Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2053
Title: Проблеми формування німецькомовної комунікативної компетенції у студентів-філологів: лінгвокультурологічний аспект
Other Titles: Проблемы формирования немецкоязычной коммуникативной компетенции студентов-филологов: лингвокультурологический аспект
Problems of formation of German-speaking communicative competence of students-philologists: lingvo-cultural aspect
Authors: Рєзнік, Віта Григорівна
Rieznik, Vita
Keywords: комунікативна компетенція, лінгвокультурологічний аспект, іншомовний дискурс;коммуникативная компетенция, лингвокультурологический аспект, иноязычный дискурс;communicative competence, linguocultural aspect, foreign language discourse
Issue Date: 19-May-2017
Publisher: © БНАУ
Citation: Рєзнік В.Г.Проблеми формування німецькомовної комунікативної компетенції у студентів-філологів: лінгвокультурологічний аспект / В.Г. Рєзнік // Матеріали наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і докторантів «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: Психолого-педагогічні та лінгвістичні дослідження в умовах освітніх реформаційних процесів». – Біла Церква: БНАУ, 2017. – С.32 – 33.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню іноземної мови як феномену суспільної культури. Доведено, що мова володіє величезними можливостями для пізнання і запозичення цінностей інших культур, та загальнолюдських цінностей, сприяючи вихованню особистості в контексті “діалогу культур”.
Description: The article is devoted to the study of foreign language as a phenomenon of social culture. It is proved that the language possesses enormous opportunities for the knowledge and borrowing of the values of other cultures, and of universal values, contributing to the education of the individual in the context of the "dialogue of cultures".
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2053
ISSN: УДК 06(477.41) БНАУ:34:80
metadata.dc.identifier.udc: УДК 372:811.112.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problemy`_formuv.pdf181,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.