Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2258
Title: Structural monitoring of sustainable development in the region
Other Titles: Складові моніторингу сталого розвитку регіону
Authors: Hrynchuk, Yulia
Гринчук, Юлія Сергіївна
Коval, Nadiia
Коваль, Надія Володимирівна
Keywords: sustainable regional development;сталий регіональний розвиток;monitoring;моніторинг;indicator of sustainable development;індикатор сталого розвитку;deviation from balanced development;відхилення від збалансованого розвитку.
Issue Date: 2017
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Гринчук Ю. С. Structural monitoring of sustainable development in the region / Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль // Економіка та управління АПК. – 2017. – №2(137). – С. 11-23.
Abstract: Доведена необхідність здійснення систематичного аналізу соціально-економічного розвитку регіону як складової моніторингу сталого розвитку. Обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесу моніторингу шляхом формування оптимального набору показників, аналіз динаміки яких сприятиме ранньому виявленню відхилень від збалансованого розвитку та швидкій реалізації комплексу заходів щодо запобігання розвитку негативних процесів. Показники, дослідження яких дає можливість досить швидко та без зайвих трудових витрат визначати відхилення від збалансованого розвитку регіону, запропоновано згрупувати наступним чином: показники економічного розвитку регіону; показники, що характеризують демографічну ситуацію в регіоні; показники матеріальної забезпеченості населення; показники соціальної напруженості; показники тиску на навколишнє природне середовище.
Description: The article proves the necessity of carrying out a systematic analysis of the socio-economic development of the region as a component of monitoring sustainable development and justifies the proposals for improving the monitoring process by forming an optimal set of indicators, the analysis of dynamics of which will facilitate the early detection of deviations from balanced development and the rapid implementation of a set of measures to prevent the development of negative processes. Indicators, the study of which allows a fairly rapid and unnecessary labor cost to determine deviations from the balanced development of the region, is proposed to group as follows: indicators of economic development of the region; indicators characterizing the demographic situation in the region; indicators of material security of the population; indicators of social tension; indicators of pressure on the environment.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2258
metadata.dc.identifier.udc: 332.142.6
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
structural.pdf299,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.