Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3607
Title: Особливості росту бугайців за використання замінників молока
Other Titles: Features of the growth of bulls for the use of milk substitutes
Authors: Ластовська, Ірина Олександрівна
Lastovska, Iryna
Косіор, Леся Тарасівна
Kosior, Lesia
Пірова, Людмила Вікторівна
Pirova, Liudmyla
Ліскович, Володимир Андрійович
Liskovich, Volodimir
Бількевич, Віта Володимирівна
Bilkevych, Vita
Keywords: молоко;замінники молока;швидкість росту;жива маса;морфологічні показники крові;генезис;лінійний приріст;milk substitutes;milk;growth rate;live weight;genesis;morphological parameters of blood;linear growth
Issue Date: 2017
Publisher: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва, державне підприємство, Український міжнародний інститут агропромислового інжинірінгу, міжнародна громадська огранізація
Citation: Особливості росту бугайців за використання замінників молока / І.О.Ластовська, Л.Т.Косіор, Л.В.Пірова та ін. // IV International Scientific and Practical Conference "Science and Education-Our future" November 30, 2017 Dubai, UAE.- 2017 - No 12(28), Vol.1. - P. 58-61.
Abstract: На сьогодні важливо не лише оцінити вплив замінників молока на ріст молочних телят, але і технологію їх годівлі, зокрема. використання для їх приготування та представлення технологічного обладнання. Було встановлено, що споживання заміннику молока не мало негативного впливу на темпи росту бугайців протягом двох місяців. Жива маса телят на початку експерименту суттєво не відрізнялася одна від одної. Вона становила 39,5–40,3 кг, що вказувало на оптимальний вибір телят для експерименту (P>0,999). Середньодобовий приріст у другій та третій дослідних групах був більшим на 1,6% та 0,8% відповідно порівняно з контрольною групою. Вміст гемоглобіну в бугайців експериментальної І групи був вищим на 5,1 г/л (P> ,95), другої - на 3,6 г/л (P>0,95) порівняно з контрольною групою. Вміст гемоглобіну у тварин першої дослідної групи був вищим на 5,1 г/л (P>0,95), другої - на 3,6 г/л (P>0,95) порівняно з контрольною групою. Всі інші показники крові знаходилися в межах фізіологічних норм. Отже, дослідження показали, що вживання замінників молока забезпечує достатній рівень росту молодняку ​​і зменшує споживання незбираного молока.
Description: At present, it is important not only to assess the effect of milk replacers on the growth of dairy calves, but also thetechnology of their feeding, in particular the use for their preparation and presentation of technological equipment.It was established that the consumption of milk substitute did not have a negative effect on the growth rate of bulls within two months. The live weight of calves at the beginning of the experiment did not differ significantly from one another. It was at 39.5–40.3 kg, which indicated an optimal selection of calves for the experiment (P> 0.999). Average daily weight gains in the second and third study groups were higher by 1.6% and 0.8%, respectively, compared with the control group. The hemoglobin content in the bulls I of the experimental group was higher by 5.1 g/l (P> 0.95), the second –by 3.6 g/l (P> 0.95), compared with the control group.The hemoglobin content of the bulls of the first experimental group was higher by 5.1 g/l (P> 0.95), the second –by 3.6 g/l (P> 0.95), compared with the control group. All other blood parameters were within the limits of physiological norms.Thus, studies have shown that the use of milk substitutes provides a sufficient level of growth of young animals and reduces the consumption of whole milk.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3607
ISSN: 2413-1032
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.033
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblivosti_rostu.pdf280 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.