Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1350
Назва: Сапронозні інфекційні хвороби тварин
Інші назви: Sapronous infectious diseases of animals
Автори: Корнієнко, Леонід Євгенович
Kornienko, Leonid
Недосєков, В.В.
Nedosekov, V.
Бусол, В.О.
Busol, V.
Корнієнко, Любов Миколаївна
Korniіenko, Lubov
Ушкалов, В.О.
Ushkalov, V.
Головко, А.М.
Golovko, A.
Ключові слова: сапронози;епізоотологія сапронозів;абіотичні фактори середовища;джерело збудника інфекції;діагностка;сибірка;емкар;профілактика;заходи боротьби;сапронозы;эпизоотология сапронозов;абиотические факторы среды;источник возбудителя инфекции;диагностика;сибирская язва;эмфизематозный карбункул;профилактика;меры борьбы;sapronoses;epizootology of sapronoses;abiotic factors of the stereotian;source of infection;diagnostician;anthrax;emphysem-atous carbuncle;prophylaxis;measures of control
Дата публікації: 2009
Бібліографічний опис: Сапронозні інфекційні хвороби тварин / Л.Є. Корнієнко, В.В. Недосєков, В.О. Бусол та ін.: монографія; за ред. Л.Є. Корнієнка, В.О. Бусола. – Біла Церква: Білоцерків. держ. аграр. у-т, 2009. – 300 с.
Короткий огляд (реферат): У монографії викладено сучасне розуміння поняття “сапронозів” сільськогос-подарських тварин. Всупереч догмам “вчення про механізм передачі інфекції”, за цих хвороб середовищем існування й джерелом збудника інфекції можуть бути абіотичні об’єкти. Автори, ґрунтуючись на наукових працях (переважно епідеміо-логів), розкривають місце сапронозів в епізоотології, виводять загальні закономір-ності, причини й передумови їх виникнення, розкривають сучасні відомості про збудників, клінічний і патолого-анатомічний їх прояви. Наведена характеристика патогенезу, описані епізоотологічні особливості, викладені сучасні методи діагно-стики, специфічної профілактики й заходи боротьби з цими хворобами. Розрахована на студентів факультетів ветеринарної медицини вищих на- вчальних аграрних закладів і широке коло практичних фахівців ветеринарної ме-дицини. В монографии изложено современное понимание понятия "сапронозы" сельскохозяйственных животных. Вопреки догмам "учение о механизме передачи инфекции", у этих болезней средой обитания и источником возбудителя инфекции могут быть абиотические объекты. Авторы, основываясь на научных трудах (преимущественно эпидемиологов), раскрывают место сапронозов в эпизоотологии, выводят общие закономерности, причины и предпосылки их возникновения, раскрывают современные сведения о возбудителях, клинические и патолого-анатомические их проявления. Приведенная характеристика патогенеза, описаны эпизоотологические особенности, изложены современные методы диагностики, специфической профилактики и меры борьбы с этими болезнями. Рассчитана на студентов факультетов ветеринарной медицины высших учебных аграрных заведений и широкий круг практических специалистов ветеринарной медицины.
Опис: The monograph describes a modern understanding of the concept of "sapronoses" of agricultural-gift animals. Contrary to the dogmas, "the doctrine of the mechanism of transmission of infection," for these diseases the habitat and source of the pathogen can be abiotic objects. The authors, based on scientific works (mainly epidemiologists), reveal the place of saprozoses in epizootology, deduce general laws, causes and background of their occurrence, reveal modern information about pathogens, clinical and pathological and anatomical manifestations. The characteristics of pathogenesis are described, epizootiological features are described, modern methods of diagnotics, specific prevention and measures to combat these diseases are presented. Designed for students of veterinary medicine departments of higher education, educational agrarian institutions and a wide range of practical experts in veterinary medicine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1350
ISBN: 978-966-7417-99-4
УДК: 619:616.98:578.831.3
Розташовується у зібраннях:Навчальні видання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Sapronoznі_іnfekcіjnі_hvorobi_tvarin .pdf2,78 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.