спостерігалася тенденція до зменшення його вмісту. Колірний показник та насиченість еритроцитів гемоглобіном (MCH) у телят контрольної групи за першим та другим відборами крові вірогідно (р˂0,05) зменшувалися, тоді як у тварин дослідної групи вірогідної різниці між цими показниками не встановлено (p<0,1). Середній об’єм еритроцитів протягом досліду у телят контрольної і дослідної груп не відрізнявся ( р˂0,1). Під впливом препарату уміст феруму в сироватці крові телят дослідної групи зріс на 24,2 %. У телят контрольної групи ця тенденція була не так помітна (збільшення вмісту феруму у кінці досліду становило лише +7,8 % (р<0,1), порівняно з початковими показниками). Метаболізм цинку, навпаки, не зазнав істотних змін. Уміст купруму у телят дослідної групи завжди залишався вірогідно більшим, ніж у тварин контрольної групи. Препарат «Абетка для тварин» позитивно впливає на гемоцитопоез у телят завдяки своєму комплексному складу (жиророзчинні та водорозчинні вітаміни, амінокислоти) та покращує обмін мікроелементів, зокрема феруму та купруму. Вплив на ці процеси вітамінів групи В, що входять до складу препарату, вважаємо особливо цінним за умов ще несформованого рубцевого травлення у молодняку великої рогатої худоби.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3892
ISSN: 2310-4902
2415-7589
metadata.dc.identifier.udc: 619:612.119:616.391:615.35:636.2.053
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hemocytopoiesis_and_microelements.pdf2,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.