Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3488
Title: Predicting breeding value of body weight at 6-month age using Artificial Neural Networks in Kermani sheep breed
Other Titles: Прогнозування племінної цінності маси тіла в 6-місячному віці за допомогою штучних нейронних мереж породи овець Кермані
Authors: Ghotbaldini, Hamidreza
Готбалдіні, Хамідреза
Mohammadabadi, Mohammadreza
Мохадабаді, Мохамадреза
Nezamabadi-pour, Hossein
Незамабаді-пур, Хосейн
Babenko, Olena
Бабенко, Олена Іванівна
Bushtruk, Maryna
Буштрук, Марина Віталіївна
Tkachenko, Serhii
Ткаченко, Сергій Васильович
Keywords: estimate;genetic parameters;growth traits;lamb;кошторис;генетичні параметри;параметри росту;баранина
Issue Date: 2019
Publisher: Animal Sciences
Citation: Predicting breeding value of body weight at 6-month age using Artificial Neural Networks in Kermani sheep breed / H.Ghotbaldini, M.Mohammadabadi, H.Nezamabadi-pour and oll // Acta Scientiarum Animal Sciences.- 2019 .- vol. 41. – Р. 1-9. DOI:10.4025/actascianimsci.v41i1.45282
Abstract: The present study aimed to apply artificial neural networks to predict the breeding values of body weight in 6-month age of Kermani sheep. For this purpose, records of 867 lambs including lamb sex, dam age, birth weight, weaning weight, age at 3-month (3 months old), age at 6-month (6 months old) and body weight at 3 months of age were used. Firstly, genetic parameters of the animals were estimated using ASReml software. The data was then pre-processed for using in MATLAB software. After initial experiments on the appropriate neural network architecture for body weight at 6-month age, two networks were examined. A feed-forward back propagation multilayer perceptron (MLP) algorithm was used and 70% of all data used as training data, 15% as testing data and 15% as validating data, to prevent over-fitting of the artificial neural network. Results showed that the both networks capable to predict breeding values for body weight at 6 month-age in Kermani sheep. It can be concluded that artificial neural network has a good ability to predict growth traits in Kermani sheep with an acceptable speed and accuracy. Therefore, this network, instead of commonly-used procedures can be used to estimate the breeding values for productive and reproductive traits in domestic animals.
Description: Це дослідження мало на меті застосувати штучні нейронні мережі для прогнозування племінних значень маси тіла 6-місячного віку овець Кермані. З цією метою записують 867 ягнят, включаючи стать ягняти, вік дамби, вага при народженні, вага відлучення, вік у 3-місячному (3-місячному віці), віці 6-місячного (6-місячного віку) та вазі тіла в 3-місячному віці були використані. По-перше, генетичні параметри тварин оцінювали за допомогою програмного забезпечення ASReml. Потім дані були попередньо оброблені для використання в програмному забезпеченні MATLAB. Після початкових експериментів над відповідною архітектурою нейронної мережі щодо маси тіла в 6-місячному віці було обстежено дві мережі. Був використаний алгоритм багатошарового персептронного розповсюдження зворотного руху (MLP), і 70% усіх даних, що використовуються як навчальні дані, 15% як дані тестування і 15% як дані, що підтверджують, для запобігання переналагодження штучної нейронної мережі. Результати показали, що обидві мережі здатні передбачити племінні значення маси тіла у 6-місячному віці в овець Кермані. Можна зробити висновок, що штучна нейронна мережа має хорошу здатність прогнозувати риси росту овець Кермані з прийнятною швидкістю та точністю. Таким чином, ця мережа замість загальновживаних процедур може бути використана для оцінки показників розведення продуктивних та репродуктивних ознак домашніх тварин.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3488
ISSN: 1807-8672
metadata.dc.identifier.udc: 636.3.082.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Predicting_breed.pdf822,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.