Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2617
Title: Influence of vitamin-mineral supplement on growth intensity and slaughter indicators of rabbits
Other Titles: Вплив вітамінно-мінеральної добавки на інтенсивність росту та забійні показники кролів
Authors: Fedorchenko, Maksym
Федорченко, Максим Миколайович
Bondarenko, Lesia
Бондаренко, Леся Вікторівна
Keywords: rabbits;vitamin-mineral supplement;body weight;mass of internal organs;gain;absolute gain;average daily gain;rabbit carcass;slaughter output;internal organs;кролі;вітамінно-мінеральна добавка;маса тіла;маса внутрішніх органів;приріст;абсолютний приріст;середньодобовий приріст;тушка кролів;внутрішні органи;забійний вихід
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Fedorchenko M.M. Influence of vitamin-mineral supplement on growth intensity and slaughter indicators of rabbits / M.M.Fedorchenko, L.V.Bondarenko // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць.- Біла Церква:БНАУ, 2019 .- №1(147) .- С. 35-42. doi: 10.33245/2310-9289-2019-147-1-35-42
Abstract: There was studied the influence of vitamin-mineral supplement of Tekrou firm, that contain a number of macroelements, trace elements, vitamins, amino acids, in the amount of 0.35 g per 100 g of fodder on growth and development of the New Zealand rabbits breed of 45-, 60-, 75- and 90- days old. In order to evaluate the influence of vitamin and mineral supplements on the rabbits organism, we used zoo-technical methods of research (live weight, absolute, relative and average daily gain, slaughter quality of rabbits) and statistical methods. There was conducted a comparative analysis of the positive gain dynamics and live weight of experimental rabbits under the influence of vitamin and mineral supplements. There were established group differences in pre-slaughter weight and weight of carcasses in rabbits that consumed different doses of vitamin and mineral supplements. The 90 days old rabbits increased body mass index by 8.89%, under the influence of vitamin and mineral supplements, which exceeded the indicators of control group animals. In addition, we determined the mass metric indices of the carcasses and internal organs of 45-, 60-, 75- and 90- days old rabbits after slaughter. The obtained data on the organism growth, the mass metric indices of the carcasses and the internal organs of the experimental groups rabbits after slaughter can testify to the positive influence of vitamin-mineral supplements on the intensity of the organism development and some internal organs, which contributes to the increased flow of metabolic processes and building of a greater body mass in experimental animal groups. Feeding experimental groups rabbits of New Zealand breed with vitamin and mineral supplements for 45 days contributed to a better transformation of food nutrients into products. It was recorded that the vitamin-mineral supplement use in the ration of New Zealand rabbits increases the intensity of body growth during 45 days and provides the opportunity for a better transformation of fodder nutrients into products, in order to increase the body weight of animals.
Description: Досліджено вплив на ріст і розвиток організму кролів новозеландської породи 45-, 60-, 75- та 90-добового віку вітамінно-мінеральної добавки фірми Текроу в кількості 0,35 г на 100 г корму, яка містить у своєму складі ряд мак-ро- і мікроелементів, вітамінів, амінокислот. Для оцінки впливу вітамінно-мінеральної добавки на організм кролів використовували зоотехнічні методи дослідження (жива маса, абсолютний, відносний і середньодобовий приріст, забійні якості кролів) і статистичні. Проведено порівняльний аналіз позитивної динаміки приростів та живої маси дослід-них кролів за впливу вітамінно-мінеральної добавки. Встановлено міжгрупові відмінності за передзабійною масою тіла і масою тушки у кролів, які споживали різну дозу вітамінно-мінеральної добавки. У кролів 90-добового віку, під впливом вітамінно-мінеральної добавки, відбу-лось підвищення показників маси тіла на 8,89 %, що перевищувало показники тварин контрольної групи. Крім того, було визначено масометричні показники тушки і внутрішніх органів кролів 45-, 60-, 75- та 90-добового віку після забою. Одержані дані росту організму, масометричні показники тушки та внутрішніх органів кролів дослідних груп після забою можуть свідчити про позитивний вплив вітамінно-мінеральної добавки на інтенсивність розвитку орга-нізму та окремих внутрішніх органів, що сприяє посиленому перебігу обмінних процесів і нарощуванню більшої маси тіла у тварин дослідних груп. Згодовування вітамінно-мінеральної добавки кролям дослідних груп новозеланд-ської породи впродовж 45 діб сприяло кращій трансформації поживних речовин корму в продукцію. Зафіксовано, що застосування вітамінно-мінеральної добавки в раціоні кролів новозеландської породи підвищує інтенсивність росту організму впродовж 45 діб і забезпечує можливість кращої трансформації поживних речовин корму в продукцію, з метою нарощування маси тіла тварин.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2617
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.92.087.7:637.5
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_of_vitamin-mineral.pdf211,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.