Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1816
Title: Роль і місце доходів від ОСГ у формуванні бюджету сільських домогосподарств України
Other Titles: The role and place of income from pf in the formation of the budget of agricultural households of Ukraine
Authors: Свиноус, Іван Вікторович
Svynous, Ivan
Шепель, Тетяна Павлівна
Shepel, Tetyana
Степура, Людмила Миколаївна
Stepura, Ludmyla
Keywords: дохід;income;реалізація;realization;бюджет;budget;сільське домогогосподарство;rural housebuilding;збут;marketing;тваринництво;animal husbandry;рослинництво;plant growing
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Свиноус І.В. Роль і місце доходів від ОСГ у формуванні бюджету сільських домогосподарств України / І.В. Свиноус, Т.П. Шепель, Л.М. Степура // Економіка та управління АПК: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2018. - Вип.1. - С.75-84.
Abstract: Проведено дослідження ролі і місця особистих селянських господарств у формуванні бюджету сільських домогосподарств. Орієнтація на виробництво та реалізацію продукції тваринництва пов’язано в першу чергу з наявною матеріально-технічною базою та виробничою орієнтацію сільських домогосподарств. Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції свідчить про досить високу стійкість ОСГ до трансформаційних перетворень економіки країни, причому в процесі соціально-економічних перетворень економіки суттєво змінюється місце і роль особистих селянських господарств. Необхідно відзначити, що в 2016 р. близько 46,4 % сільських домогосподарств не отримували доходи від реалізації продукції отриманої від особистого селянського господарства. Аналізуючи цей показник можемо констатувати, що дана категорія сільських домогосподарств використовує повністю отриману сільськогосподарську продукцію для задоволення власних потреб в продуктах харчування чи повністю відмовилась від його ведення. Це зумовлено складною демографічною ситуацією в сільських населених пунктах та переорієнтацією на інші джерела надходження грошових коштів членів сільських родин. В нинішніх умовах визначити перспективи подальшого розвитку особистого селянського господарства, як джерела доходів сільських домогосподарств неможливо, оскільки враховуючи існуючий диспаритет між селом і містом у сфері соціального та економічного розвитку, а також наявність земельних площ, які знаходитимуться в приватній власності та потреби у свіжій, екологічно чистій продукції, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції здійснюватиметься в особистих селянських господарствах. Встановлено, що на розвиток особистого селянського господарства впливатиме середовище сільського співтовариства, в якому знаходяться селяни. З іншого боку, молоде покоління жителів села, яке виховане в квазіринковому середовищі, та зростання рівня доходів сільського населення і одержання сільськогосподарської продукції у великотоварному виробництві створює всі передумови для відмови від отримання її в особистих селянських господарствах.
Description: The role and place of personal peasant farms in the formation of the budget of rural households was conducted. The focus on production on the sale of livestock products is primarily due to the existing material and technical base and the industrial orientation of rural households. Analysis of agricultural production show a high resistance to PF transformations of the economy, and in the process of socio-economic transformation of the economy significantly changing place and role of private farms. The focus on production on the sale of livestock products is primarily due to the existing material and technical base and the industrial orientation of rural households. In addition, in the context of the crisis, livestock production in agricultural enterprises has become situational major producers of dairy and meat cattle breeding and pig breeding. Analysis of agricultural production show a high resistance to PF transformations of the economy, and in the process of socio-economic transformation of the economy significantly changing place and role of private farms. One of the factors behind the economic sustainability of private farms is that, due to differences in the sectorial structure and specialization of production, they do not compete with large agricultural enterprises. There was a situation where peasant farms increase the production of those products whose volumes are reduced by agricultural enterprises It should be noted that in 2016, about 46.4% of rural households did not receive income from sales of products derived from their own peasant farms. Analyzing this indicator, we can state that this category of rural households uses fully obtained agricultural products to meet their own needs in food products, or completely abandoned its management. This circumstance is caused by the difficult demographic situation in rural settlements and the reorientation to other sources of cash flow of members of rural families.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1816
ISSN: 2310-9262
metadata.dc.identifier.udc: 631.115.17(477)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rol_i_misce.pdf254,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.