Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2493
Title: Conceptual principles of education humanization of the future environmental specialists
Other Titles: Концептуальні засади процесу гуманізації навчання майбутніх фахівців з охорони довкілля
Authors: Timchuk, Inna
Тимчук, Інна Миколаївна
Pohorila, Svitlana
Погоріла, Світлана Григорівна
Keywords: гуманізація навчання;humanization of training;гуманізація вищої екологічної освіти;humanization of higher environmental education;екологічна свідомість;ecological consciousness;гуманістично спрямована особистість майбутнього еколога;humanistic orientation o f the student learning content
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Tymchuk І. Conceptual principles of education humanization of the future environmental specialists / I. Tymchuk, S. Pohorila // Вісник Національного авіаційного університету. Сер.Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. – Київ, 2019. - Вип. 1 (14). – С. 95-100.
Abstract: The article substantiates conceptual principles o f education humanization o f ecology students in the process o f their professional training, and determines its efficiency conditions, namely: formation o f a higher education teacher personality, able to carry out training o f future ecologists on a humanistic basis; ensuring the humanistic orientation o f students' learning content; adherence by teachers to pedagogically advisable humanistic principles and application o f "environmentally - directed" teaching methods; humanization o f relationship between teachers and future ecologists. There was substantiated the requirements system to a higher education teacher, among which special place is given to common civil features, moral and pedagogical qualities, individual psychological peculiarities and professional competence. The basic component o f the teacher's personality structure is his humanistic orientation, which is manifested in relation to a student as the highest value, recognition o f his right to freedom and happiness, free development and manifestation o f abilities. The authors proposed a provision on the example o f teaching psychological cycle disciplines, based on ensuring humanistic orientation o f the student learning content, aimed at the formation o f a humanistoriented personality o f a specialist-ecologist with eco-centric type o f ecological consciousness. There was carried out a characteristics o f ecologically oriented teaching methods. They are the methods o f forming ecological consciousness, thinking; education o f ecological values; methods o f forming subjective attitude to nature; methods o f practical interaction with the natural world. Particular attention is paid to methods of forming a subjective attitude to nature (ecological identification, ecological empathy, ecological reflection), methods ofpractical interaction with the world o f nature field practices), methods o f objective reality cognition at the level o f ecosystems (observation in nature, ecological paths) , audio-visual methods and methods for predicting and demonstrating the possible consequences o f destructive behavior. The authors pay attention to the application peculiarities o f active forms o f work and computer networks in the educational process, which will promote increased interest in learning, formation in students the independent work skills, will teach students to adapt to modern society requirements.
Description: У статті обґрунтувано концептуальні засади гуманізації навчання майбутніх екологів у процесі їх професійної підготовки, та визначено умови її ефективності, а саме: сформованість особистості викладача вищої школи, здатного здійснювати навчання майбутніх екологів на гуманістичних засадах; забезпечення гуманістичної орієнтованості змісту навчання студентів; дотримання викладачами педагогічно доцільних гуманістичних принципів та застосування «екологічно спрямованих» методів навчання; гуманізація взаємовідносин між викладачами та майбутніми екологами. Обґрунтовано систему вимог до викладача вищої щколи, серед яких загальногромадянським рисам, морально-педагогічним якостям, індивідуально-психологічним особливостям та фаховій компетентності відводиться особливе місце. Базовим компонентом структури особистості викладача визначено гуманістичну спрямованість його особистості, що виявляється у ставленні до студента як до найвищої цінності, визнанні його права на свободу і щастя, вільний розвиток і прояв здібностей. На прикладі викладання дисциплін психологічного циклу авторами запропоновано положення, в основі якого лежить забезпечення гуманістичної орієнтованості змісту навчання студентів, яке направлено на формування гуманістично спрямованої особистості фахівця-еколога з екоцентричним типом екологічної свідомості. Здійснено характеристику екологічно спрямованих методів навчання. Ними є методи формування екологічної свідомості, мислення; виховання екологічних цінностей; методи формування суб’єктивного ставлення до природи; методи практичної взаємодії зі світом природи. Особливу увагу приділено методам формування суб'єктивного ставлення до природи (екологічна ідентифікація, екологічна емпатія, екологічна рефлексія), методам практичної взаємодії із світом природи (польові практики), методам пізнання об ’єктивної дійсності на рівні екосистем (спостереження у природі, екологічні стежки), аудіо-візуальним методам та методам прогнозування та демонстрації можливих наслідків руйнівної поведінки. Автори звертають увагу на особливості використання активних форм роботи та комп’ютерних мереж в освітньому процесі, які сприятимуть підвищенню інтересу до навчання, формуванню у студентів навичок самостійної роботи, вчать студентів адаптуватися до вимог сучасного суспільства.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2493
ISSN: 2411-264X
metadata.dc.identifier.udc: [37.013 + 159.9] (082)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conceptual_princ.pdf247,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.