Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1251
Title: Випадок лейкозу у свині
Other Titles: Сase of leukemia in a pig
Authors: Ярчук, Броніслав Миронович
Yarchuk, Bronislav
Тирсін, Роман Володимирович
Tyrsin, Roman
Тирсіна, Юлія Марківна
Tyrsina, Yulia
Довгаль, Олександр Володимирович
Dovgal, Oleksandr
Тирсін, Ростислав Володимирович
Tyrsin, Rostislav
Keywords: лейкоз;свині, лімфолейкоз, патоморфологічна діагностика;лімфолейкоз;патоморфологічна діагностика;лейкоз;свиньи;лимфолейкоз;патоморфологическая диагностика;leukemia;pigs;lymphocytic leukemia;pathological diagnosis
Issue Date: 2015
Publisher: ЖНАЕУ
Citation: Випадок лейкозу у свині / Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, Ю,М. Тирсіна та ін. / Вісник Житомирського агроекол. ун-ту: наук. техн. зб-к., 2015 .- №1 (49). - T. 3. - С.153-159.
Abstract: У статті наведені дані щодо випадку лімфолейкозу у свині. Хвороба багато в чому подібна до лейкозу тварин інших видів, проте має притаманні лише для неї клініко-морфологічні ознаки. До типових клінічних ознак лімфолейкозу свиней слід відносити прогресуюче схуднення на фоні збереженого апетиту, за одночасного збільшення поверхневих лімфатичних вузлів. Основним в патогенезі лейкозу у свиней, як і інших видів тварин, є порушення нормального процесу проліферації і диференціації клітин кровотворної тканини. Здебільшого вражаються лейкобластичні клітини, що призводить до інтенсивної проліферації різних типів лейкоцитів у кровотворних органах. Неконтрольовані у розмноженні клітини крові розповсюджується по організм і заселяють різні органи і тканини, утворюючи пухлини, що веде до зміни зміни структури і функції вражених органів внаслідок атрофії специфічних клітин. За патоморфологічної діагностики лімфолейкозу свиней показовим є ураження лімфатичних вузлів, селезінки, печінки і нирок. Власне наявність саловидних новоутворень, дифузне ураження ними зазначених вище органів і є характерною патоморфологічною ознакою лімфо лейкозу свиней. В статье приведены данные о случае лимфолейкоза у свиньи. Болезнь во многом подобна лейкозу животных других видов, однако имеет присущие только ей клинико-морфологические признаки. К типичным клиническим признакам лимфолейкоза свиней следует относить прогрессирующее истощение на фоне сохраненного аппетита, при одновременном увеличении поверхностных лимфатических узлов. Основным в патогенезе лейкоза у свиней, как и других видов животных, является нарушение нормального процесса пролиферации и дифференциации клеток кроветворной ткани. В основном поражаются лейкобластные клетки, что приводит к интенсивной пролиферации различных типов лейкоцитов в кроветворных органах. Неконтролируемые в размножении клетки крови распространяются по организму и заселяют различные органы и ткани, образуя опухоли, что ведет к изменению структуры и функции пораженных органов вследствие атрофии специфических клеток. При патоморфологической диагностике лимфолейкоза свиней показательным есть поражение лимфатических узлов, селезенки, печени и почек. Собственно наличие салоподобных новообразований, диффузное поражение ими указанных выше органов – характерны патоморфологическим признакам лимфолейкоза свиней.
Description: The article presents data on the case of lymphocytic leukemia in pigs. The disease is largely similar to leukemia animals of other species, but is unique to her clinical and morphological features. Typical clinical signs of swine lymphocytic leukemia must be taken against a background of progressive weight loss of appetite saved by the simultaneous increase in superficial lymph nodes. Mainly in the pathogenesis of leukemia in pigs, like other animals, are violations of the normal process of cell proliferation and differentiation of hematopoietic tissue. Mostly affected leykoblastychni cells, which leads to intense proliferation of different types of white blood cells in the blood-forming organs. Uncontrolled reproduction of blood cells in the body and spreads inhabit different organs and tissues, forming tumors, leading to a change structure and function of affected organs atrophy due to specific cells. For pathologic diagnosis of lymphocytic leukemia pigs are indicative lymph nodes, spleen, liver and kidneys. Actually salovydnyh presence of tumors, diffuse lesions above their bodies and is a characteristic feature of pathological lymph leukemia pigs.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1251
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.988.6:578.828.11:636.4
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
the_case_of_leukos_in_the_swine.pdf616,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.