Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3383
Title: Adaptability and stability mechanisms of Triticeae tribe to epiphytoparasites in anthropical ecosystem
Other Titles: Механізми пристосованості та стійкості сортів Triticeae до епіфітопаразитів в антропічній екосистемі
Authors: Moskalets, Valentyn
Москалець, Валентин Віталійович
Moskalets, Tetiana
Москалець, Тетяна Захарівна
Vasylkivskyi, Stanislav
Васильківський, Станіслав Петрович
Grynyk, Ihor
Гриник, Ігор Володимирович
Vovkohon, Alina
Вовкогон, Аліна Григорівна
Tarasyuk, Serhii
Тарасюк, Сергій Іванович
Rybalchenko, Volodymyr
Рибальченко, Володимир Корнійович
Keywords: mechanisms of adaptability and stability;plants of tribe Triticeae L.;ecological plasticity;epiphytoparasites;anthropical ecosystem;механізми адаптивності та стійкості;рослини сортів Triticeae L.;екологічна пластичність;епіфітопаразити;антропічна екосистема
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Citation: Adaptability and stability mechanisms of Triticeae tribe to epiphytoparasites in anthropical ecosystem / V.V. Moskalets, T.Z. Moskalets, S.P. Vasylkivskyi and other // Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. – Вип. 7 (2). – 230–238, doi: 10.15421/2017_41
Abstract: The most numerous and malicious types of pathogens fungal diseases of plants cultural cereals – Triticum аestivum L., Secale cereale L. та Triticum trispecies Shulind. in conditions of anthropical ecosystem Central Right-bank Forest-Steppe are Microdochium nivale (Fr.), Blumeria graminis (DC.) f. sp. tritici Speer, Puccinia recondita Rob. ex. Desm f. sp. tritici та Tillitia caries (Tul.), Tillitia secalis (Korda, Kuhn) etc., manifestation of parasitism depends on genotypical, phenotypical, ontogenetical peculiarities plants, growing conditions. According to the results of years of research (2007–2016) highlighted group of plant formsthat are characterized by mono-, two- and polyfacet of resistance epiphytoparasites. That peculiarity owning heterogeneous or multilinearity plant forms (Аriivkа, Yuvivata 60, КС 1, Л 3-95, Л 4639/96), formed as a result of hybridization and repeated bekrossing and selected from hybrid populations by means individual and mass selections. The mechanism of plant genetic heterogeneity of the aforementioned forms due to the presence of multivariate phenetical markers – components of the spectra gliadin proteins (6А1, 6А4, 6В1, 6В3 etc.), as well as the phenotypical and ontogenetical their homogeneity, which increases the resistance of plant populations to adverse biotic stress environment. Among the studied assortment varietal plants tribe Triticeae, medium higher stability of some of them to the spectrum specified above epiphytoparasites caused by their variety individuals, which, mass and individual selection as a result of the reproduction, give rise to whole families – point populations (manifesting different firmness to one and the same species and races of pathogens, including with progressive race creative process), that is the basis of formed varieties – as megapopulation. Adaptive mechanisms of plant populations cultural crops to adverse biotic stress, particularly damaging pathogens are a number of biological peculiarities (molecular genetics, physiological, biochemical, morphological, ontogenetic, biocenotic), identification of plants which reflects the degree of their adaptive ability, ecological plasticity and sustainability. In general, the mechanisms resistance of plant tribe Triticeae to epiphytoparasites can distinguish by the following types: functional stability (sustainability, is caused by peculiarities of functional parameters of the plant), morphological tolerance (the ability of plants to resist damage without reducing productivity), ontogenetic evasion (sustainability, is caused by peculiarities ontogenetic of development of plants), photoperiodic sensitivity (retarded the development in autumn and late spring vegetation) and genetic heterogeneity (the presence of morphologically identical homozygous of lines differing by the spectrum of component proteins gliadin). Plant forms that possess mono- and polyfacet resistance to epiphytoparasites avoid parasite influence of fungi due to the mechanism ontogenetic evasion (Slavetne, Chaian, Vіvаtе Nоsіvskе, Pshenychne, Prydesnyansk n/k, Zoriana Nosivska etc.). The manifestations of mechanisms morphological tolerance of plant populations (Noshpа 100, Л 41/95, Bоrоtba, Slavetne) are medium- and high stem, woolly of eaves, stems, waxy coating, high index leaf, half procumbent and half vertical bush form, awned spike, glossy surface and gray color of leaves, stems.
