Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1744
Title: Активність трансаміназ у плазмі крові кролів
Other Titles: Тransaminases аctivity in rabbits blood plasma
Authors: Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Федорченко, Максим Миколайович
Fedorchenko, Maksym
Keywords: трансамінази;кролі;плазма крові;аспартатамінотрансфераза;аланінамінотрансфераза;білок;коефіцієнт де Рітіса;трансаминазы;transaminases;rabbits;blood plasma;aspartataminotransferase;alaninaminotransferase;total protein;кролики;плазма крови;АсАТ;АлАТ;белок;коэффициент де Ритиса
Issue Date: 2014
Publisher: ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького.
Citation: Цехмістренко С.І. Активність трансаміназ у плазмі крові кролів / С.І.Цехмістренко, М.М.Федорченко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького:серія «Сільськогосподарські науки» .- Львів, 2014 .- Т.16, № 3 (60), Ч.3 .- С. 214 – 221.
Abstract: Стаття присвячена вивченню активності ферментів АсАТ і АлАТ у плазмі крові кролів різного віку Новозеландської породи. Зразки плазми крові слугували матеріалом для досліджень. У плазмі крові крім ферментів визначали, також загальний білок. У 15-ти добових кроленят активність АсАТ знизилась у 2,1 рази, а активність ферменту АлАТ характеризувалась вірогідним зростанням показників на 30-ту добу у 1,5 рази, що були вищими у порівнянні із значеннями за попередні вікові періоди. У результаті досліджень встановлено, що активність АсАТ найвищою була у кроленят добового віку і складала 1,07±0,09 мкмоль/год×мл, а активність АлАТ – у кролів 90-денного віку її активність була 1,26±0,12 мкмоль/год×мл. Розрахунок коефіцієнта де Рітіса показав, що він був найвищий у кроленят 1–но і 45–ти добового віку. Дані показники обумовлені народженням і відлученням кроленят. Саме ці періоди характерні дією стресу на організм тварин. Білковий обмін є інтегруючою ланкою всіх систем організму. Результати наших досліджень показали, що вміст загального білка в плазмі крові кролів, від 1–но добового віку і до 60–ти діб зростав, а далі до 90 добового віку відмічалось поступове його зниження. Зміни вмісту загального білка спостерігались і характеризувались вірогідним зростанням показників на 15-ту добу у 1,2 рази (p<0,01), що були вищими у порівнянні із показниками за попередній вік. Статья посвящена изучению активности ферментов АсАТ и АлАТ в плазме крови кроликов разного возраста Новозеландской породы. Образцы плазмы крови служили материалом для исследований. В плазме крови помимо ферментов определяли, также общий белок. В 15-ти суточных крольчат активность АсАТ снизилась в 2,1 раза, а активность фермента АлАТ характеризовалась достоверным ростом показателей на 30-е сутки в 1,5 раза, что были выше по сравнению со значениями за предыдущие возрастные периоды. В результате исследований установлено, что активность АсАТ былавысокой у крольчат суточного возраста и составляла 1,07±0,09 мкмоль/ч×мл, а активность АлАТ – у кроликов 90 суточного возраста ее активность была 1,26 ± 0,12 мкмоль/ч×мл. Расчет коэффициента де Ритиса показал, что он был самый высокий в крольчат 1-но и 45-ти суточного возраста. Данные показатели обусловлены рождением и отлучением крольчат. Именно эти периоды характерны действием стресса на организм животных. Белковый обмен является интегрирующей звеном всех систем организма. Результаты наших исследований показали, что содержание общего белка в плазме крови кроликов, от 1-но суточного возраста и до 60-ти суток рос, а дальше до 90 суточного возраста отмечалось постепенное его снижение. Изменения содержания общего белка наблюдались и характеризовались достоверным ростом показателей на 15-е сутки в 1,2 раза (p <0,01), которые были выше по сравнению с показателями за предыдущий возраст.
Description: The article deals with the study of AST and ALT enzyme activity in blood plasma of New Zealand breed rabbits of different age. Blood plasma samples were regarded the research material. Enzymes as well as total protein in blood plasma were determined. AST activity was decreased by 2,1 times in 15 one day-old rabbits, and the ALT enzyme activity was characterized by probable growth rate of 1,5 times by the 30th day of the research, which were higher compared with the previous age periods. The studies found out that AST activity was the highest in the rabbits who were only one day old which was 1,07±0,09 mmol/h×ml, and the ALT activity of the rabbits aged 90 days it was 1,26±0,12 mmol/h×ml. The Ritis Calculation showed that it was the highest in 1 day aged rabbits and in those aged 45-days. These figures are caused by rabbits birth and weaning since these periods are characterized by stress influence on animals. Protein metabolism is an integrating element of all body systems. Our results showed that the total protein content in rabbits blood plasma increased from 1-day age up to 60 days, and then at the age of 90 days its gradual reduction was noted. The total protein changes were observed and they were characterized by probable growth rate of 1.2 times (p <0,01) in the 15th day, which were higher compared to the figures of previous age groups.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1744
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.92:612.015.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktyvnist_transaminaz.pdf589,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.