Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1942
Title: Зооморфна символіка в контексті весільної обрядовості Західного Полісся (спроба реконструкції семантики)
Other Titles: Zomorphic symbols in the context of the wedding ceremony of Western Polissya (attempt to reconstruct semantics)
Authors: Цвид, Олена Петрівна
Tsvid, Elena
Keywords: весільний фольклор;Західне Полісся;семантика;зооморфна символіка;весільний атрибут;тотемні вірування;wedding folklore;totemic beliefs;Western Polissya;semantics;wedding attribute;zoomorphic symbols
Issue Date: 1999
Publisher: Волинський державний університет імені Лесі Українки Волинський Академічний дім
Citation: Цвид О.П. Зооморфна символіка в контексті весільної обрядовості Західного Полісся (спроба реконструкції семантики) / О.П. Цвид // Проблеми славістики: науковий часопис. – 1999. – № 3-4. – С.33-41.
Abstract: У статті досліджено, що насиченість текстової фактури весільних пісень зооморфними образами-символами висвічує вірування та світогляд населення регіону Західного Полісся. Одне з провідних місць у весільному фольклорі посідають образи-символи, яким властива еротична семантика, котра втілює основну ідею шлюбу – плодючості та продовження роду. Наявність деяких символів свідчить про вірогідність участі у їхньому формуванні уявлень, пов’язаних із тотемічною диференціацією родів, яка зумовлена екзогамією шлюбів.
Description: The article investigates that the saturation of the textual invoice of wedding songs with zoomorphic images-symbols highlights the beliefs and outlook of the population of this region of Western Polissya. One of the leading places is the characters-characters that characterize erotic semantics, which embodies the basic idea of marriage – fertility and the continuation of the genus. The presence of some characters indicates the probability of participating in their formation of representations associated with the totemic differentiation of the genera, which is conditioned by exogamy of marriages.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1942
ISBN: 5-7763-8930-5
metadata.dc.identifier.udc: УДК УДК 398:392.5(477.82)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zomorphic symbols .pdf680,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.