Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6217
Title: Зміни вмісту загальних ліпідів, тригліцеролу, холестеролу та рівня глюкози в крові курей-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е
Other Titles: Changes in the content of total lipids, triglycerol, cholesterol and glucose levels in the blood of laying hens under the influence of nanochelates of selenium, zinc and vitamin E
Authors: Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Козій, Василь Іванович
Koziy, Basil
Омельчук, Олексій Віталійович
Omelchuk, Alexey
Ємельяненко, Алла Анатольевна
Emelianenko, Alla
Порошинська, Оксана Андріївна
Poroshinskaya, Oksana
Стовбецька, Людмила Степанівна
Stovbetska, Luydmila
Keywords: наноаквахелати;селен;цинк;загальні ліпіди;тригліцерол;холестерол;глюкоза;кури-несучки;nanoavachelates;selenium;zinc;total lipids;triglycerol;cholesterol;glucose;laying hens
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський державний аграрний університет
Abstract: У статті відображені результати досліджень, які присвяченні вивченню впливу наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е на показники ліпідного і вуглеводного обміну у курок-несучок. У дослідженнях проведених на курях породи, Ломан Браун було вивчено вплив додавання до раціону наноквахелатних розчинів селену в дозі 30 мл/кг, цинку 30 мл/кг, разом з вітаміном Е – 40 мг/кг корму, дослід тривав потягом 90-та діб. Застосування вище названих препаратів викликало зміни вмісту досліджуваних показників, а саме: встановлено вірогідне збільшення вмісту загальних ліпідів сироватки крові на 60-ту та 90-ту добу експерименту в дослідних групах на 15,8-25,0%, а рівень триацилгліцеролу знизився у дослідних несучок на 12,8-13,3%. Дослідженням рівня холестеролу потягом эксперименту установлено лише тенденцію до зниження його рівня у межах 4,7-6,1%. Концентрація глюкози у крові дослідних несучок була вірогідно більшою потягом эксперименту на 7,2-8,4% порівняно з контрольною групою. The article presents the results of studies devoted to the study of the effect of nanoaquachelates of selenium, zinc and vitamin E on the indicators of lipid and carbohydrate metabolism in laying hens. In studies conducted on chickens of the breed, Lohmann Brown studied the effect of adding to the diet of nanoqualate solutions of selenium at a dose of 30 ml / kg, zinc 30 ml / kg, together with vitamin E - 40 mg / kg of feed, the experiment lasted for 90 days. The use of the above drugs caused changes in the content of the studied indicators, namely: a probable increase in the content of total serum lipids on the 60th and 90th day of the experiment in the experimental groups by 15.8-25.0%, and the level of triacylglycerol decreased in experimental laying hens by 12.8-13.3%. The study of cholesterol levels by experiment revealed only a tendency to reduce its level in the range of 4.7-6.1%. The concentration of glucose in the blood of experimental laying hens was probably a greater attraction of the experiment by 7.2- 8.4% compared with the control group. В статье отражены результаты исследований, которые посвящены изучению влияния наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е на показатели липидного и углеводного обмена у кур-несушек. В исследованиях проведенных на курах породы, Ломан Браун было изучено влияние добавления в рацион наноквахелатних растворов селена в дозе 30 мл /кг, цинка 30 мл /кг, вместе с витамином Е - 40 мг/кг корма, опыт длился на протяжении 90-суток. Применение вышеназванных препаратов вызвало изменение содержания изучаемых показателей, а именно: установлено достоверное увеличение содержания общих липидов сыворотки крови на 60-е и 90-е сутки эксперимента в исследовательских группах на 15,8-25,0%, а уровень триацилглицеролов снизился в исследовательских несушек на 12,8-13,3%. Исследование уровня холестерина на протяжении эксперимента установлено лишь тенденцию к снижению его уровня в пределах 4,7-6,1%. Концентрация глюкозы в крови в группе подопытных несушек была большей на 7,2-8,4% по сравнению с контрольной группой.
Description: Омельчук О.В. Зміни вмісту загальних ліпідів, тригліцеролу, холестеролу та рівня глюкози в крові курей-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е / М.П.Ніщеменко, В.І. Козій, О.В. Омельчук та ін. // Аграрний вісник Причорномор’я: Збірник наукових праць.– Одеса, 2019. - Вип.94. – С.26-36.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6217
metadata.dc.identifier.udc: 619:615.27.2: 577.17.049:636.551.085.57
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.