Description: Найчисленніші види збудників грибкових захворювань рослин культурних злаків – Triticum aestivum L., Secale cereale L. та Triticum trispecies Shulind в умовах антропічної екосистеми центрального правобережного лісостепу є Microdochium nivale (Fr.), Blumeria graminis (DC.) F. сп. tritici Speer, Puccinia recondita Rob, Tillitia secalis (Корда, Кун) та ін., прояв паразитизму залежить від генотипних, фенотипових, онтогенетичних особливостей рослин, умов вирощування. За результатами багаторічних досліджень (2007–2016 рр.) виділена група рослинних форм, для яких характерні моно-, дво- та багатогранні стійкості до епіфітопаразитів. Ця особливість, що володіє гетерогенними або мультилінійними рослинними формами (Аріївка, Ювівата 60, КС 1, Л 3-95, Л 4639/96), утворилася в результаті гібридизації та повторного бекросингу та відібрана з гібридних популяцій шляхом індивідуального та масового відбору. Механізм генетичної гетерогенності рослин вищезазначених форм обумовлений наявністю багатоваріантних фенетичних маркерів – компонентів спектрів білків гліадину (6А1, 6А4, 6В1, 6В3 тощо), а також фенотипової та онтогенетичної їх однорідності, що збільшує стійкість рослинної популяції до несприятливих середовищ біотичного стресу. Серед досліджених асортиментних сортових рослин виду Triticeae середня вища стійкість деяких з них до спектру, зазначеного вище епіфітопаразитів, викликаного їх різновидами, які, за масовим та індивідуальним відбором в результаті розмноження, породжують цілі родини – точкові популяції (виявляючи різну стійкість до одного і того ж виду збудників хвороби), що є основою сформованих різновидів – як мегапопуляції. Адаптаційними механізмами популяцій культурних культур до несприятливих біотичних стресів, особливо згубних збудників, є ряд біологічних особливостей (молекулярна генетика, фізіологічні, біохімічні, морфологічні, онтогенетичні, біоценотичні), ідентифікація рослин, що відображає ступінь їх пристосувальної здатності, екологічна пластичність та стійкість. Загалом, механізми стійкості рослинного сорту Triticeae до епіфітопаразитів можна виділити за такими типами: функціональна стійкість (стійкість, обумовлена особливостями функціональних параметрів рослини), морфологічна толерантність (здатність рослин протистояти пошкодженням без зниження продуктивності), онтогенетичне відхилення (стійкість, зумовлене особливостями онтогенетики розвитку рослин), фотоперіодична чутливість (затримує розвиток в осінній та пізньовесняній вегетації) та генетична гетерогенність (наявність морфологічно однакових гомозиготних ліній, що відрізняються спектром компонентів білків гліадин ). Рослинні форми, що володіють моно- та поліфастною стійкістю до епіфітопаразитів, уникають паразитарного впливу грибів завдяки механізму онтогенетичного ухилення (Славетне, Чаян, Віват Носівське, Пшеничне, Придеснянське п/к, Зоріана Носівська та ін.). Проявами механізмів морфологічної толерантності рослинних популяцій (Ношпа 100, Л 41/95, Боротка, Славетне) є середньо- і високе стебло, шерстистий карниз, стебла, воскоподібне покриття, високий вказівний лист, напівлежачий і напіввертикальний кущ, колючий колосок, глянцева поверхня і сірий колір листя, стебел.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3383
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 577.175; 633.1(632)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adaptability_ and_ s.pdf395,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.