Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1421
Title: Використання різних форм церію в аграрному секторі
Other Titles: The use of various forms of cerium in the agrarian sector
Authors: Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svetlana
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhimstrenko, Oksana
Харчишин, Віктор Миколайович
Kharchyshyn, Viktor
Keywords: нанотехнології;рідкоземельні елементи;діоксид церію;наночастинки;окисно-відновні процеси;nanotechnology;rare earth elements;cerium dioxide;nanoparticles;oxidation-reduction processes;нанотехнологии;редкоземельные элементы;диоксид церия;наночастицы;окислительно-восстановительные процессы
Issue Date: 2018
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Використання різних форм церію в аграрному секторі / В.С. Бітюцький., С.І. Цехмістренко., О.С. Цехмістренко., В.М. Харчишин // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток ветеринарної медицини та технологій тваринництва. Інноваційні технології в харчових технологіях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 27-28 вересня.- Біла Церква: БНАУ, 2018 .- С. 38-40.
Abstract: Теперішній етап розвитку науки характеризується всебічною мініатюризацією технологічних процесів, що сприяє формуванню принципово нового напрямку – нанотехнології. Повідомляється, що низка рідкоземельних елементів (РЗЕ), до яких належить церій, можуть успішно застосовуватися в якості нових природних добавок до корму з метою підвищення продуктивності тварин. Нові перспективи використання РЗЕ, як засобів покращення біологічної функції організму, відкривають нанотехнології. Показано, що перехід діоксиду церію у нанокристалічний стан посилює його біологічну активність та дозволяє оптимізувати характер внутрішньоклітинних реакцій завдяки інактивації активних форм Оксигену (АФО) у клітині. Низька токсичність, висока ступінь біосумісності і каталітичної активності наночастинок діоксиду церію дозволяє розглядати його як перспективний нанобіоматеріал для застосування у різних галузях, зокрема в аграрному секторі. Нынешний этап развития науки характеризуется всесторонней миниатюризацией технологических процессов, способствует формированию принципиально нового направления - нанотехнологии. Сообщается, что ряд редкоземельных элементов (РЗЭ), к которым относится церий, могут успешно применяться в качестве новых природных добавок к корму с целью повышения продуктивности животных. Новые перспективы использования РЗЭ, как средств улучшения биологической функции организма, открывают нанотехнологии. Показано, что переход диоксида церия в нанокристаллическое состояние усиливает его биологическую активность и позволяет оптимизировать характер внутриклеточных реакций благодаря инактивации активных форм кислорода (АСО) в клетке. Низкая токсичность, высокая степень биосовместимости и каталитической активности наночастиц диоксида церия позволяет рассматривать его как перспективный нанобиоматериал для применения в различных отраслях, в частности в аграрном секторе.
Description: The present stage of the development of science is characterized by a comprehensive miniaturization of technological processes, which contributes to the formation of a fundamentally new direction - nanotechnology. It is reported that a number of rare earth elements (REEs), which include cerium, can be successfully applied as new natural supplements to feed to improve animal productivity. New prospects for using REE, as a means of improving the biological function of the body, open up nanotechnology. It is shown that the transition of cerium dioxide into a nanocrystalline state enhances its biological activity and allows to optimize the nature of intracellular reactions by inactivating the active forms of Oxygen (AFO) in the cell. Low toxicity, high degree of biocompatibility and catalytic activity of cerium dioxide nanoparticles can be considered as a perspective nanobio material for use in various fields, in particular in the agrarian sector.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1421
metadata.dc.identifier.udc: 636.087.72
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_riznykh_form.pdf310,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.