Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1946
Title: Вплив хелатів на молочну продуктивність корів у різні періоди виробничого циклу
Other Titles: Influence of chelates on milk production of cows at different periods of the production cycle
Authors: Горчанок, Анна Володимирівна
Horchanok, Anna
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Keywords: раціон;премікс;високопродуктивні корови;мікроелементи;сульфати;змішанолігандні комплекси Cu, Zn і Мn;молочна продуктивність;жирність молока;білок молока;індекс осіменіння;high productivity cows;diet;premix;trace elements;sulfates;mixed algal complexes Cu, Zn and Mn;milk yield;milk fat;milk protein;index of insemination
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Горчанок А.В. Вплив хелатів на молочну продуктивність корів у різні періоди виробничого циклу / А.В.Горчанок, В.С. Бомко // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток ветеринарної медицини та технологій тваринництва. Інноваційні технології в харчових технологіях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції .- Біла Церква: БНАУ, 2018 .- С. 31 – 34.
Abstract: Дослідженнями встановлений позитивний вплив органічної форми змішанолігандних комплексів Cu, Zn і Мn на молочну продуктивність високопродуктивних корів чорно-рябої голштинської породи. Доведено, що найвищі показники молочної продуктивності у період роздою мали корови 2-ї дослідної групи, які споживали у складі комбікорму змішанолігандні комплекси Cu, Zn і Мn у кількості 100 % за концентрацією металу. За основний період досліду валовий надій натурального молока на одну корову зріс на 10,9 %, вміст жиру на 0,11 %, а показник надою молока базисної жирності на 14,2 % (р≤0,001), що пояснюється заміною сульфатів Мn, Cu і Zn на змішанолігандні комплекси Мn, Cu і Zn, а ці елементи мають кращу засвоюваність. За результатами виробничого досліду тривалість сервіс-періоду у корів дослідної групи була на 44 доби коротшою, ніж у контролі та на 22,6 % менший індекс осіменіння. Исследованиями установлено положительное влияние органической формы смешаннолигандных комплексов Cu, Zn и Мn на продуктивность высокопродуктивных коров черно-пестрой голштинской породы. Доказано, что высокие показатели молочной продуктивности в период раздоя имели коровы 2-й опытной группы, которые потребляли в составе комбикорма смешаннолигандные комплексы Cu, Zn и Мn в количестве 100% по концентрации металла. За основной период опыта валовой надой натурального молока на одну корову возрос на 10,9%, содержание жира на 0,11%, а показатель надоя молока базисной жирности на 14,2% (р≤0,001), что объясняется заменой сульфатов Мп, Cu и Zn на смешаннолигандные комплексы Мп, Cu и Zn, а эти элементы имеют лучшую усвояемость. По результатам производственного опыта продолжительность сервис-периода у коров опытной группы была на 44 суток короче, чем в контроле и на 22,6% меньше индекс осеменения.
Description: The research has established the positive effect of the organic form of mixed algal complexes Cu, Zn and Mn on the milk productivity of high-yielding cows of black-and-white Holstein breed. It was proved that the highest dairy productivity indices in the period of decay were cows of the 2nd experimental group, which consumed in mixed fodder mixed oligonuclear complexes Cu, Zn and Mn in the amount of 100% by concentration of metal. For the main period of the experiment, the gross hopes of natural milk per cow increased by 10.9%, the fat content was 0.11%, and the indicator of milk yield of the base fat by 14.2% (p≤ 0.001), which is explained by the replacement of sulfates Mn, Cu and Zn on the mixed aligandi complexes Mn, Cu and Zn, and these elements have a better digestibility. According to the results of the experimental study, the duration of the service period in cows of the experimental group was 44 days shorter than in the control and 22.6% lower in the index of insemination.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1946
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.084.523:636.087.72
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_khelativ_na.pdf317,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.