Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1422
Title: Гепатодистрофія високопродуктивних корів
Other Titles: Hepatodystrophy of high-productive cows
Authors: Сахнюк, Володимир Володимирович
Левченко, Володимир Іванович
Івченко, Василь Мусійович
Петренко, Олег Федосійович
Чуб, Олександр Васильович
Тишківський, Михайло Ярославович
Бурлаченко, Олександр Якович
Sahnyuk, Volodymyr
Levchenko, Volodymyr
Ivchenko, Vasyl
Petrenko, Oleg
Chub, Olexandr
Tyshkivski, Mykhailo
Burlachenko, Olexandr
Keywords: високопродуктивні корови;гепатодистрофія;обмін речовин;кетоз;годівля;діагностика;лікування;профілактика;гепатодистрофия;обмен веществ;кормление;этиология;диагностика;лечение;профилактика;high-productive cows;hepatodystrophy;ketosis;metabolism;nutrition;aethiology;pathogenesis;diagnostics;treatment;prophylaxis
Issue Date: 2017
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Гепатодистрофія високопродуктивних корів / В.В. Сахнюк, В.І. Левченко, В.М. Івченко та ін. // Наук. вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2017. - Вип. 1 (133). - С. 82-89
Abstract: Найбільш поширеним захворюванням серед високопродуктивних корів є жирова гепатодистрофія, що реєструють у 50–90 % тварин. Воно ускладнюється ураженням серця, нирок, кінцівок, ендокринної системи, вторинною остеодистрофією, що зменшує термін ефективного використання високоцінного поголів’я. Причиною первинної гепатодистрофії є порушення годівлі корів, особливо в перші 2–3 місяці лактації: а) дефіцит енергії в раціоні та надмірна кількість протеїну; б) недостатня кількість у кормах метіоніну, холіну та природних антиоксидантів; в) згодовування неякісних кормів. Вторинна гепатодистрофія виникає за кетозу, ожиріння, хронічного ацидозу, зміщення сичуга та інших внутрішніх, хірургічних і гінекологічних хвороб, за яких знижується поїдання кормів. Виникає ліпомобілізаційний синдром, що спричиняє посилене відкладання жирів у гепатоцитах. Розвивається негативний енергетичний баланс, тривалість і вираженість якого залежить від продуктивності корів. Діагноз на гепатодистрофію ставлять з урахуванням продуктивності корів, структури й повноцінності раціонів, якості кормів, симптомів хвороби та результатів лабораторного дослідження сироватки крові. Лікування корів, хворих на гепатодистрофію, має бути комплексним, що передбачає дотримання дієти, наявності в раціоні зелених кормів, сіна, кукурудзяної та ячмінної дерті, 1,5–2 кг патоки. З медикаментозних засобів використовують препарати, що відновлюють обмін речовин у гепатоцитах, вітаміни, гепатопротектори, антиоксиданти, глюкопластичні та жовчогінні препарати. Для нормалізації глюконеогенезу і зменшення надходження жирів у печінку за посиленого розщеплення жиру вводять глюкопластичні препарати, ліпотропні речовини, гепатопротектори. Профілактика гепатодистрофії ґрунтується на комплексному підході до контролю за станом здоров’я тварин, однією із складових якого є організація збалансованої годівлі якісними кормами, зокрема нетелей і корів-первісток, у сухостійний період та у перші 80–100 днів лактації. Особливу увагу необхідно звертати на вміст у раціонах цукру і крохмалю та їх співвідношення з перетравним протеїном, оптимальне енергетичне забезпечення нетелей і корів. Ефективним засобом профілактики патології печінки та інших хвороб високопродуктивних корів, зокрема кетозу, ацидозу рубця, гіпотонії передшлунків, вторинної остеодистрофії та ін. є фазна годівля, що складається з 5–6 періодів: ранній і пізній сухостої, новорозтелені корови, рання, середня і пізня лактації (тривалість кожної скла дає в середньому 100 днів). Одним із заходів дієвої профілактики є активне впровадження годівлі нетелей і корів загальнозмішаною кормовою сумішшю, до складу якої у певних співвідношеннях входять грубі (сіно, солома), соковиті (силос, сінаж) і концентровані (кукурудза, ячмінь, пшениця, соя, макуха соняшнику тощо) корми, частка сухої речовини в якій не має перевищувати 50 % загальної маси корму. У багатьох господарствах у весняно-літній період до складу раціону годівлі поступово вводять зелені корми, частка яких не перевищує 15-20 %. Жировую гепатодистрофию регистрируют у 50–90 % высокопродуктивных коров. Болезнь усложняется поражением сердца, почек, конечностей, эндокринной системы, вторичной остеодистрофией. Причиной первичной гепатодистрофии есть дефицит энергии в рационе и избыточное количество протеина; недостаточное количество в кормах метионина, холина и природных антиоксидантов; скармливание некачественных кормов. Вторичная гепатодистрофия возникает при кетозе, ожирении, хроническом ацидозе, смещении сычуга и других внутренних, хирургических и гинекологических болезнях. Развивается отрицательный энергетический баланс, продолжительность которого зависит от продуктивности коров. Диагноз на гепатодистрофию ставят з учетом продуктивности коров, структуры и полноценности рационов, качества кормов, симптомов болезни и результатов лабораторного исследования сыворотки крови. Лечение коров, больных гепатодистрофией, должно быть комплексным, что предусматривает диету, наличие в рационе зеленых кормов, сена, кукурузы