Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1288
Title: Мoтиваційний вплив ціннісних орієнтацій на людську свідомість
Other Titles: Мotivational influence of value orientations on the human consciousness.
Authors: Марчук, Володимир Васильович
Marchuk, Volodymyr
Keywords: особистість;личность;personality;ценность;цінність;value;ціннісні орієнтації;ценностные ориентации;value jrientations
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Білоцерківський НАУ
Abstract: В статті розглядається система ціннісних орієнтацій, обізнаність особи із цінностями суспільства, членом якого вона є, із критеріями визначення цінностей, моральних норм, орієнтація у загальнолюдських цінностях. Аналізується актуальний стан суспільних відносин, реальні взаємовідносини індивіда з іншими людьми, із соціальними спільностями та інше. В статье рассматривается система ценностных ориентаций, осведомленность лица с ценностями общества, членом которого она является, с критериями определения ценностей, моральных норм, ориентация в общечеловеческих ценностях. Анализируется актуальное состояние общественных отношений, реальные взаимоотношения индивида с другими людьми, с социальными общностями и прочее. The article deals with the system of value orientations, the awareness of the person with the values of society, of which he is a member, with the criteria for determining values, moral norms, orientation in universal values. The actual state of social relations, real interrelations of the individual with other people, with social communities, and others are analyzed.
Description: Марчук В. В. Мotivational influence of value orientations on the human consciousness / В. В. Марчук // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту: Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації». – Біла Церква: БНАУ, 2018. – С. 142
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1288
metadata.dc.identifier.udc: 378.23
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Motivational_inf.pdf223,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.