Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3109
Title: Основи рибоохорони
Other Titles: Fundamentals of fisheries protection
Authors: Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliia
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Михальський, Олег Ральфович
Mikhalskii, Oleg
Keywords: самостійна робота;водні біоресурси;рибоохорона;вода;водних об'єкт;independent work;aquatic bioresources;fish protection;water;water body
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Основи рибоохорони: методичні вказівки до виконання самостійних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання для студентів екологічного факультету освітнього рівня «Бакалавр» за кредитною трансферно-накопичувальною системою організації освітнього процесу / О.А. Хом’як, Н.Є. Гриневич, Н.М. Присяжнюк, О.Р. Михальський. – Біла Церква, 2019. – 10 с.
Abstract: Зміст програми базується на знаннях правового регулювання відносин у галузі охорони, відтворення, використання та реалізації водних біоресурсів, переміщення через митний кордон України водних біоресурсів та продукції з них, а також встановлення основних принципів регулювання та управління рибогосподарською діяльністю в межах території України у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та на континентальному шельфі.
Description: The content of the program is based on knowledge of legal regulation of relations in the field of protection, reproduction, use and sale of aquatic bioresources, transfer across the customs border of Ukraine of aquatic bioresources and production of them, as well as establishment of basic principles of regulation and management of fisheries within the territory of Ukraine in inland fisheries facilities, territorial sea, exclusive (maritime) economic zone of Ukraine and on the continental shelf.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3109
metadata.dc.identifier.udc: 597.2/5(075)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy_rybookhorony.pdf858,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.