Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1547
Title: Продуктивність свиней за згодовування нетрадиційних кормів та мінерально-вітамінних добавок
Other Titles: Productivity of pigs for feeding non-traditional feed and mineral vitamin additives
Authors: Кузьменко, Петро Іванович
Kuzmenko, Peter
Фесенко, Василь Федорович
Fesenko, Vasily
Keywords: свиноматки;поліакриламід;мінеральні елементи;жива маса;глобуліни;відгодівля;дорощування;витрати кормів;забійний вихід;sows;polyacrylamide;mineral elements;live weight;globulins;grazing;fattening;feed costs;slaughter output;минеральые элементы;откорм;расход кормов;убойный выход
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Кузьменко П.І. Продуктивність свиней за згодовування нетрадиційних кормів та мінерально-вітамінних добавок /П.І.Кузьменко, В.Ф.Фесенко // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток ветеринарної медицини та технологій тваринництва. Інноваційні технології в харчових технологіях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції .- Біла Церква: БНАУ, 2018 .- С. 13 – 16.
Abstract: У тезах висвітлені питання годівлі поросних свиноматок за використання нетрадиційних кормів( поліакриламіду) та мінерально-вітамінних добавок(МВД). Проведено дві серії науково-господарських дослідів на поросних свиноматках. З метою вивчення впливу поліакриламіду та МВД на ріст, розвиток і якість м’яса дослід був продовжений на молодняку свиней від отриманих опоросів. Відмічається збільшення виходу живих поросят, але середня жива маса при відлученні у тварин усіх груп була практично однаковою. Покращується імунітет тварин за рахунок збільшення гамма-глобулінів у білках крові Введення в раціон поліакриламіду та МВД у період вирощування і відгодівлі молодняку свиней підвищує середньодобові прирости живої маси, сприяє кращому засвоєнню кормів тваринами і не погіршує якість м’яса після забою. В тезисах освещены вопросы кормления супоросных свиноматок при использовании нетрадиционных кормов (полиакриламида) и минерально-витаминных добавок (МВД). Проведены две серии научно-хозяйственных опытов на супоросных свиноматках. С целью изучения влияния полиакриламида и МВД на рост, развитие и качество мяса опыт был продлен на молодняку свиней от полученных опоросов. Отмечается увеличение выхода живых поросят, но средняя живая масса при отъеме у животных всех групп была практически одинаковой. Улучшается иммунитет животных за счет увеличения гамма-глобулинов в белках крови. Введение в рацион полиакриламида и МВД в период выращивания и откорма молодняка свиней повышает среднесуточные приросты живой массы, способствует лучшему усвоению кормов животными и не ухудшает качество мяса после забоя
Description: The thesis highlights the issue of feeding of pig sows for the use of non-traditional feed (polyacrylamide) and mineral-vitamin supplements (MVD). Two series of scientific experiments on porcine sows were conducted. In order to study the influence of polyacrylamide and the Ministry of Internal Affairs on the growth, development and quality of meat, the experiment was extended to young pigs from farmed farms. An increase in the yield of live piglets is noted, but the average live weight for weaning in animals of all groups was practically the same. Animal immunity improves due to increased gamma-globulins in blood proteins. The administration of polyacrylamide and the Ministry of Internal Affairs during the period of growth and fattening of young pigs increases the average daily increments of live weight, promotes better assimilation of animal feed and does not impair the quality of meat after slaughter.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1547
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.084.11/.087.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Produktyvnist_svynei.pdf313,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.