Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1215
Title: Вплив згодовування плідникам райдужної форелі ганаміновіту на виживання заплідненої ікри та передличинок
Other Titles: The effect of feeding breeding stock of rainbow trout with Ganaminovit on the survival of fertilized eggs and pre-larvae
Authors: Гриневич, Наталія Євгеніївна
Grynevych, Nataliai
Keywords: райдужна форель;передличинка;плідники;вітамінна добавка;vitamin supplement;breeding stock;extruded feed;радужная форель;экструдированные;витаминная добавка
Issue Date: 2017
Publisher: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Citation: Гриневич Н.Є. Вплив згодовування плідникам райдужної форелі ганаміновіту на виживання заплідненої ікри та передличинок / Гриневич Н.Є.// Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького.- 2017.- т 19, № 73.- С.33-36.
Abstract: Вивчено вплив згодовування плідникам райдужної форелі (Oncorhynchys mykiss) разом із екструдованим комбікормом вітамінної добавки – ганаміновіт на відсоток виживання заплідненої ікри та передличинок до маси 0,3 г. Встановлено, що в умовах замкненого водопостачання у переднерестовий та післянерестовий періоди маточне поголів’я райдужної форелі потребує додаткових вітамінних добавок, окрім тих, що включені у склад сучасних еструдованих комбікормів. Внесення добавки впродовж двох місяців, перед інкубацією, сприяє швидшому відновленню організму у післянерестовий період і спри- яє підвищенню імунітету та вищому відсотку виживання ікри та передличинок до маси 0,3 г. Загибель ікри на стадії віч- ка, одержаної від плідників, що виступали контролем, становила 61,7% а зростання маси личинок при переході на активне живлення у 2015 році – 0,041 г. У 2016 році ці показники були вищими і становили відповідно 79,4% та 0,052 г. Продуктивний ефект личинки райдужної форелі за згодовування плідникам ганаміновіту сприяє зростанню маси личи- нок при переході на активне живлення. Доцільно продовжити дослідження темпу росту різних вікових груп райдужної форелі за дії вітамінної добавки – ганаміновіт. Изучено влияние скармливания производителям радужной форели (Oncorhynchys mykiss), вместе с экструдированным комбикормом витаминной добавки – ганаминовит на процент выживания оплодотворенной икры и передличинок к массе 0,3 г. Установлено, что в условиях замкнутого водоснабжения в преднерестовый и посленерестовый периоды маточное поголовье радужной форели требует дополнительных витаминных добавок, кроме тех, которые включены в состав сов- ременных еструдованих комбикормов. Внесение добавки в течение двух месяцев, перед инкубацией, способствует быстро- му восстановлению организма в посленерестовый период и способствует повышению иммунитета и высоком проценте выживаемости икры и передличинок к массе 0,3 г. Гибель икры на стадии глазка, полученной от производителей, которые выступали контролем, составила 61,7%, а рост массы личинок при переходе на активное питание в 2015 году – 0,041 г. В 2016 году эти показатели были выше и составляли соответственно 79,4% и 0,052 г.
Description: The aim of research was a study the effect of influence of feeding by feed supplement of Ganaminovit the breeding stock of rain- bow trout on the state of fertilized eggs and pre-larvae. The task of research was to study influence of Ganaminovit on the survival of fertilized eggs and on the productive effect of larvae in the conditions of the closed water-supply. The breeding stock of rainbow trout were fed by the extruded mixed fodders with Ganaminovit in 2015 during two months to and after spawning and in 2016 before spawning. The influence of feeding rainbow trout breeding stock, along with extruded feed vitamin supplements – Ganaminovit on the sur- vival rate of fertilized eggs and pre-larvae for the mass of 0.3 g. It is established that in conditions of closed water system in the pre- spawning and after-spawning periods of the breeding stock of rainbow trout requires additional vitamin supplements, other than those included in the modern extruded food. The introduction supplements for two months, before incubation, promotes more rapid recovery of the body in after-spawning period and enhances immunity and high survival rates of eggs and of pre-larvae for the mass of 0.3 g. Mortality of eggs in the control group of breeding stock at the stage of the eye was 61.7%, and the increase of weight of the larvae during transition to active feeding in 2015 – 0.041 g. In 2016, these figures were higher and amounted to respectively 79.4% of and 0.052 g.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1215
ISSN: 2518–1327
metadata.dc.identifier.udc: 639.37:597.553.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_ zghodov.pdf275,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.