Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4993
Title: Гематологічні показники у курок-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е
Other Titles: Hematological parameters in laying hens under the influence of nanochelates of selenium, zinc and vitamin E
Authors: Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Омельчук, Олексій Віталійович
Omelchuk, Alexey
Каплуненко, Володимир Георгійович
Kaplunenko, Volodymyr
Трокоз, Віктор Олександрович
Trokoz, Victor
Keywords: еритроцити;лейкоцити;гемоглобін,;кури-несучки;наноаквахелати;селен,;цинк;вітамін Е;Erythrocytes;leukocytes;hemoglobin;laying hens;nanoaquachelates;selenium;zinc;vitamin E.
Issue Date: 2019
Publisher: НУБіП
Abstract: У статті подано результати дослідження впливу наноаквахелетів селену та цинку разом з вітаміном Е на гематологічні показники курей несучок породи Ломан Браун. Найбільш чутливою системою організму за мінливого забезпечення поживними та іншими речовинами раціону є система крові. Крім білкового й енергетичного забезпечення раціону на розвиток клітин крові значний вплив має забезпеченість хімічними елементами. В літературі повідомляється про зміни в організмі птиці при гіпоселенозі, зниженому вмісті цинку та інших мікроелементів. У зв’язку з цим перспективним може бути введення до складу раціону курей-несучок наноаквахелатів біогенних металів Se і Zn з вітаміном Е. Дослід проведено на курках-несучках породи Ломан Браун віком 40 тижнів. Було відібрано 4 групи курей, по 20 голів у кожній. Птиця І контрольної групи під час усього досліду отримувала основний раціон, збалансований за нормами годівлі, а несучкам дослідних груп до раціону додавали нанохелати селену, цинку та вітамін Е у різних дозах і комбінаціях. Відбір крові та гематологічні дослідження (кількість еритроцитів, лейкоцитів та вміст гемоглобіну) здійснювали відповідно до загальноприйнятих правил і методів. Встановлено, що додавання до раціону курок-несучок нанохелатів цинку і селену разом з вітаміном Е збільшує кількість еритроцитів у крові дослідних курок на 60-ту і 90-ту добу експерименту на 10,2–16,1 % та 11,2–18,0 % відповідно. Вміст гемоглобіну в крові дослідних курок-несучок в порівнянні з контрольними вірогідно збільшився на 60-ту та 90-ту добу дослідження на 2,75 та 4,40 %. Це свідчить про позитивний вплив згодовування нанохелатів цинку і селену разом з вітаміном Е на такий важливий показник крові як гемоглобін. Найбільшою мірою позитивний вплив проявляється при згодовуванні комплексу Se (30 мл/кг) + Zn (30мл/кг) + вітамін Е (40 мг/кг) на добу. The article presents the results of the study of the effect of selenium and zinc nanoaquachelets together with vitamin E on the hematological parameters of Loman Brown laying hens. The most sensitive system of the body with a variable supply of nutrients and other substances in the diet is the blood system. In addition to protein and energy supply of the diet on the development of blood cells has a significant impact on the supply of chemical elements. In the literature it is reported about changes in the body of birds with hyposelenosis, reduced content of zinc and other trace elements. In this regard the introduction of laying hens into the diet may be promising nanoaquachelates of biogenic metals Se and Zn with vitamin E. The experiment was performed on Loman Brown laying hens at the age of 40 weeks 4 groups of chickens were selected, 20 heads in each. The birds of the control group throughout the experiment received a basic diet, balanced by feeding norms, and the laying hens of the experimental groups were added to the diet of nanochelates of selenium, zinc and vitamin E in various doses and combinations. Blood sampling and hematological examinations (erythrocyte count, leukocyte count and hemoglobin content) were performed according to generally accepted rules and methods. It was found that the addition to the diet of laying hens of zinc nanochelates and selenium together with vitamin E increases the number of erythrocytes in the blood of the test chickens on the 60th and 90th day of the experiment by 10.2-16.1% and 11.2-18.0% in accordance. The content of hemoglobin in the blood of experimental laying hens in comparison with the control probably increased on the 60th and 90th day of the study by 2.75 and 4.40%. This indicates a positive effect of feeding zinc and selenium nanochelates together with vitamin E on such an important blood indicator as hemoglobin. The greatest positive effect is manifested when feeding the complex Se (30 ml / kg) + Zn (30 ml / kg) + vitamin E (40 mg / kg) per day. В статье представлены результаты исследования влияния наноаквахелетив селена и цинка вместе с витамином Е на гематологические показатели кур несушек породы Ломан Браун. Наиболее чувствительной системой организма с меняющегося обеспечения питательными и другими веществами рациона является система крови. Кроме белкового и энергетического обеспечения рациона на развитие клеток крови большое влияние оказывает обеспеченность химическими элементами. В литературе сообщается об изменениях в организме птицы при гипоселеноза, пониженном содержании цинка и других микроэлементов. В связи с этим перспективным может быть введение в состав рациона кур-несушекнаноаквахелатив биогенных металлов Se и Zn с витамином Е. Опыт проведения на курицы-несушки породы Ломан Браун возрасте 40 недель. Было отобрано 4 группы кур, по 20 голов в каждой. Птица и контрольной группы во время всего опыта получала основной рацион, сбалансированный по нормам кормления, а несушками исследовательских групп в рацион добавляли нанохелаты селена, цинка и витамин Е в различных дозах и комбинациях. Отбор крови и гематологические исследования (количество эритроцитов, лейкоцитов и содержание гемоглобина) осуществляли в соответствии с общепринятыми правилами и методов. Установлено, что добавление в рацион кур-несушек нанохелатив цинка и селена вместе с витамином Е увеличивает количество эритроцитов в крови опытных курок на 60-ю и 90-е сутки эксперимента на 10,2-16,1% и 11,2-18,0% в соответствии. Содержание гемоглобина в крови исследовательских кур-несушек по сравнению с контрольными достоверно увеличился на 60-ю и 90-е сутки исследования на 2,75 и 4,40%. Это свидетельствует о положительном влиянии скармливания нанохелатив цинка и селена вместе с витамином Е на такой важный показатель крови как гемоглобин. В наибольшей степени положительное влияние проявляется при скармливании комплекса Se (30 мл / кг) + Zn (30 мл / кг) + витамин Е (40 мг / кг) в сутки.
Description: Гематологічні показники у курок-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е / М.П. Ніщеменко, О.В. Омельчук, В.Г.Каплуненко, В.О. Трокоз // Наукові доповіді НУБіП України. - К.: 2019.- №6, (82). – С1-9.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4993
metadata.dc.identifier.udc: 636.6.087.74:612.1
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.