Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1232
Title: Біотехнологія вермікультивування у виготовленні корму для гідробіонтів
Other Titles: Biotechnology of vermiculturing in the production of feed for hydrobionts
Authors: Веред, Петро Іванович
Vered, Petro
Харчишин, Віктор Миколайович
Kharchyshin, Victor
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysiazhniuk, Nataliia
Keywords: годівля риб;червоний Каліфорнійський гібрид;вермікомпост;поживність корму;feeding fish;Red Californian hybrid;vermicompost;nutrition of the feed;кормление рыб;красный Калифорнийский гибрид;вермикомпост;питательность корма
Issue Date: Oct-2017
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Веред П.І. Біотехнологія вермікультивування у виготовленні корму для гідробіонтів / П.І. Веред, В.М. Харчишин , Н.М. Присяжнюк // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Іхтіологія та морфологія - наукова та тпрактична основа рибництва" присвячена 85-річчю заснування кафедри іхтіології та зоології і 60-річчю від дня народження д-ра біологічних наук, професора Клименка Олега Миколайовича .- Біла Церква, 2017 .- С. 26-27.
Abstract: Більш висока середня зоологічна довжина тіла мальків коропа кої, їх маса та виживаність за згодовування їм подрібненої маси каліфорнійського черв'яка пов'язана з тим, що в тілі червоних каліфорнійських червів містяться майже всі амінокислоти, зокрема й найбільш біологічно цінні – незамінні, загальна кількість яких, згідно літературних даних, може досягати 39,7 % загального вмісту білка. Более высокая средняя зоологическая длина тела мальков карпа кои, их масса и выживаемость при скармливании им измельченной массы калифорнийского червя, связана с тем, что в теле красных калифорнийских червей содержатся почти все аминокислоты, в том числе и наиболее биологически ценные - незаменимые , общее количество которых, согласно литературным данным, может достигать 39,7% общего содержания белка.
Description: The higher average zoological length of the body of carp, their mass and survival for feeding them to the crushed mass of the Californian worm is due to the fact that in the body of red Californian worms contains almost all amino acids, including the most biologically valuable - irreplaceable, the total number which, according to literary data, can reach 39.7% of the total protein content.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1232
metadata.dc.identifier.udc: УДК 606:628.3/4
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biotekhnolohiya_verm.pdf135,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.