Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1558
Title: Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок
Other Titles: Influence of genotype of buds on reproductive quality of sows
Authors: Ставецька, Руслана Володимирівна
Stavetska, Ruslana
Піотрович, Наталія Анатоліївна
Piotrovich, Natalia
Keywords: генотип;репродуктивні якості;комплексний показник відтворювальних якостей;селекційний індекс відтворних якостей свиноматок;genotype;reproductive qualities;complex index of reproductive qualities;breeding index of reproductive qualities of sows;генотип;репродуктивные качества;комплексный показатель воспроизводительных качеств;селекционный индекс воспроизводительных качеств свиноматок
Issue Date: 2015
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Ставецька Р.В. Вплив генотипу кнурів на репродуктивні якості свиноматок/ Р.В. Ставецька, Н.А. Піотрович/ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць. – Біла Церква: БНАУ, 2015. – Вип. 1 (116). – С.65–70
Abstract: Викладено результати досліджень щодо впливу генотипу кнурів порід йоркшир, дюрок, термінальних та американської селекції на репродуктивні якості свиноматок (багатоплідність, молочність, кількість поросят, масу гнізда та одного поросяти за відлучення, збереженість поросят). Изложены результаты исследований влияния генотипа хряков пород йоркшир, дюрок, терминальных и американской селекции на репродуктивные качества свиноматок (многоплодие, молочность, количество поросят, массу гнезда и одного поросенка при отъеме, сохранность поросят).
Description: The results of research on influence of genotype of rocks of breeds of Yorkshire, Duroc, Terminal and American Selection on reproductive quality of sows (multiplicity, milk yield, number of piglets, weight of the nest and single piglets for weaning, piglet survival).
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1558
ISSN: ISSN 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: УДК 636.4.082.31/454
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_ henotypu.pdf285,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.