Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1651
Title: Залежність прояву молочної продуктивності у корів- первісток української червоно-рябої молочної породи від сезону отелення та живої маси
Other Titles: Dependence of the manifestation of milk production on cows - the firstborns of the Ukrainian red-billed milk breed from the season of calving and live weight
Authors: Хом’як, Олександр Андрійович
Khomiak, Oleksandr
Keywords: порода;breed;молочна продуктивність;milk production;отелення;calving
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Хом’як О.А. Залежність прояву молочної продуктивності у корів- первісток української червоно-рябої молочної породи від сезону отелення та живої маси / О.А Хом’як // Тези доповідей міжнародної науково-практичної-інтернет конференції «Інноваційні рішення ефективного виробництва у тваринництві» – Дніпро: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет , 2018.- С. 101 – 102.
Abstract: Проведені дослідження впливу сезону отелення на рівень молочної продуктивності дають змогу стверджувати, що вищі надої за 305 днів лактації мають корови, які отелилися в осінньо-зимовий період, а нижчі, які отелилися весною або літом. Слід зазначити, що найнижчу продуктивність по всім сезонам отелення мали корови симентальської породи (С), а з зростанням частки спадковості за голштином (ЧРГ) до генотипу 1/8С 7/8ЧРГ відбувається підвищення рівня надоїв тварин. Так, корови в осінньо-зимовий період отелення мали надої 3885– 4798 кг молока, тоді як у весняно-літній – 3363–4342 кг.Проведенные исследования влияния сезона отела на уровень молочной продуктивности позволяют утверждать, что высшие надои за 305 дней лактации имеют коровы, которые отелились в осенне-зимний период, а ниже, которые отелились весной или летом. Следует отметить, что самую низкую производительность по всем сезонам отела имели коровы симментальской породы (С), а с ростом доли наследственности за голштино (ЧРГ) к генотипу 1 / 8С 7 / 8ЧРГ происходит повышение уровня надоев животных. Так, коровы в осенне-зимний период отела имели надои 3885- 4798 кг молока, тогда как в весенне-летний - 3363-4342 кг.
Description: The research of the influence of the seasoning of the family on the level of dairy productivity makes it possible to state that the higher livestock for 305 days of lactation is the cows that came in the autumn-winter period, and the lower ones that were seized in the spring or summer. It should be noted that the lowest productivity for all seasons of calving had cows of the Simmental breed (C), and with an increase in the proportion of heredity in horses (CRG) to the 1 / 8C 7 / 8CHRG genotype there is an increase in the level of animal nutrition. So, cows in the autumn-winter period of calving had 3885- 4798 kg of milk, whereas in spring and summer 3363-4342 kg.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1651
metadata.dc.identifier.udc: 636.2. 082
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Molochna _produktyvnist.pdf261,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.