Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4992
Title: Зміни активності лужної і кислої фосфатази і мінерального обміну в організмі курок-несучок за згодовування нанохелатів селену, цинку та токоферолу
Other Titles: Changes in the activity of alkaline and acid phosphatase and mineral metabolism in the body of laying hens during feeding of nanochelates of selenium, zinc and tocopherol
Authors: Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Козій, Василь Іванович
Koziy, Basil
Трокоз, Віктор Олександрович
Trokoz, Viktor
Омельчук, Олексій Віталійович
Omelchuk, Alexey
Порошинська, Оксана Андріївна
Poroshynska, Oksana
Стовбецька, Людмила Степанівна
Stovbetska, Luydmila
Ємельяненко, Алла Анатоліївна
Yemelyanenko, Alla
Keywords: лужна і кисла фосфатази;наноаквахелати;Селен;Цинк;вітамін Е;Кальцій;неорганічний Фосфор;кури-несучки;продуктивність;Alkaline and acid phosphatases;nanoaquachelates;selenium;zinc;vitamin E;calcium;inorganic phosphorus;laying hens;productivity
Issue Date: 2019
Publisher: НУБіП
Abstract: Сучасне птахівництво України – це галузь сільського господарства, яка найбільш інтенсивно розвивається та її важливим завданням є покращення життєздатності птиці на різних етапах розвитку, а також підвищення продуктивності. Одним із можливих методів збільшення яєчної продуктивності є застосування біологічно активних препаратів, у тому числі й наноаквахелатів біогенних та біоцидних металів, таких як Аргентум, Купрум, Магній, Кобальт, Селен, Цинк тощо. Ці біологічно активні речовини поліпшують фізіологічний стан і обмін речовин, сприяють кращому засвоєнню поживних речовин раціону птиці, а також позитивно впливають на несучість курей. Відомо, що у країнах Європейського союзу та США заборонено використання антибіотиків, які через можливі залишки в продукції мають негативний вплив на організм споживача. На сьогодні в Україні розробляються нові методи та застосовуються альтернативні кормові добавки, що здатні замінити антибіотичні стимулятори продуктивності, росту, розвитку та захисту здоров’я птиці. До речовин, які тут є перспективними відносять наноаквахелати біогенних та біоцидних металів і, зокрема, Селену та Цинку. Для вивчення впливу цих елементів разом із токоферолом на активність важливих ензимів – лужної та кислої фосфатази, а також на показники мінерального обміну проведені досліди на курках-несучках породи Ломан Браун. Встановлено, що згодовування наноаквахелатів Селену і Цинку з вітаміном Е позитивно впливає на активність лужної та кислої фосфатази, яка зростала протягом досліду відповідно на 17,2–38,6 та 16,5–21,0 %. Уміст Кальцію та неорганічного Фосфору в сироватці крові курок-несучок також збільшився. Зокрема, вміст Кальцію у дослідних несучок був вірогідно вищим під час експерименту на 12,8–18,2 % порівняно з контрольною групою. Така ж картина була і стосовно неорганічного Фосфору (10,0–26,3 %). Отримані нами результати свідчать про збільшення активності лужної і кислої фосфатази, стимуляцію фосфорно-кальцієвого обміну, завдяки вираженим властивостям наноаквахелатів біогенних металів Селену, Цинку з вітаміном Е, які засновані на їх біофізичних властивостях і активації багатьох біохімічних процесів згідно з ефектом Борисевича–Каплуненка–Косінова. Modern poultry farming in Ukraine is the most intensively developing branch of agriculture and its important task is to improve the viability of poultry at different stages of development, as well as increase productivity. One of the possible methods of increasing egg productivity is the use of biologically active drugs, including nanoaquachelates of biogenic and biocidal metals, such as Argentum, Copper, Magnesium, Cobalt, Selenium, Zinc, etc. These biologically active substances improve the physiological state and metabolism, promote better absorption of nutrients in the diet of poultry, as well as have a positive effect on laying hens. It is known that in the countries of the European Union and the United States the use of antibiotics is prohibited, which due to possible residues in the products have a negative impact on the body of the consumer. Today, Ukraine is developing new methods and using