Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3440
Title: Залежність прояву господарсько корисних ознак української червоно-рябої молочної породи від генотипу та умов середовища
Other Titles: Dependence of Ukrainian red-and-white dairy breed farm valuable feature displaying upon the genotype and environmental conditions
Authors: Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Keywords: порода;генотип;умови середовища;генетичний потенціал;молочна продуктивність;постійність лактації;племінна цінність;breed;genotype;environmental conditions;genetic potential;milk productivity;lactation stability;breed value
Issue Date: 2003
Publisher: РВІКВ БДАУ
Citation: Хом’як О.А. Залежність прояву господарсько корисних ознак української червоно-рябої молочної породи від генотипу та умов середовища: автореф. дисертації на здобут. науков. ступеня канд. с.-г. наук. [спец.] 06.02.01 – розведення та селекція тварин / О.А. Хом’як. – с. Чубинське, 2003. – 19 с.
Abstract: У роботі викладені результати досліджень з вивчення росту, екстер’єрних показників, молочної продуктивності, формування лактаційної кривої, хімічного складу молока, відтворної здатності, тривалості використання, оцінки племінної цінності плідників, морфологічних та біохімічних показників крові тварин української червоно-рябої молочної породи залежно від генотипу та змін умов середовища. У дисертації вивчено вплив генотипу та умов середовища на прояв господарсько корисних ознак української червоно-рябої молочної породи. Встановлено, що вищі показники продуктивності в кращих умовах середовища мають висококровні тварини (76 % і більше), тоді як у гірших умовах – тварини з часткою спадковості голштинської породи в їхньому генотипі 51-75 %.
Description: The paper highlights exploration results on growth, exterior factors milk productivity, lactation curve forming, milk chemical content, reproductive ability, usage duration, breed value of sires, morphological and biochemical blood indexes estimation of Ukrainian red-and-white dairy breed depending upon the genotype and environmental conditions changes. Genotype and environmental conditions influence on displaying farm value features of Ukrainian red-and-white dairy breed. It was proved that animals with 51–75% heredity of Holstein breed have higher rates of milk productivity, reproductive ability and lactation stability at environmental conditions changes.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3440
metadata.dc.identifier.udc: 636.22/28.082.26
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zalezhnist_proiavu.pdf501,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.