Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2993
Title: Comparative analysis of parameters of the physical condition of 17-19-years-old male youths with different motion activity level
Other Titles: Порівняльний аналіз параметрів фізичного стану юнаків 17-19 років з різним рівнем рухової активності
Authors: Yarmak, Olena
Ярмак, Олена Миколаївна
Kyselytsia, Oksana
Киселиця, Оксана Миколаївна
Moseychuk, Yurii
Мосейчук, Юрій Юрійович
Dotsyuk, Lidiia
Доцюк, Лідія Георгіївна
Palichuk, Yurii
Палійчук, Юрій Іванович
Galan, Yaroslav
Галан, Ярослав Петрович
Keywords: The male youths, motion activity, students.;Рухова активність, студенти
Issue Date: 2018
Publisher: Editura Universitatea din Pitesti
Citation: Comparative analysis of parameters of the physical condition of 17-19-years-old male youths with different motion activity level / Olena Yarmak, Oksana Kyselytsia, Yuriy Moseychuk, Lidiia Dotsyuk, Yurii Palichuk, Yaroslav Galan// Journal of Physical Education and Sport, Volume18, 30 March 2018, Номер статьи 37, Pages 276 - 281. DOI:10.7752/jpes.2018.01037
Abstract: This article deals with the results of the Comparative analysis of the influence of different motion activity level on physical development, functional condition, physical efficiency and the development of principal movement features of 17-19-years-old male youths. According to the study objective, we determined the specifics of interaction of motion activity volume and parameters of the physical condition of 17-19-years-old male youths for the period of studies in the higher educational establishment. We confirmed that the movement regime in the volume of 6 hours of classes of physical and health-improving training per week has a positive effect on the functioning of the cardiovascular system, which functions more efficiently, on the central nervous system, in particular, helps to improve attention, memory and coordination of movements and to decrease the time of mental operations. The analysis of average results obtained during the study allowed us to ascertain that the male youths with the medium motion activity level have actual (р<0.05; р<0.01; р<0.001) advantages in the parameters of body mass index, right hand dynamometry, HR at rest, Roufier index, short-term memory volume, information transfer volume, information transfer speed, in the results of 100-metres race, arm bending in pushup, sit-up for 1 minute, standing long jump and at performing the Sharpened Romberg Test. It was confirmed that the movement regime serves as an obligatory condition of supporting the normal functioning of all the physical condition components.
Description: У цій статті розглянуто результати порівняльного аналізу впливу різного рівня рухової активності на фізичний розвиток, функціональний стан, фізичну працездатність та розвиток основних рухових якостей юнаків 17-19 років. Відповідно до мети дослідження, ми визначили специфіку взаємодії об’єму рухової активності та параметри фізичного стану юнаків 17-19 років за період навчання у ВНЗ. Ми підтвердили, що режим руху в обсязі 6 годин занять фізичним та оздоровчим тренуванням на тиждень позитивно впливає на функціонування серцево-судинної системи, яка діє ефективніше, на центральну нервову систему, зокрема, допомагає поліпшити увагу, пам’ять і координацію рухів і скоротити час розумових операцій. Аналіз середніх результатів, отриманих під час дослідження, дозволив нам встановити, що юнаки із середньою руховою активністю мають достовірні (р <0,05; р <0,01; р <0,001) переваги в параметрах індексу маси тіла, динамометрії правої руки , частоти серцевих скорочень в стані спокою, індекс Руфє, об'єм короткочасної пам'яті, об'єм передачі інформації, швидкість передачі інформації, за результатами бігу на 100 м, згинання руки в упорі, присідання протягом 1 хвилини, стрибок у довжину з місця, ускладнена проба Ромберга. Було підтверджено, що руховий режим виступає обов'язковою умовою підтримки нормального функціонування всіх складових фізичного стану.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2993
ISSN: ISSN: 2247 - 806X; ISSN: 2247 – 8051
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comparative analysis.pdf200,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.