alternative feed additives that can replace antibiotic stimulants of productivity, growth, development and protection of poultry health. Substances that are promising here include nanoaquachelates of biogenic and biocidal metals and, in particular, selenium and zinc. To study the effect of these elements together with tocopherol on the activity of important enzymes - alkaline and acid phosphatase, as well as on the indicators of mineral metabolism, experiments were carried out on laying hens of the Lohmann Brown breed. It was found that the feeding of selenium and zinc nanoaquachelates with vitamin E has a positive effect on the activity of alkaline and acid phosphatase, which increased during the experiment by 17.2–38.6 and 16.5–21.0%, respectively. The content of Calcium and inorganic Phosphorus in the serum of laying hens also increased. In particular, the Calcium content in experimental laying hens was probably higher during the experiment by 12.8–18.2% compared with the control group. The same picture was with respect to inorganic Phosphorus (10.0–26.3%). Our results indicate an increase in the activity of alkaline and acid phosphatase, stimulation of phosphorus-calcium metabolism, due to the pronounced properties of nanoaquachelates of biogenic metals Selenium, Zinc with vitamin E, which are based on their biophysical properties and activation of many biochemical processes. . Современное птицеводство Украины - это отрасль сельского хозяйства, которая наиболее интенсивно развивается и ее важной задачей является улучшение жизнеспособности птицы на разных этапах развития, а также повышение производительности. Одним из возможных методов увеличения яичной продуктивности является применение биологически активных препаратов, в том числе и наноаквахелатив биогенных и биоцидных металлов, таких как Аргентум, медь, магний, кобальт, селен, цинк и др. Эти биологически активные вещества улучшают физиологическое состояние и обмен веществ, способствуют лучшему усвоению питательных веществ рациона птицы, а также положительно влияют на яйценоскость кур. Известно, что в странах Европейского союза и США запрещено использование антибиотиков, из-за возможных остатки в продукции негативно влияют на организм потребителя. На сегодня в Украине разрабатываются новые методы и применяются альтернативные кормовые добавки, способные заменить антибиотические стимуляторы производительности, роста, развития и защиты здоровья птицы. К веществам, которые здесь являются перспективными относят наноаквахелаты биогенных и биоцидных металлов и, в частности, Селена и цинка. Для изучения влияния этих элементов вместе с токоферолом на активность важных энзимов - щелочной и кислой фосфатазы, а также на показатели минерального обмена проведены опыты на курицы-несушки породы Ломан Браун. Установлено, что скармливание наноаквахелатив Селена и Цинка с витамином Е положительно влияет на активность щелочной и кислой фосфатазы, которая росла в течение опыта соответственно на 17,2-38,6 и 16,5-21,0%. Содержание кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови кур-несушек также увеличился. В частности, содержание кальция в исследовательских несушек был достоверно выше в эксперименте на 12,8-18,2% по сравнению с контрольной группой. Такая же картина была и в отношении неорганического фосфора (10,0-26,3%). Полученные нами результаты свидетельствуют об увеличении активности щелочной и кислой фосфатазы, стимуляцию фосфорно-кальциевого обмена, благодаря выраженным свойствам наноаквахелатив биогенных металлов селен, цинк с витамином Е, которые основаны на их биофизических свойствах и активации многих биохимических процессов в соответствии с эффектом Борисевича-Каплуненко-Косинова
Description: Зміни активності лужної і кислої фосфатази і мінерального обміну в організмі курок-несучок за згодовування нанохелатів селену, цинку та токоферолу / М.П.Ніщеменко, В.І.Козій, В.О.Трокоз, та ін. // Біоресурси і природокористування. – К.: 2019.- Т. 11, №5-6. – С.185-193.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4992
metadata.dc.identifier.udc: 636.6.087.74:612.1
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.