Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3544
Title: Вплив хелатів (пантотенатів) Цинку та Мангану на деякі показники метаболізму курчат-бройлерів
Other Titles: The influence of Zinc and Manganese chelates (pantothenates) on some chicken broiler metabolism indicators
Authors: Сакара, Віталій Сергійович
Sakara, Vitaliy
Мельник, Андрій Юрійович
Melnyk, Andriy
Keywords: курчата-бройлери;пантотенова кислота;Цинк;Манган;білковий обмін;гліцин;broiler chickens;pantothenic acid;glycine;Zinc;Manganese;protein metabolism
Issue Date: 2019
Publisher: Сакара В.С. Вплив хелатів (пантотенатів) Цинку та Мангану на деякі показники метаболізму курчат-бройлерів / В.С. Сакара, А.Ю. Мельник // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. - 2019. - Т. 21, № 96. - С.134-140.
Abstract: У статті наведено результати застосування вітамінно-амінокислотних хелатів (пантотенатів) Цинку та Мангану з метою вивчення їх впливу на деякі показники метаболізму птиці. Дослідження були розпочаті на 14-добових курчатах-бройлерах кросу Cobb 500 в умовах птахоферми навчально-виробничого центру Білоцерківського НАУ. Для цього сформовано 3 групи птиці: дві дослідні (до основного раціону з водою отримували хелати Цинку та Мангану) та контрольна, по 50 голів у кожній. Під час дослі-ду (14, 21, 28 доба) проводили зважування курчат з наступним відбором крові для біохімічного дослідження. У групі, де випоювали хелати в дозі 0,2 мл/л води упродовж наступних 14 діб відмічали тенденцію до зростання абсолютного приросту маси тіла у курчат-бройлерів до 943,0 ± 25,94 г (770–1073), порівняно з контролем – 883,2 ± 24,64 г (740–1140). У птиці, якій задавали хелати в дозі 0,1 мл/л води впродовж 14 діб, збільшився вміст загального білка в сироватці крові на 10,3% порівняно з початком дослідження, і становив 30,9 ± 0,71 г/л (P < 0,001). У другій групі (доза хелатів 0,2 мл/л води) цей показник підвищився на 11,2% і складав 30,2 ± 0,82 г/л (P < 0,01). По закінченні досліду (28-а доба вирощування) вміст альбумінів у крові птиці першої та другої дослідних груп становив 18,6 ± 0,36 та 18,7 ± 0,37 г/л (P < 0,001 до першого відбору). Концентрація Мангану у курчат-бройлерів другої дослідної групи на 28-у добу складала 3,6 ± 0,28 мкмоль/л і була вищою порівняно з контролем (2,7 ± 0,25 мкмоль/л; P < 0,01). За дози 0,1 мл/л води (1-а дослідна група) відмічали тенденцію до збільшення кількості цього мікроелемента в сироватці крові до 3,2 ± 0,16 мкмоль/л (1,4–4,0). Після 14-добового випоювання хелатів вміст Цинку в сироватці крові курчат першої дослідної групи збільшився на 20% і становив 27,9 ± 0,60 мкмоль/л, у другій – його концентрація зросла на 25,8% (28,3 ± 0,76 мкмоль/л; P < 0,001) порівняно з початком досліду. Отже, застосування вітамінно-амінокислотних хелатів Цинку та Мангану упродовж 14 діб у дозі 0,1 та 0,2 мл/л води сприяло збільшенню приростів маси тіла, підвищенню загального білка, Мангану та Цинку в сироватці крові курчат-бройлерів.
Description: The article presents the results of the use of the vitamin-amino acid chelates (pantothenates) of Zinc and Manganese in order to study their effect on some indicators of avian metabolism. The studies were started on 14-day Cobb 500 broiler chickens in the poultry farm of the Bila Tserkva National Agrarian University Training and Production Center. For this purpose, 3 groups poultry were formed: two experimental ones (Zinc and Manganese chelates were fed to the main diet with water) and a control group (50 heads each). During the experiment (14, 21, 28 days), weighed chickens followed by blood sampling for biochemical study. In the group where the chelates were drunk at a dose of 0.2 ml/l of water over the next 14 days, there was a tendency to increase the absolute weight gain in broiler chickens to 943.0 ± 25.94 g (770–1073), compared with the control – 883.2 ± 24.64 g (740–1140). The bird, which was given chelates at a dose of 0,1 ml/l of water for 14 days, increased the content of total protein in the serum by 10.3% compared to the beginning of the study, and was 30.9 ± 0.71 g/l (P < 0.001). In the second group (chelate dose of 0.2 ml/l water), this indicator increased by 11.2% and amounted to 30.2 ± 0.82 g/l (P < 0.01). At the end of the experiment (28 days of cultivation), the albumin content in the blood of the birds of the first and second experimental groups was 18.6 ± 0.36 and 18.7 ± 0.37 g/l (P < 0.001 before the first selection). Manganese concentration in broiler chickens of the second experimental group on the 28th day was 3.6 ± 0.28 μmol/l and was higher than the control (2.7 ± 0.25 μmol/l; P < 0.01). At doses of 0,1 ml/l of water (1st experimental group), there was a tendency to increase the amount of this trace element in serum to 3.2 ± 0.16 μmol/l (1.4–4,0). After 14 days of chelating, Zinc content in the serum of chickens of the first experimental group increased by 20% and amounted to 27.9 ± 0.60 μmol/l, in its second – concentration increased by 25.8% (28.3 ± 0.76 μmol/l; P < 0.001) compared to the start of the experiment. Therefore, the use of the vitamin-amino acid chelates of Zinc and Manganese for 14 days at a dose of 0,1 and 0.2 ml/l of water contributed to the increase in weight gain, increase of total protein, Manganese and Zinc in the serum of broiler chickens.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3544
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.391:57.17.049:636.5.053
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
the_influence_of_zinc.pdf392,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.