Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1742
Title: Деякі показники антиоксидантного захисту у плазмі крові та печінці кролів
Other Titles: Some indicators antioxidant protection in plasma and rabbit liver
Authors: Федорченко, Максим Миколайович
Fedorchenko, Maksym
Keywords: кролі;вітамінно–мінеральна добавка;плазма крові;печінка;пероксидне окиснення ліпідів;система антиоксидантного захисту;ензими;глутатіонпероксидаза;відновлений глутатіон;церулоплазмін;rabbits;vitamin and mineral supplemen;plasma;liver;lipid peroxidation;antioxidant defense enzymes;glutathione peroxidase;glutathione;ceruloplasmin;витаминно–минеральная добавка;кролики;печень;плазма крови;система антиоксидантной защиты;перекисное окисление липидов;ферменты;глутатионпероксидаза;восстановленный глутатион
Issue Date: 2016
Publisher: ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького.
Citation: Федорченко М.М.Деякі показники антиоксидантного захисту у плазмі крові та печінці кролів / М.М.Федорченко //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького:серія «Сільськогосподарські науки» .-Львів, 2016 .- Т.18, № 1 (65), Ч.3 .- С. 147 – 153.
Abstract: Визначено активність ензимів антиоксидантної системи (глутатіонпероксидази (ГПО), вмісту відновленого глутатіону та церулоплазміну) в плазмі крові та тканинах печінки в організмі кролів новозеландської породи на тлі біохімічного впливу вітамінно–мінеральної добавки у дослідній групі та її відсутності – у контрольній групі. У кролів з 45 до 60–добового віку у плазмі крові дослідної групи виявляли тенденцію до зростання активності глутатіонпероксидази. На 75–ту добу встановили зниження активності даного ензиму у кролів дослідної групи. У кролів дослідної групи 90–добового віку було зареєстровано вірогідне підвищення на 11,2 % активності глутатіонпероксидази у порівнянні з тваринами контрольної групи. Таке явище може бути в результаті комплексного впливу біологічно активних речовин вітамінно–мінеральної добавки на стабілізацію антиоксидантних процесів у плазмі крові кролів дослідної групи. Активність глутатіонпероксидази в тканинах печінки кролів контрольної групи у віці 45–, 60–, 75– та 90 діб відзначалась тенденцією до поступового зростання показників, але вони були нижчими у порівнянні з дослідною групою. Після дослідження вмісту відновленого глутатіону у печінці кролів контрольної групи 60–добового віку було зафіксовано вищий його вміст у 2,3 рази порівняно з тваринами 45–добового віку. У дослідній групі також було вірогідне збільшення відновленого глутатіону у тканинах печінки кролів 60–добового віку порівняно з 45 добовими. Найвищий вміст церулоплазміну встановлено у плазмі крові кролів контрольної групи 60–добового віку, який становив 0,533±0,017 мг/дм3. Встановлено зниження вмісту церулоплазміну у плазмі крові кролів дослідної групи з 45 до 75–добового віку. Далі в 90 добовому віці знову спостерігали зростання вмісту церулоплазміну у кролів дослідної групи. У тканинах печінки кролів дослідної групи 45– добового віку вміст церулоплазміну був вищий порівняно з тваринами 60–добового віку. Определены активность и содержание энзимов антиоксидантной системы(глутатионпероксидазы (ГПО), содержания восстановленного глутатиона и церулоплазмина) в плазме крови и тканях печени в организме кроликов новозеландской породы на фоне биохимического воздействия витаминно–минеральной добавки в опытной группе и его отсутствии – в контрольной группе. У кроликов с 45 до 60–суточного возраста в плазме крови опытной группы наблюдалась тенденция к росту активности глутатионпероксидазы. На 75–е сутки наблюдали снижение активности данного энзима у кроликов опытной группы. У кроликов опытной группы 90–суточного возраста было зарегистрировано достоверное повышение на 11,2 % активности глутатионпероксидазы по сравнению с животными контрольной группы. Такое явление может быть в результате комплексного воздействия биологически веществ витаминно–минеральной добавки на стабилизацию антиоксидантных процессов в плазме крови кроликов опытной группы. Активность глутатионпероксидазы в тканях печени кроликов контрольной группы в возрасте 45–,60–, 75– и 90 суток отмечалась тенденция к постепенному возростанию показателей,но они были ниже по сравнению с опытной группой. При исследовании содержания восстановленного глутатиона в печени кроликов контрольной группы 60–ти суточного возраста было зафиксировано выше его содержание в 2,3 раза по сравнению с животными 45–ти суточного возраста. В опытной группе также было достоверное увеличение восстановленного глутатиона в тканях печени кроликов 60 суточного возраста по сравнению с 45 суточными. Высокое содержание церулоплазмина установлен в плазме крови кроликов контрольной группы 60–суточного возраста который составил 0,533 ± 0,017 мг / дм3. Установлено снижение содержания церулоплазмина в плазме крови кроликов опытной группы с 45 до 75–суточного возраста. Далее в 90 суточном возрасте снова наблюдали рост содержания церулоплазмина у кроликов опытной группы. В тканях печени кроликов опытной группы 45–суточного возраста содержание церулоплазмина был выше по сравнению с животными 60–ти суточного возраста.
Description: Determined enzyme activity and content of the antioxidant system (glutathioneperoxidase (GPO), glutathione content and ceruloplasmin in plasma and liver tissue) in the body of the New Zealand breed rabbits on the background of the biochemical impact of vitamin mineral additives in the experimental group and its absence – in the control group. In rabbits from 45 to 60 days old plasma research group observed a tendency to increase the activity of glutathione peroxidase. On the 75th day observed reduced activity of the enzyme in rabbits experimental group. In the experimental group of rabbits 90 days old were registered significant increase of 11,2 % glutathione peroxidase activity compared with animals in the control group. This phenomenon may be due to the combined effect of biologically active substances vitamin and mineral supplements to stabilize the antioxidant processes in the plasma of rabbits experimental group. The activity of glutathione in the liver tissues of rabbits in the control group aged 45–, 60–, 75– and 90–days tended to a gradual increase in performance, but they were lower compared with the research group. In the study of glutathione content in the liver of rabbits in the control group 60 days old were recorded higher content 2.3 times compared to the animals 45 days old. In the experimental group were also likely increase glutathione in the liver tissues of rabbits 60 days old compared to 45 daily. The highest content of ceruloplasmin found in plasma of rabbits in the control group 60 days old which was 0,533±0,017 mg/dm3. Established reduction of ceruloplasmin in plasma of rabbits experimental group of 45 to 75 days old. Next 90 days age again observed increase in the content of ceruloplasmin in rabbits experimental group. In liver tissue of rabbits experimental group 45 days old ceruloplasmin content was higher compared to 60 animals daily age.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1742
metadata.dc.identifier.udc: 636.92:577.1:612.015
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deiaki_pokaznyky_antyoks.pdf293,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.