и ячменя, 1,5–2 кг мелясы. Используют препараты, которые восстанавливают обмен веществ в гепатоцитах, витамины, гепатопротекторы, антиоксиданты, глюкопластические и желчегонные препараты. Для нормализации глюконеогенеза и уменьшения поступления жиров в печень при усиленном расщеплении жира вводят глюкопластические препараты, липотропные вещества, гепатопротекторы. Продолжительность курса лечения коров, больных гепатодистрофией легкой степени (7–12 % жира от масcы печени) – 8–10 дней, средней (жира до 25 %) – 10–25 дней. При тяжелой степени жирового перерождения печени лечение неэффективно. Эффективным способом профилактики патологии печени и других болезней высокопродуктивных коров, в частности кетоза, ацидоза рубца, гипотонии преджелудков, вторичной остеодистрофии и др. есть фазное кормление, которое состоит из 5–6 периодов: ранний и поздний сухостой, новотельные коровы, ранняя лактация, средняя и поздняя лактации.
Description: The fat hepatodystrophy is a very frequent pathology of highly productive cows, it is registered at 50–90 % of animals. The disease is complicated by the affect of hart, kidneys, legs, endocrine system, by secondary osteodystrophy, which reduces the duration of valuable herd exploitation. The reason of the primary hepatodystrophy is a disturbance of cows feeding especially during first 2-3 months of lactation: а) energy deficiency in ration and excess of protein; b) deficiency of methionine, choline and natural anti-oxidants in feeds; c) feeding by low quality, nasty (mouldy, rotten) feeds. The secondary hepatodystrophy is related to ketosis, obesity, chronic acidosis, abomasum displacement and other internal, surgical and gynaecological diseases which decrease fodders intake. Then, the lipomobilisation syndrome appears and induces an intense fat deposition into hepatocytes. The negative energetic balance develops, its duration and evidence depend on cows’ productivity. For diagnostic of the hepatodystrophy caws’ productivity, structure and full value of rations, feeds quality, disease symptoms and results of laboratory analysis of blood serum are taken into account. The treatment of caws with the hepatodystrophy should be complex, it foresees the respect of diet, the ration containing green fodders, hay, corn and barley offal, 1,5-2 kg of molasses. As for drugs, products restoring metabolism in hepatocytes, vitamins, hepatoproterctors, antioxidants, glucoplastic and bile-expelling products are used. For normalization of gluconeogenesis and reducing fats income into liver when breakdown of fat is intense, glucoplastic drugs, lipotropic products and hepatoprotectors are induced. The treatment duration of caws with a mild case of hepatodystrophy (7-12 % of fat against the weight of liver) should be 8 – 10 days, as for caws with a moderate case (until 25 % of fat) the treatment duration should be 10 – 25 days. As for severe cases of liver fatty degeneration that is usually accompanied by ketosis, hypotony of proventricula and chronic rumen acidosis the treatment is not efficient. The prophylaxis of the hepatodystrophy is based on the complex approach to animal health control. One of its components is the organization of well-balances feeding by high quality feeds, it is the most important for heifers and caws of first calving during dry period and first 80 – 100 days after lactation. A special attention should be paid to the content of sugar and starch in rations and their ratio to digestible protein, as well as to optimal energy supply of heifers and caws. The efficient mean for the prophylaxis of liver pathology and other diseases of highly productive caws such as ketosis, rumen acidosis, proventricula hypotony, secondary osteodystrophy and others is feeding according to phases. It consists of 5 – 6 periods: early and late dry periods (respectively 60-20 and 20-1 days before foreseen calving), after calving (2-3 weeks after calving), early lactation (till 80-110 days), medium and late lactation (the duration of every lactation is about 100 day). A special attention should be paid to so called « transitory period » (last three weeks before foreseen calving and first weeks after calving) and to period of early lactation. The rations at these periods should correspond to physiological condition, productivity and lactation period of highly productive caws. One of the efficient prophylaxis measures is the implementation of feeds mixture containing in equal parts roughage (hay, straw), succulent feeds (silage, haylage) and concentrated feeds (corn, barley, wheat, soybeans, sunflower cake etc.) with the part of dry matter up to 50% for feeding heifers and caws. Some farmers include green feeds into the ration during spring and summer period but their part is up to 15-20 %.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1422
ISSN: 2310-4902
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.33-008.4/.153.284/.36-007.17:636.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gepatodystrofija_vysokoproduktyvnyh_koriv.pdf626,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.