Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2021
Назва: Аcid resistance and population structure of erythrocytes in trotter horses during and after exercise
Інші назви: Кислотостійкість і популяційна структура еритроцитів у рисаків під час і після тренування
Кислотостойкость и популяционная структура эритроцитов у рысаков во время и после тренировки
Автори: Головаха, Володимир Іванович
Головаха, Владимир Иванович
Holovakha, Volodymyr
Піддубняк, Оксана Володимирівна
Пиддубняк, Оксана Владимировна
Piddubnyak, Oksana
Слюсаренко, Сергій Володимирович
Слюсаренко, Сергей Владимирович
Sliusarenko, Sergii
Слівінська, Любов Григорівна
Сливинская, Любовь Григорьевна
Slivinska, Lyubov
Максимович, Андрій Олексійович
Максимович, Андрей Алексеевич
Maksymovych, Andriy
Щербатий, Андрій Романович
Щербатый, Андрей Романович
Shcherbatyy, Andriy
Гутий, Богдан Володимирович
Гутый, Богдан Владимирович
Gutyj, Bogdan
Ключові слова: hematological parameters;hemolysis;performance;hemoglobin;mares;stallions;гематологічні параметри;працездатність;гемоглобін;гемоліз;кобили;жеребці;гематологические показатели;работоспособность;гемоглобин;гемолиз;кобылы;жеребцы
Дата публікації: 2017
Видавництво: ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького
Бібліографічний опис: Аcid resistance and population structure of erythrocytes in trotter horses during and after exercise / V. I. Golovakha, О. V. Piddubnуak, S. V. Sliusarenko et. al // Regul. Mech. Biosyst. - 2017. - Vol. 8(4). - P. 623–627. doi: 10.15421/021795
Короткий огляд (реферат): Regular physical exercise improves the cardiovascular system function, increases energy metabolism and antioxidant protection, provides greater muscle strength and physical endurance. However, exhaustive physical exercise can cause oxidative stress. During intense physical exercise, erythrocytes become more vulnerable to oxidative damage due to action of active oxygen forms, high concentration of polyunsaturated fatty acids. Physical loading of horses is accompanied by the development of tissue hypoxia, so one needs to study in detail changes of hematopoiesis indices, responsible for providing oxygen to tissues. When monitoring animal health, blood tests will detect a disease in early stages, because blood is a sensitive indicator of metabolic disorders, both of physiological and pathological body conditions. The purpose of present study was to examine changes of some hematopoiesis indicators (RBC, Hb, HCT, MCV, MCH), acid resistance of erythrocytesand population structure in trotting horses due to workloads of 1,600 m trot races (at rest, after race, after 90 min). In total, 20 clinically healthy horses of Orlovska and Russian trotting breeds, aged 2–3 years, were used in the study. The experimental animals included 5 mares, 15 stallions. All horses had active training. The horses were divided into two groups. The first animal group included animals that showed high results (2 min 04 s – 2 min 21 s); the second had trotters that covered the distance with worse time (2 min 28 s – 2 min 41 s). The erythrocyte couint in the leader horses after the loading increased, in the outsider horses it fell. After rest the leader horses’ erythrocytes returned to their original values, in the outsider horses they did not change. The outsider horses’ hemoglobin level after loading was lower than in the leader horses. The leader horses had higher hemoglobin content after rest (by 11.0% as compared with the values before the loading). The outsider horses had lower hemoglobin content. The leader horses hematocrit value increased, in the outsider horses ‒ decreased. The leader horses’ MCV after the loading was reduced, however after rest it recovered. The outsider horses showed MSV increase during the whole study period. The MCH in the leader horses did not change over the entire research period, in the outsider horses – it increased. The animals that showed better results, had an increasing number of “mature” and “old” erythrocytes due to their elimination from the depot. However, the outsider animals had an increasing number of “young” erythrocytes, resistant to hemolysis, but they were not able to provide tissues with needed oxygen.
