Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3536
Title: Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period
Other Titles: Особливості гістолізу і гістогенезу в діапазоні життєвих температур в організмі медоносної бджоли (Apis mellifera L.) в постембріональному періоді
Authors: Kovalskyi, Yuriy
Ковальський, Юрій Володимирович
Gucol, Anatoly
Гуцол, Анатолій Васильович
Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Sobolev, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Kovalska, Lidiya
Ковальська, Лідія Миколаївна
Mironovych, Anna
Миронович, Ганна Миколаївна
Keywords: honeybee bees;keeping bees;optimal temperature;adaptation to cold;lipids;classes of phospholipids;classes of cholestero;медоносні бджоли;утримання бджіл;оптимальна температура;адаптація до холоду;ліпіди;класи фосфоліпідів;класи холестерину
Issue Date: 2018
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет
Citation: Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period / Kovalskyi Yu., Gucol A., Gutyj B. and other // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – Vol. 8(2). – Р. 301–307. doi: 10.15421/2018_342
Abstract: The productivity of bee families depends to a large extent on the influence of exogenous factors. The most important ones include: the presence of a honey-bearing base, climatic conditions, temperature of the environment, etc. It significantly affects the growth of families and the stability of the microclimate in the nest. The welcome temperature range in the postembryonic period fluctuates within 30–38 °С. Therefore, the purpose of the work was to find out the physiological and biochemical peculiarities of the adaptation of the body of honeybee bees under the influence of the lowered temperature in the nest. For research, two groups of honeybees were selected that differed in terms of maintenance. The control group was constantly in the nest of the bee family, and the experimental at the stage of the prepupa was placed in a thermostat where the temperature was maintained at 32 °С. Materials for researches were tissues of prepupa and pupa. The method of thin-layer chromatography identifies the classes of lipids, phospholipids and cholesterol. Based on the performed researches, it was found that the violation of the optimal parameters of the microclimate in the post-embryonal period affects the increase in the weight of the prepupa of the body by 19.4% (P < 0.001) and the decrease in the intensity of the processes of dehydration in tissues by 63.8% (P < 0.05), which is associated with the accumulation of bound water in cells. It is proved that the decrease of the optimum temperature of the incubation of the breeding breed at 2 °С leads to prolongation of the post-embryonic development period by 35–42 hours. Under such conditions, throughout the period of incubation in bees, high levels of total lipids are observed. At the stage of prepupa, the number of triacylglycerols in the lipids increases by 49.0% (P < 0.001). In ontogenesis in pupa tissues, a gradual decrease in the content of triacylglycerols, including the imaging stage, is evidently due to the effect of the stress factor. It was found that lowering the temperature on the second day of incubation of the breeding plant reduces the content of phospholipids in the lipid tissues by 11.9% (P ˂ 0.05). At the same time, the decrease in the content of lysophosphatidylcholine was detected by 6.6% (P < 0.001). The violation of the optimum temperature during the development of bees leads to a steady increase in the content of esterified cholesterol by an average of 47.9% (P < 0.01). In the process of pupa formation, the ratio of classes of esterified cholesterol is changing. The conducted studies allow to correct the metabolic processes in the body of honey bees in order to adapt them to the lowered temperatures.
Description: Продуктивність бджолиних сімей значною мірою залежить від впливу зовнішніх чинників. До найбільш важливих відносяться: наявність медоносної основи, кліматичні умови, температура довкілля і т. д. Це істотно впливає на ріст сімей і стабільність мікроклімату в гнізді. Діапазон допустимих температур в постембріональному періоді коливається в межах 30–38 °С. Тому метою роботи було з'ясування фізіологічних і біохімічних особливостей адаптації організму бджоли під впливом зниженої температури в гнізді. Для дослідження були вибрані дві групи бджіл, що відрізняються за змістом. Контрольна група постійно знаходилася в гнізді бджолиної сім'ї, а експериментальний на стадії препупа поміщався в термостат, де температура підтримувалася на рівні 32 °С. Матеріалами для досліджень були тканини препупа і лялечки. Методом тонкошарової хроматографії виявляються класи ліпідів, фосфоліпідів і холестерину. На підставі проведених досліджень було встановлено, що порушення оптимальних параметрів мікроклімату в постембріональному періоді впливає на збільшення маси препупа тіла на 19,4% (р <0,001) і зменшення Інтенсивність процесів дегідратації в тканинах на 63,8% (р <0,05), що пов'язано з накопиченням пов'язаної води в клітинах. Доведено, що зниження оптимальної температури інкубації племінної породи при 2 °С призводить до продовження періоду постембріонального розвитку на 35–42 години. У таких умовах упродовж усього періоду інкубації у бджіл спостерігається високий рівень загальних ліпідів. На стадії препупа кількість триацилгліцеролов в ліпідах збільшується на 49,0% (р <0,001). У онтогенезі тканин лялечки поступове зниження змісту триацилгліцеролов, включаючи стадію візуалізації, очевидно, пов'язано з впливом стресс-фактору. Було встановлено, що пониження температури на другий день інкубації рослини, що розмножується, знижує зміст фосфоліпідів в ліпідних тканинах на 11,9% (P ˂ 0,05). В той же час зниження змісту лізофосфатидилхоліна виявлене на 6,6% (р <0,001). Порушення оптимальної температури при розвитку бджіл призводить до неухильного збільшення вмісту етерифіцированого холестерину в середньому на 47,9% (р <0,01). В процесі формування лялечки співвідношення класів етерифіцированого холестерину міняється. Проведені дослідження дозволяють скоректувати обмінні процеси в організмі медоносних бджіл з метою адаптації їх до знижених температур.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3536
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 638.12
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Features_of_histolism.pdf528,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.