Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2581
Title: Епізоотична ситуація та особливості перебігу нематодозів травного каналу овець в умовах господарств Київської області
Other Titles: Epizootic situation and peculiarity the course nematodes of the digestive canal of sheep of the in the conditions of economies Kyev region
Эпизоотическая ситуация и особенности течения нематодозов желудочно-кишечного тракта овец в условиях хозяйств Киевской области
Authors: Мельничук, Віталій Васильович
Melnychuk, Vitaliy
Мельничук, Виталий Васильевич
Антіпов, Анатолій Анатолійович
Antipov, Anatoliy
Антипов, Анатолий Анатольевич
Keywords: нематодози;nematodoses;нематодозы;стронгілятози травного каналу;strongylatoses of the digestive canal;стронгилятозы пищеварительного канала;трихуриси;trichiuruses;трихурисы;стронгілоїдеси;strongyloides;стронгилоидесы;копроовоскопічні дослідження;scatoscopy research;копроовоскопические исследования
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Мельничук В. В. Епізоотична ситуація та особливості перебігу нематодозів травного каналу овець в умовах господарств Київської області / В. В. Мельничук, А. А. Антіпов // Наук. вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2019. - № 1. - С.75-84. doi: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-75-84
Abstract: Нематодози травного каналу овець поширені як в Україні, так і за її межами. Збудники цих захворювань у ви¬гляді моноінвазій, а також за асоціативного перебігу з іншими інвазійними хворобами, завдають вінцегосподарствам значних економічних збитків. Систематичні моніторингові дослідження, які здійснюються з метою встановлення характерної для певного регіону гельмінтофауни, є запорукою успішної боротьби з паразитарними хворобами. Відо¬мості про видовий склад збудників, що спричинюють інвазійні захворювання у тварин на території певного регіону, дозволяють провести науково обґрунтований підбір препаратів та застосувати ефективні, економічно обґрунтовані лікувально-профілактичні заходи. Тому метою досліджень було встановити поширення нематодозів травного каналу овець та особливостей їх перебігу в умовах вівцегосподарств території Київської області (Центральний регіон Укра¬їни). Дослідження проводили в умовах вівцегосподарств Київської області (Баришівського, Білоцерківського, Згу- рівського, Переяслав-Хмельницького, Сквирського, Таращанського, Фастівського та Яготинського районів). Гельмі- нтоовоскопію проб фекалій проводили за методом Мак Мастера. За результатами копроовоскопічної діагностики овець, на території Київської області встановлено значне розповсюдження нематодозів травного каналу (екстенсив¬ність інвазії становила 48,79 %). За морфологічними ознаками яєць, виділених з фекалій хворих тварин, встановлено паразитування нематод з трьох підрядів: Strongylata (38,98 %), Trichocephalata (33,36 %) та Rhabditata (27,66 %). Зареєстровано, що найбільш неблагополучними щодо нематодозів травного тракту виявилися вівцегосподарства Білоцерківського, Яготинського та Згурівського районів (ЕІ - 61,49; 59,73 та 54,17 % відповідно). Захворювання ре¬єстрували у вигляді як моно- так і мікстінвазії. Домінуючим виявився асоціативний перебіг захворювань (75,03 % від загальної кількості хворих тварин) з дво-, три-, чотири- та п’ятикомпонентними асоціаціями збудників паразитів овець (47,63; 35,47; 11,50 та 5,40 % відповідно). Встановлено, що нематодози травного каналу овець (стронгіляти травного каналу, стронгілоїдеси та трихуриси) перебігають у складі мікстінвазій, співчленами яких є: еймерії, моніє- зії та мелофаги у різних комбінаціях. Нематодозы пищеварительного тракта овец повсеместно распространены не только в Украине, но и за ее преде-лами. Возбудители этих заболеваний в виде моноинвазий, а также при ассоциативном течении с другими инвазион¬ными болезнями, наносят овцехозяйствам значительный экономический ущерб. Систематические мониторинговые исследования, которые осуществляются с целью установления характерной для определенного региона гельминто- фауны, является залогом успешной борьбы с паразитарными болезнями. Сведения о видовом составе возбудителей, вызывающих инвазивные заболевания у животных на территории определенного региона, позволяют провести науч¬но обоснованный подбор препаратов и применить эффективные, экономически выгодные лечебно-профилак¬тические мероприятия. Поэтому