Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1861
Title: Спадковість і мінливість індексу врожайності у F1 і F2 пшениці ярої
Other Titles: Heredity and variability of the yield index in spring wheat F1 and F2
Authors: Лозінська, Тетяна Павлівна
Lozinska, Tetiana
Keywords: пшениця яра;реципрокні гібриди;індекс урожайності;коефіцієнт варіації;успадкування;wheat spring;reciprocating hybrids;index of the productivity;coefficient of variation;inheritance
Issue Date: 27-Sep-2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Лозінська Т.П. Спадковість і мінливість індексу врожайності у F1 і F2 пшениці ярої / Т.П. Лозінська // «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту». Інноваційні технології в агрономії, агрохімії та екології. Землеустрій та кадастри у сучасних умовах: проблеми та вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 вересня 2018 року. – Біла Церква: БНАУ, 2018. - С. 32-33. 2018. – 36 с.
Abstract: В статті показана можливість використання збирального індексу на перших етапах селекційного процесу пшениці ярої. Проведено аналіз реципрокних гібридів за збиральним індексом. Виділені кращі комбінації за індексом урожайності, встановлено коефіцієнт варіації даного індекса у першому і другому поколінні. Успадкування індексу врожайності у першому поколінні проходило за типами позитивного домінування і наддомінування, проміжного успадкування та негативного домінування і наддомінування ознак.
Description: In the article the shown possibility of the use of collective index is on the first stages plant-breeding process of wheat furious. The analysis of реципрокних hybrids is conducted after collective by an index. The distinguished best combinations after the index of the productivity, the coefficient of variation is set this індекса in the first and second generation. An inheritance of index of the productivity is in the first generation passed after the types of the positive prevailing and наддомінування intermediate inheritance and negative prevailing and наддомінування of signs.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1861
metadata.dc.identifier.udc: УДК 631.523/.524/.527.5 : 633.11 «321»
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
spadkovist i minlivist.pdf478,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.