Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2630
Title: Сугестопедія в рамках гуманізації освітнього процесу у вищій школі
Other Titles: Suggestopaedia in the humanization of the educational process in high school
Authors: Цвид-Гром, Олена Петрівна
Tsvid-Grom, Elena
Рейда, Ольга Андріївна
Rejda, Olga
Івлєва, Катерина Сергіївна
Ivlieva, Katerina
Keywords: інтенсивні методи;проблемний підхід;метод навіювання;гармонійний розвиток;сугестопедія;гуманізація освітнього процесу;інноваційні технології;intensive methods;problem approach;suggestion method;balanced enhancement;suggestopaedia;humanization of the educational process;innovative technologies
Issue Date: 2019
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Цвид-Гром О.П. Сугестопедія в рамках гуманізації освітнього процесу у вищій школі / О.П. Цвид-Гром, О.А. Рейда, К.С.Івлєва // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. - 2019. - Вип. 64. - Т. 2. - С. 52-55.
Abstract: Статтю присвячено актуальній проблемі пошуку новітніх технологій активізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Розглядається один з інтенсивних методів навчання іноземних мов – сугестопедичний метод Г. Лозанова. Розкривається його суть, моделі та структура, за якими будується навчальний процес у вищій школі. Визначаються основні причини неспроможності студентів щодо ефективного застосування теоретичних знань і практичних навичок у професійній діяльності. Пояснюється важливість правильного та раціонального вибору методу навчання для успішного вивчення мови. Як наслідок, аналізуються переваги інтенсивних методів над «традиційними». Розглядається термін «інтенсивне навчання» в парадигмі трьох гуманітарних наук: дидактики, методики викладання, та психології. Розкривається основна ідея сугестопедії та її концептуальні положення або принципи. Під час дослідження було виявлено, що сугестопедія передбачає прискорений гармонійний розвиток особистості та розкриття її різнобічних резервних можливостей. З цією метою під час педагогічного процесу, особливо під час навчання іноземних мов використовується гіпноз та навіювання. Розглядаються основні засоби навіювання та розкривається поняття феномену – гіпермнезія. Уточнюється якими навичками та вміннями має володіти викладач, котрий будує своє заняття відповідно до інтенсивної методики. Демонструються аспекти, які мають бути враховані під час вибору методу навчання. Підкреслюються основні результативні моменти, що підтверджують ефективність сугестопедичного методу під час навчання студентів. У результаті дослідження було виявлено, що правильне застосування методики іноземної мови дає змогу досягти значних результатів у навчанні іноземної мови як за обсягом засвоюваного матеріалу, так і за термінами навчання. Пояснюється, як саме навіююча дія сприяє усуненню психотравмуючих чинників. Наголошується. що впровадження технології сугестопедичного методу для підготовки майбутніх спеціалістів сприятиме підвищенню рівня теоретичної та практичної підготовки, розвиткові у них креативного мислення, формуванню професійного досвіду. Наголошується на основних перевагах сугестопедичного методу і розкривається яку саме користь він має для навчання у вищій школі.
Description: The article is devoted to the actual problem of searching the latest technologies for activating the educa- tional process in higher educational establishments.The article presents one of the intensive methods of teaching foreign languages — suggestopaedic method by G. Lozanov. It reveals its essence, model principles and structure on which the educational process in high school is constructed. The main reasons for students’ inability to effectively apply theoretical knowledge and practical skills in pro- fessional activity are determined. The importance of the correct and judicious choice of the teaching method for the successful language study is explained. Hence, the advantages of intensive methods over “traditional” ones are analyzed. The term “intensive learning” is considered in the paradigm of three humanities: didactics, teaching methodology and psychology. The article reveals the main idea of suggestopaedia and its conceptual positions or principles. It was in studies revealing that suggestopaedia implies an accelerated balanced personal enhancement and an emer- gence of diverse latent skills. For this purpose, hypnosis and suggestion are used in the pedagogical process, especially when learning foreign languages. The article reviewed the main means of suggestion and the concept of the phenomenon – hypermnesia. It specifes what skills and abilities the teacher, who organizes the class in accordance with an intensive technique, should have. The aspects that should be taken into account when choosing a learning method are demonstrated. It emphasizes the main results that prove the effectiveness of the suggestopaedic method during class time. As a result of the study, it was discovered that the correct use of the foreign language methodology makes it possible to achieve signifcant results in learning a foreign language, both in terms of the amount of comprehensible material and in terms of training periods. The article explains how the suggesting action helps to eliminate psycho-traumatic factors. It stresses that the introduction of suggestopaedic method technology for the training of future specialists will help to increase the level of theoretical and practical training, to develop their creative thinking and to form professional expertise. It emphasizes the main advantages of the suggestopaedic method and reveals the benefts it has for the educational process in high school.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2630
ISSN: 1992-5786
metadata.dc.identifier.udc: 378.013.77
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suhestopediya.pdf360,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.