Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2347
Title: Ефективність використання кормової добавки стабілізованого Йоду у годівлі корів
Other Titles: The efficiency of the feed additive of iodine-stabilized in cows feeding
Authors: Лихошва, Ігор Костянтинович
Lykhoshva, Ihor
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Keywords: високопродуктивні корови;алюмосилікатйодистий препарат;кормова добавка;стабілізований Йод;калій йодистий;мікроелементи;середньодобові надої;білок;жир;затрати корму;high productivity cows;aluminosilicate-iodine preparation;feed additive;stabilized iodine;potassium iodide;trace elements;average yield;protein;fat;feed costs
Issue Date: 2015
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Лихошва І.К. Ефективність використання кормової добавки стабілізованого Йоду у годівлі корів / І.К. Лихошва, В.С. Бомко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Збірник наукових праць . – Біла Церква: БНАУ . – 2015 . – Вип.2(120) . – С.114–118
Abstract: Дослідженнями встановлено, що Йод краще зберігається у алюмосилікатйодистому препараті порівняно з калієм йодистим. На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, встановлено ефективність використання алюмосилікатйодистого препарату у годівлі дійних корів у перші 100 днів лактації. Молочна продуктивність за період досліду була найвищою у корів 3-ї дослідної групи і склала 3480 кг 4 % молока за 80 днів лактації, в раціонах яких згодовували алюмосилікатйодистий препарат в кількості 12,5 г/т комбікорму. За згодовування алюмосилікатйодистого препарату в кількості 25 г/т комбікорму від корів 2-ї дослідної групи за цей період було отримано 3304 кг 4 % молока, від корів 1-ї контрольної групи – 3072 кг, де використовували таку ж кількість Йоду, який знаходився в йодистому калії за його добавки 3 г/т комбікорму. На підставі проведених досліджень встановлено, що найкращі показники по середньодобових надоях 4 % молока мали корови, в раціони яких використовували алюмосилікатйодистий препарат в кількості 12,5 г/т комбікорму.
Description: Studies have shown that iodine is better stored in aluminosilicate iodine compared with potassium iodine. On the basis of the data obtained during the scientific and economic experiment, the effectiveness of the use of aluminosilicate and dasg in the diet of cows in the first 100 days of lactation has been established. Milk productivity during the experiment was the highest in cows of the 3rd experimental group and amounted to 3480 kg of 4% of milk for 80 days of lactation, in whose diet the aluminosilicate drug was fed in a quantity of 12.5 g / ton of mixed fodder. For feeding aluminosilicate-iodine preparation in the amount of 25 g / ton of feed from cows of the 2nd experimental group during this period, 3304 kg of 4% milk were obtained from the cows of the first control group - 3072 kg, using the same amount of iodine, which was in iodine potassium for its additive 3 g / ton of feed. On the basis of the conducted researches it was established that the best indicators for average daily diets of 4% of milk were cows, in rations which used aluminosilicate-iodine preparation in the amount of 12.5 g / ton of mixed fodder.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2347
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.034.086.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efekt_vyk_yod.pdf342,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.