Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1692
Title: Екологічний менеджмент і аудит підприємств аграрного сектору
Other Titles: Environmental management and audit of enterprises of the agrarian sector
Authors: Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Natalia
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prisjazhnjuk, Natalia
Куновський, Юрій Володимирович
Kunovskii, Jurii
Михальський, Олег Ральфович
Mikhalskii, Oleg
Keywords: експертиза;expertise;аудит;audit;менеджмент;management;оцінювання;evaluation;оценка;аудит;экспкертиза;менеджмент
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Екологічний менеджмент і аудит підприємств аграрного сектору: навчальний посібник для студентів екологічного факультету за кредитно-трансферною накопичувальною системою організації освітнього процесу / О.А. Хом’як, Н.Є. Гриневич, Н.М. Присяжнюк та ін. – Біла Церква, 2018. – 88 с.
Abstract: Дисципліна «Екологічний менеджмент і аудит» відноситься до циклу екологічної підготовки магістрів і призначена для студентів ступеневої підготовки аграрних вузів, що навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Курс дозволяє студентам отримати відповідні знання про використання та необхідність застосування екологічного менеджменту та аудиту в організації виробничої діяльності в Україні та світі. Предметом курсу є вивчення теоретичних, методичних та практичних аспектів використання екологічного менеджменту в організації управління природокористуванням, намічуваної діяльності, екологічного аудиту, страхування, стандартизації якості продукції з врахуванням концепції сталого, еколого-економічного розвитку. Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» є опанування цілісної системи знань з екологічного менеджменту на державному, регіональному та галузевому рівнях. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: – основні принципи і елементи системи екологічного менеджменту; – особливості впровадження системи екологічного менеджменту в Україні та світі; – нормативно-правові основи системи екологічного менеджменту на підприємствах та у компаніях; – сукупність адміністративно-командних та ринкових важелів, стимулів, що забезпечують усвідомлену зацікавленість ресурсокористувачів; – екологічні ризики та управління ними; – інновації у галузі екологічного менеджменту; – методологію прогнозування еколого-економічного розвитку підприємства, компанії, регіону. По закінченні вивчення дисципліни студент повинен уміти: – оцінювати екологічну сталість промислового чи сільськогосподарського підприємства; – оцінювати ступінь ризику прогнозу еколого-економічного розвитку організованої території; – розробляти сценарій ефективних стратегій еколого-економічного розвитку регіону; – оцінювати системи екологічного менеджменту та основні принципів їх створення; – запроваджувати інновації в галузі екологічного менеджменту; – проводити корпоративний екологічний менеджмент; – оцінювати інвестиційний менеджмент з урахуванням екологічних аспектів. Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» относится к циклу экологической подготовки магистров и предназначена для студентов ступенчатой ​​подготовки аграрных вузов, обучающихся по специальности 101 «Экология». Курс позволяет студентам получить соответствующие знания об использовании и необходимость применения экологического менеджмента и аудита в организации производственной деятельности в Украине и мире. Предметом курса является изучение теоретических, методических и практических аспектов использования экологического менеджмента в организации управления природопользованием, намечаемой деятельности, экологического аудита, страхования, стандартизации качества продукции с учетом концепции устойчивого, эколого-экономического развития. Целью преподавания учебной дисциплины «Экологический менеджмент и аудит» является овладение целостной системы знаний по экологическому менеджменту на региональном и отраслевом уровнях. В результате изучения дисциплины студент должен знать: - основные принципы и элементы системы экологического менеджмента; - особенности внедрения системы экологического менеджмента в Украине и мире; - нормативно-правовые основы системы экологического менеджмента на предприятиях и в компаниях; - совокупность административно-командных и рыночных рычагов, стимулов, обеспечивающих осознанное заинтересованность ресурсокористувачив; - экологические риски и управление ими; - инновации в области экологического менеджмента; - методологию прогнозирования эколого-экономического развития предприятия, компании, региона. По окончании изучения дисциплины студент должен уметь: - оценивать экологическую устойчивость промышленного или сельскохозяйственного предприятия; - оценивать степень риска прогноза эколого-экономического развития организованной территории; - разрабатывать сценарий эффективных стратегий эколого-экономического развития региона; - оценивать системы экологического менеджмента и основные принципы их создания; - внедрять инновации в области экологического менеджмента; - проводить корпоративный экологический менеджмент - оценивать инвестиционный менеджмент с учетом экологических аспектов.
Description: Discipline "Environmental Management and Audit" refers to the cycle of environmental education of masters and is intended for students of the stage training of agrarian universities, studying in specialty 101 "Ecology". The course allows students to obtain relevant knowledge about the use and need for environmental management and auditing in the organization of manufacturing activities in Ukraine and the world. The subject of the course is to study the theoretical, methodological and practical aspects of the use of environmental management in the organization of environmental management, the planned activities, environmental audit, insurance, standardization of product quality, taking into account the concept of sustainable, environmental and economic development. The purpose of teaching the discipline "Environmental Management and Audit" is to master the integrated system of knowledge on environmental management at the state, regional and sectoral levels. As a result of studying the discipline student must know: - basic principles and elements of the ecological management system; - peculiarities of introduction of ecological management system in Ukraine and in the world; - normative legal bases of ecological management system at enterprises and companies; - a set of administrative and command and market levers, incentives that provide a conscious interest resource users; - environmental risks and their management; - innovations in the field of environmental management; - methodology of forecasting ecological and economic development of the enterprise, company, region. Upon completion of the discipline, the student must be able to: - to assess the environmental sustainability of an industrial or agricultural enterprise; - to assess the degree of risk of the forecast ecological and economic development of the organized territory; - to develop a scenario of effective strategies of ecological and economic development of the region; - to evaluate the systems of ecological management and the basic principles of their creation; - to introduce innovations in the field of environmental management; - to conduct corporate environmental management; - to evaluate investment management taking into account environmental aspects.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1692
metadata.dc.identifier.udc: 504
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekolohichnyi_menedzhment.pdf806,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.