Опис: Регулярні фізичні вправи покращують функцію серцево-судинної системи, підвищують енергетичний обмін і антиоксидантний захист, забезпечують більшу м'язову силу і фізичну витривалість. Однак вичерпні фізичні вправи можуть викликати окислювальний стрес. Під час інтенсивних фізичних вправ еритроцити стають більш вразливими до окислювального пошкодження внаслідок дії активних форм кисню, високої концентрації поліненасичених жирних кислот. Фізичне навантаження коней супроводжується розвитком тканинної гіпоксії, тому необхідно детально вивчити зміни показників кровотворення, відповідальних за забезпечення киснем тканин. При моніторингу здоров'я тварин аналіз крові виявляє захворювання на ранніх стадіях, оскільки кров є чутливим показником порушень обміну речовин, як фізіологічних, так і патологічних станів організму. Метою даного дослідження було вивчення змін деяких показників гемопоезу (RBC, Hb, HCT, MCV, MCH), кислотостійкості структури еритроцитів та популяції в рисільних конях через навантаження на 1600 метрів риси (у стані спокою, після гонки, після 90 хв). Всього було використано 20 клінічно здорових коней Орловської та російських рисових порід у віці 2–3 роки. Дослідні тварини включали 5 кобил, 15 жеребців. Всі коні мали активну підготовку. Коней розділили на дві групи. Перша група тварин включала тварин, які показали високі результати (2 хв 04 с - 2 хв 21 с); другий мав рисаків, які покривали дистанцію з гіршим часом (2 хв 28 с - 2 хв 41 с). Еритроцитарне число у коней після навантаження збільшився, у аутсайдерських коней він впав. Після спокою еритроцити лідерських коней повернулися до своїх початкових значень, у аутсайдерських коней вони не змінилися. Рівень гемоглобіну аутсайдера після завантаження був нижчим, ніж у лідерських коней. Лідерські коні мали більш високий вміст гемоглобіну після відпочинку (на 11,0% порівняно зі значеннями до навантаження). У коней аутсайдера був нижчий вміст гемоглобіну. Значення гематокриту лідера коней підвищувалося, у аутсайдерських коней - зменшувалися. MCV лідера коней після навантаження зменшувався, однак після відпочинку він відновився. Аутсайдерські коні показали збільшення MSV протягом всього періоду дослідження. МЧ у лідерських коней не змінювався протягом усього періоду дослідження, у аутсайдерів - збільшувався. Тварини, які показали кращі результати, мали зростаюче число «зрілих» і «старих» еритроцитів за рахунок їх усунення з депо. Однак у аутсайдерських тварин зростала кількість «молодих» еритроцитів, стійких до гемолізу, але вони не могли забезпечити тканини необхідним киснем. Регулярные физические упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой системы, повышают энергетический обмен и антиоксидантную защиту, обеспечивают большую мышечную силу и физическую выносливость. Тем не менее, исчерпывающие физические упражнения могут вызвать окислительный стресс. Во время интенсивных физических упражнений эритроциты становятся более уязвимыми для окислительного повреждения из-за действия активных форм кислорода, высокой концентрации полиненасыщенных жирных кислот. Физическая нагрузка лошадей сопровождается развитием гипоксии тканей, поэтому необходимо детально изучить изменения показателей кроветворения, ответственных за снабжение тканей кислородом. При мониторинге здоровья животных анализы крови выявляют заболевание на ранних стадиях, потому что кровь является чувствительным индикатором метаболических нарушений, как физиологических, так и патологических состояний организма. Целью настоящего исследования было изучение изменений некоторых показателей кроветворения (RBC, Hb, HCT, MCV, MCH), кислотостойкости эритроцитов и структуры популяции у рыси из-за нагрузки 1600 м рыси (в покое, после гонки, после 90 мин) Всего в исследовании было использовано 20 клинически здоровых лошадей орловской и русской рыси в возрасте 2–3 лет. Экспериментальные животные включали 5 кобыл, 15 жеребцов. Все лошади прошли активную тренировку. Лошади были разделены на две группы. Первая группа животных включала животных, которые показали высокие результаты (2 мин 04 с - 2 мин 21 с); у второго были рысаки, которые преодолевали дистанцию с худшим временем (2 мин 28 с - 2 мин 41 с). Куринт эритроцитов у лошадей-лидеров после нагрузки увеличился, у лошадей-аутсайдеров он упал. После отдыха эритроциты лидирующих лошадей вернулись к своим первоначальным значениям, у посторонних лошадей они не изменились. Уровень гемоглобина у посторонних лошадей после нагрузки был ниже, чем у лошадей-лидеров. У лошадей-лидеров было более высокое содержание гемоглобина после отдыха (на 11,0% по сравнению со значениями до нагрузки). У посторонних лошадей содержание гемоглобина было ниже. Значение гематокрита у лошадей-лидеров увеличилось, у лошадей-аутсайдеров - уменьшилось. MCV лошадей лидера после нагрузки был уменьшен, однако после отдыха он восстановился. У лошадей посторонних наблюдалось увеличение MSV в течение всего периода исследования. MCH у лошадей-лидеров не менялся за весь период исследований, у лошадей-аутсайдеров - увеличивался. Животные, которые показали лучшие результаты, имели увеличивающееся количество «зрелых» и «старых» эритроцитов из-за их удаления из депо. Однако у посторонних животных было все больше «молодых» эритроцитов, устойчивых к гемолизу, но они не могли обеспечить ткани необходимым кислородом.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2021
ISSN: 2519-8521
УДК: 619:612.12:636.1
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Acydna_rezystentnist'_i_populjacijna_struktura_erytrocytiv_u_rysachyh_konjah_pid_chas_i_pislja_trenuvannja.pdf256,36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.