Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6717
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХарчишин, Віктор Миколайович-
dc.contributor.authorKharchyshyn, Viktor-
dc.date.accessioned2021-09-21T11:54:16Z-
dc.date.available2021-09-21T11:54:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationХарчишин В. М. Спосіб утилізації органічних відходів: патент на корисну модель № 148525, МПК (2021.01) / В. М. Харчишин .– заявл. 09.03.2021; опублік. 18.08.2021 .- бюл. № 33 .- 2 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6717-
dc.descriptionDuring the operation of livestock farms and complexes there are many problems - sanitary, environmental, economic and social.This is due to the significant concentration of animals in a limited space and the imbalance between livestock and land area, accompanied by the accumulation of large amounts of manure, wastewater and other organisms containing waste per unit area. Manure biomass contains a significant amount of pathogenic microorganisms, eggs and larvae of helminths, weed seeds, salts of heavy metals and other xenobiotics. Once in the soil and water bodies, manure liquid causes groundwater contamination, biological contamination of the soil with pathogenic microorganisms and causes mass poisoning of aquatic organisms. The water content of ammonia increases sharply and the amount of oxygen decreases. The problems are exacerbated by the fact that agricultural land as a biological disposal system can absorb increased doses of organic fertilizers in limited quantities. The criterion is the nitrogen content, the maximum allowable concentration of which is 250-300 kg / ha. Thus, manure biomass is a pollutant of the environment as organic components and toxic metals. It accounts for 43-66% of the total biological load on natural ecosystems. This utility model is based on the task of developing a method of organization and management in environmental activities by using the method of vermiculture in the disposal of organic waste, which will ensure bioconversion and resource conservation and production of environmental products.uk_UA
dc.description.abstractПри експлуатації тваринницьких ферм і комплексів виникає багато проблем – санітарно-гігієнічних, екологічних, економічних та соціальних. Це зумовлено значною концентрацією тварин на обмеженому просторі та порушенням рівноваги між поголів'ям і площею земельних угідь, що супроводжується накопиченням великої кількості гнойової біомаси, стічних вод та інших органомістких відходів у розрахунку на одиницю земельної площі. Гнойова біомаса містить значну кількість патогенних мікроорганізмів, яєць і личинок гельмінтів, насіння бур'янів, солей важких металів та інших ксенобіотиків. Потрапляючи у ґрунт і водоймища, гнойова рідина спричинює забруднення ґрунтових вод, біологічне зараження ґрунту патогенними мікроорганізмами та викликає масові отруєння водних організмів. У воді різко збільшується вміст аміаку і зменшується кількість кисню. Проблеми поглиблюються тим, що сільськогосподарські угіддя як біологічні системи утилізації можуть сприймати підвищені дози органічних добрив у обмеженій кількості. Критерієм є вміст азоту, максимально допустима концентрація якого складає 250-300 кг/га. Таким чином, гнойова біомаса є забруднювачем навколишнього середовища як органічними компонентами, так і металами-токсикантами. На її частку припадає 43-66 % загального біологічного навантаження на природні екосистеми. В основу даної корисної моделі покладено завдання розробити спосіб організації та управління в природоохоронній діяльності шляхом використання методу вермікультивування при утилізації органічних відходів, що забезпечить біоконверсію та ресурсоенергозбереження і виробництво екологічної продукції.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectекологіяuk_UA
dc.subjectорганізація та управління в природоохоронній діяльностіuk_UA
dc.subjectекологічний менеджментuk_UA
dc.subjectорганічні відходиuk_UA
dc.subjectвермікультивуванняuk_UA
dc.subjectEcologyuk_UA
dc.subjectorganization and management in environmental activitiesuk_UA
dc.subjectenvironmental managementuk_UA
dc.subjectorganic wasteuk_UA
dc.subjectvermicultureuk_UA
dc.titleСпосіб утилізації органічних відходівuk_UA
dc.title.alternativeThe method of organic wastes recyclinguk_UA
dc.typeПатентuk_UA
dc.identifier.udc602.4:504.6uk_UA
Appears in Collections:Інші публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposib_utylizatsii.pdf439,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.