Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3027
Title: Раціональне використання водного фонду України
Other Titles: Rational use of the water fund of Ukraine
Authors: Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliia
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Михальський, Олег Ральфович
Mikhalskii, Oleg
Keywords: самостійна робота;водосховище;водний фонд;вода;водні ресурси;independent work;reservoir;water fund;water;water resources
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Раціональне використання водного фонду України: методичні вказівки до виконання самостійних робіт та індивідуального науково-дослідного завдання для студентів екологічного факультету освітнього рівня «Бакалавр» за кредитною трансферно-накопичувальною системою організації освітнього процесу / О.А. Хом’як, Н.Є. Гриневич, Н.М. Присяжнюк, О.Р. Михальський. – Біла Церква, 2019. – 9 с.
Abstract: Зміст програми базується на знаннях правового регулювання відносин у галузі охорони, використання водних ресурсів, а також знань, умінь і навичок щодо обліку та оцінки водного фонду України з метою отримання достовірних необхідних даних правового, природного і господарського стану водних об'єктів з метою організації їхнього раціонального та ефективного використання.
Description: The content of the program is based on the knowledge of legal regulation of relations in the field of protection, use of water resources, as well as knowledge, skills and abilities in accounting and assessment of the water fund of Ukraine in order to obtain reliable necessary data of the legal, natural and economic status of water bodies in order to organize their rational and efficient use.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3027
metadata.dc.identifier.udc: 504.06
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ratsionalne_vykorystannia.pdf760,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.