Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3598
Назва: Формування ціннісних орієнтацій студентів аграріїв у процесі вивчення іноземних мов
Інші назви: Formation of value orientations of agrarian university students in the process of foreign languages studying
Автори: Марчук, Володимир Васильович
Marchuk, Volodymyr
Ключові слова: ціннісні орієнтації;цінність;value orientations;value
Дата публікації: жов-2011
Видавництво: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Бібліографічний опис: Марчук В. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів аграріїв у процесі вивчення іноземних мов:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Володимир Васильович Марчук; М-во освіти і науки України, СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с.
Короткий огляд (реферат): Марчук В. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів аграріїв у процесі вивчення іноземних мов. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. У дисертації з’ясовано, що цінністю є вся різноманітність предметів людської діяльності, суспільних відносин, природних явищ, які можуть оцінюватися людиною з позицій добра і зла, істини і хибності, краси і потворності, моральності і аморальності, користі і шкоди тощо. Ціннісні орієнтації як наукова проблема розглядаються у тісному взаємозв'язку із життєвими цілями особистості, способом її життя, потребами, інтересами, психологічними установками тощо. У роботі аналізуються типи ціннісних орієнтацій (розвинені, стійкі, несуперечливі ціннісні орієнтації і нерозвинені, нестійкі, суперечливі), які характеризують різні рівні сформованості у особистості внутрішнього світу, зв'язок свідомості та підсвідомості, ідеалів, життєвих устремлінь. Автором розкривається важливий засіб формування ціннісних орієнтацій особистості студентів аграріїв – іноземна (англійська) мова. Вивчення іноземної мови дозволяє проникнути у глибинні процеси, що відбуваються у суспільно- політичному, економічному і культурному житті суспільства, виявити взаємозв'язки і взаємозалежності між змінами, що відбуваються у системі цінностей та ціннісних орієнтацій суспільства та індивіда (соціальної групи, класу, нації). В дисертації визначено педагогічні умови, які складаються із багатьох компонентів, що знаходяться на різних рівнях ієрархічної структури. Основними серед них є: спілкування, психологічний комфорт, співпадіння інтересів, морально- естетичне середовище, благоприємний морально-культурний і психолого- 19 педагогічний клімат, творчо-професійна активність викладача, викладання спеціальних дисциплін. Ключові слова: цінність, ціннісні орієнтації, іноземна мова, студент аграрій, педагогічні умови, спілкування, психологічний комфорт, психолого-педагогічний клімат, морально-естетичне середовище. АННОТАЦИЯ Марчук В. В. Формирование ценностных ориентаций студентов аграриев в процессе изучения иностранных языков. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля. – Луганск, 2011. В диссертации выяснено, что ценностью является все разнообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений, природных явлений, которые могут оцениваться человеком с позиций добра и зла, истины и ложности, красоты и безобразности, нравственности и аморальности, полезности и вреда. Ценностные ориентации как научная проблема рассматриваются в тесной взаимосвязи с жизненными целями личности, способом ее жизни, потребностями, интересами, психологическими установками. Ценностные ориентации лежат в основе мировоззрения человека, его моральных, политических, эстетических убеждений и вкусов, определяют его поведение. В работе анализируются типы ценностных ориентаций (развитые, устойчивые, бесспорные ценностные ориентации и неразвитые, неустойчивые, спорные), которые характеризуют разные уровни сформированности у личности внутреннего мира, связь сознания с подсознанием, идеалов, жизненных стремлений. Автором раскрывается важный способ формирования ценностных ориентаций личности студентов аграриев – иностранный (английский) язык. Изучение иностранного языка позволяет проникнуть в глубинные процессы, которые происходят в общественно-политической, экономической и культурной жизни общества, выявить взаимосвязи и взаимозависимости между изменениями, происходящими в системе ценностей и ценностных ориентаций общества и индивида (общественной группы, класса, нации). В диссертации определены педагогически условия, состоящие из множества компонентов, которые находятся на разных уровнях иерархической структуры. Основными среди них являются: общение, психологический комфорт, совпадение интересов, нравственно-эстетическая среда, благоприятный нравственно- культурный и психолого-педагогический климат, творческо-профессиональная активность преподавателя, преподавание специальных дисциплин. Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, иностранный язык, студент аграрий, педагогические условия, общение, психологический комфорт, психолого-педагогический климат, нравственно-эстетическая среда. 20
Опис: ANNOTATION Marchuk V. V. Formation of value orientations of agrarian university students in the process of foreign languages studying. – Manuscript. The thesis for acquiring academic degree of Candidate of Pedagogical Sciences on the specialty 13.00.07 – Theory and Methods of Education. – Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. – Luhansk, 2011. In the thesis research it is found out that the value is defined as all variety of subjects of human activity, public relations, natural phenomena which can be estimated by the person from positions of good and harm, true and falsity, beauty and ugliness, morality and immorality, utility and harm. Valuable orientations as a scientific problem are examined in close interrelation with the vital purposes of the person, way of his life, requirements, interests, mental sets. Valuable orientations are based on the person's outlook, his moral, political, aesthetic belief and tastes, define his behaviour. The types of valuable orientations (developed, steady, indisputable valuable orientations and not developed, unstable, disputable) which characterize different levels of personal inner world being formed, connection of consciousness with subconsciousness, ideals, vital aspirations are analyzed in the thesis. The author discloses the important way of formation of value orientations of agrarian university students - foreign (English) language. Learning of foreign language allows to get into deep processes which occur in political, economic and cultural life of a society, to reveal interrelations and interdependence between the changes occurring in the system of values and valuable orientations of the society and individual (public group, class, nation). The thesis research defines pedagogical conditions which consist of set of components that are found at different levels of hierarchical structure. The principal ones among them are: dialogue, psychological comfort, coincidence of interests, moral and aesthetic environment, favorable moral and cultural, psychological and pedagogical climate, creative and professional activity of the teacher, teaching of special disciplines. Keywords: value, value orientations, foreign language, agrarian university student, pedagogical conditions, dialogue, psychological comfort, psychological and pedagogical climate, moral and aesthetic environment.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3598
УДК: 37.032 : 378 : 63 : [81’243]
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
FORMUVANNIА_ TSINNISNYKh.pdf688,05 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.