целью исследований было установить распространение нематодозов пищеваритель¬ного тракта овец и особенностей их течения в условиях овцехозяйств территории Киевской области (Центральный регион Украины). Исследования проводили в условиях овцехозяйств Киевской области (Барышевского, Белоцерков¬ского, Згуровского, Переяслав-Хмелышцкого, Сквирского, Таращанского, Фастовского и Яготинского районов). Гельминтоовоскопию проб фекалий проводили по методу Мак Мастера. По результатам копроовоскопической диа¬гностики овец, на территории Киевской области установлено значительное распространение нематодозов желудоч¬но-кишечного тракта (экстенсивность инвазии составила 48,79 %). По морфологическим признакам яиц, выделенных из фекалий больных животных, установлено паразитирование нематод из трех подрядов: Strongylata (38,98 %), Trichocephalata (33,36 %) и Rhabditata (27,66 %). Зарегистрировано, что наиболее неблагополучными по нематодо- зам пищеварительного тракта оказались овцехозяйства: Белоцерковского, Яготинского и Згуровского районов (ЭИ - 61,49; 59,73 и 54,17 % соответственно). Заболевания регистрировали в виде как моно-, так и микстинвазии. Домини¬рующим оказалось ассоциативное течение заболеваний (75,03 % от общего количества больных животных) с двух-, трех-, четырех- и пятикомпонентными ассоциациями возбудителей паразитов овец (47,63; 35,47; 11,50 и 5,40 % со¬ответственно). Установлено, что нематодозы пищеварительного тракта овец (стронгиляты пищеварительного канала, стронгилоидесы и трихурисы) протекают в составе микстинвазий, сочленами которых являются: эймерии, мониезии и мелофаги в различных комбинациях.
Description: Nematodoses of the sheep’s digestive tract is distributed both in Ukraine and abroad. Pathogens of these diseases in the form of monoinvasions, as well as associative with other invasive diseases, cause sheep farms considerable economic losses. Systematic monitoring studies that are carried out to establish a helminthofauna specific to a particular region are a key to successful control of parasitic diseases. Information on the species composition of pathogens causing invasive diseases in animals in the territory of a certain region, allows us to conduct scientifically based selection of drugs and to conduct effec¬tive, cost-based treatment and prevention measures. Therefore, the purpose of our research was to establish the distribution of nematodoses of the digestive canal of sheep and their peculiarities in the conditions of sheep farms in the territory of the Kyiv region (Central region of Ukraine). The research was conducted in conditions of sheep farms in the Kyiv region (Baryshivka, Bila Tserkva, Zghurivka, Pereiaslav-Khmelnytskyi, Skvyra, Tarashcha, Fastiv and Yahotyn districts). Helminthoscopy of fecal samples was performed using the McMaster’s method. As a result of scatoscopy diagnostics of sheep, a considerable distribution of nematodoses of the digestive canal was established on the territory of the Kyiv region (the severity of the inva¬sion was 48.79 %). According to the morphological features of eggs isolated from faeces of sick animals, parasitization of nematodes from three sequences was established: Strongylata (38.98 %), Trichocephalata (33.36 %), and Rhabditata (27.66 %). It was registered that the sheep fanning of the Bila Tserkva, Yahotyn and Zghurivka districts (El - 61.49, 59.73 and 54.17 % respectively) were the most unfavorable for nematodoses of the digestive tract. The disease was registered in the form of both mono- and mixinvasions. The associative course of diseases (75.03 % of the total number of diseased animals) was dominant with two-, three-, four-, and five-component associations of sheep parasite pathogens (47.63, 35.47, 11.50 and 5.40 % in accordance). It has been established that nematodoses of the digestive canal of sheep (strongylates of the digestive canal, strongyloides and trichiuruses) are in the composition of mixinvasions, the sympathizers of which are: eimeries, moniezies, and melofagoses in various combinations.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2581
metadata.dc.identifier.udc: 636.32/.38:619:616.99
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
epizoot_sytuatsiia_ta_osoblyvosti_perebigu_nematodoziv_travnogo_kanalu_ovets (1).pdf567,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.